eIDAS

HelloSign สอดคล้องตามข้อกำหนดของ eIDAS และเป็นทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับบริษัทในการลงนามเอกสารออนไลน์โดยมีผู้ลงนามทั่วทุกประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป

กฎข้อบังคับ eIDAS กำหนดให้มีลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์สามประเภท (SES, AES, QES) และเป็นกฎข้อบังคับใหม่เกี่ยวกับการระบุตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์และบริการที่เชื่อถือได้สำหรับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ในตลาดยุโรปเดียว ซึ่งกำหนดกรอบทางกฎหมายสำหรับบุคคล บริษัท (โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรขนาดเล็กถึงขนาดกลาง) และการดูแลระบบสาธารณะเพื่อเข้าถึงบริการได้อย่างปลอดภัย รวมถึงการทำธุรกรรมแบบดิจิทัลทั่วทุกประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป

eIDAS มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 17 กันยายน ปี 2014 และนำไปใช้ในวันที่ 1 กรกฎาคม ปี 2016 กฎข้อบังคับนี้ยกเลิกและใช้แทนคำสั่งเรื่องลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ 1999/93/EC ซึ่งเป็นคำสั่งของสหภาพยุโรปเกี่ยวกับการใช้ eSignature ในสัญญาอิเล็กทรอนิกส์ภายในสหภาพยุโรป

ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน

ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน (SES) คือการมีอยู่ของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่เชื่อมต่อเชิงตรรกะกับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ (เช่น เอกสาร) ซึ่งผู้ลงนามใช้ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อลงนามในเอกสาร เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์หลายอย่างซึ่งรวมถึงรหัสผ่าน รหัส PIN และลายเซ็นแบบสแกนถือว่าเป็น SES

ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง

ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง (AES) ต้องมีการตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการเชื่อมต่อลายเซ็นโดยเฉพาะ และสามารถระบุผู้ลงนามได้ ซึ่งต้องสร้างขึ้นโดยใช้ข้อมูลการสร้างลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้ลงนามสามารถใช้ภายใต้การควบคุมของตนเองแต่เพียงผู้เดียวโดยมีความมั่นใจในระดับสูง

ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ที่ผ่านการรับรอง

ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ที่ผ่านการรับรองคุณสมบัติ (QES) เป็นรูปแบบที่เข้มงวดของ AES และเเป็นประเภทลายเซ็นเดียวเท่านั้นที่มีความสำคัญทางกฎหมายเช่นเดียวกันกับลายเซ็นที่เขียนด้วยลายมือ โดยเป็นลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงที่มีใบรับรองแบบดิจิทัลที่ผ่านการรับรองคุณสมบัติ ซึ่งสร้างโดยอุปกรณ์สร้างลายเซ็นที่มีคุณสมบัติเหมาะสม (QSCD) ซึ่ง QSCD นี้ต้องออกโดย Trust Service Provider (TSP) ของสหภาพยุโรปที่ผ่านการรับรองในรายการ European Union Trust List (EUTL)

คำจำกัดสิทธิ์: ข้อมูลนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น และมีไว้เพื่อช่วยให้บริษัทเข้าใจกรอบทางกฎหมายที่ใช้สำหรับ eSignature อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นคำแนะนำทางกฎหมายและไม่ควรใช้เป็นคำแนะนำทางกฎหมายโดยวิชาชีพ กรุณาปรึกษาทนายความที่มีใบอนุญาตสำหรับคำแนะนำทางกฎหมายหรือการรับรองใด ๆ