การปฏิบัติตามข้อกำหนด

HelloSign เข้าใจข้อกังวลของลูกค้าเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม และได้พยายามสร้างกระบวนการเพื่อให้บริการของเราสอดคล้องกับมาตรฐานที่อาจกำกับดูแลธุรกิจของคุณ

หน้าหลักความเชื่อมั่น

การไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยข้อมูลได้นั้นก่อให้เกิดความเสี่ยงที่ทุกบริษัทไม่ต้องการพบ และอาจส่งผลให้บริษัทต้องได้รับบทลงโทษราคาแพง ตั้งแต่ค่าปรับทางแพ่งไปจนถึงการฟ้องคดีในศาลอาญา ในบางกรณีที่ร้ายแรงที่สุด เจ้าหน้าที่ของบริษัทที่ไม่ปฏิบัติตามอาจต้องโทษจำคุก ที่ HelloSign เราเข้าใจถึงผลพวงสำคัญที่เกิดขึ้นจากการไม่ปฏิบัติตาม และได้พยายามสร้างกระบวนการเพื่อให้บริการของเราสอดคล้องกับมาตรฐานที่อาจกำกับดูแลธุรกิจของคุณ

โปรดติดต่อเรา (ทางอีเมล: compliant-reports@hellosign.com) เพื่อเข้าถึงนโยบาย ขั้นตอน การตรวจสอบ และการประเมินของเรา นอกจากนี้ คุณสามารถขอรับสำเนาเอกสารรายงานด้านการรักษาความปลอดภัยข้อมูลของเราได้ที่นี่

HelloSign ปฏิบัติตามกฎหมายต่อไปนี้

 • SOC 2 ประเภท II
 • ISO 27001
 • ผลิตภัณฑ์ HelloSign และ HelloWorks ของเราสอดคล้องกับ HIPAA
 • รัฐบัญญัติ ESIGN ของสหรัฐอเมริกาปี 2000
 • รัฐบัญญัติธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เหมือนกัน (EUTA) ปี 1999
 • ระเบียบ eIDAS สำหรับสหภาพยุโรปปี 2016 (ระเบียบของสหภาพยุโรป 910/2014) ที่ประกาศใช้แทนข้อบังคับ EC/1999/93 ของยุโรปฉบับเดิม

รายการขั้นตอนบางอย่างที่เราได้เตรียมไว้เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติตามมีดังนี้

 • นโยบายการรักษาความปลอดภัยข้อมูล
 • นโยบายความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ
 • จรรยาบรรณ
 • การตรวจสอบภูมิหลังของพนักงานทุกคน
 • การเข้ารหัสปลายทางสำหรับอุปกรณ์ทั้งหมดที่บริษัทเป็นเจ้าของ/ออก
 • ขั้นตอนการจัดการในการนำมาใช้จริง
 • ขั้นตอนการจัดการการเปลี่ยนแปลง
 • บันทึกการนำมาใช้จริง
 • ขั้นตอนการให้สิทธิ์การเข้าถึง การยุติ และการตรวจทานการเข้าถึงของผู้ใช้
 • แผนตอบสนองเหตุการณ์
 • แผนความต่อเนื่องทางธุรกิจและฟื้นฟูภัยพิบัติ
 • โปรแกรมการทดสอบเจาะระบบ
 • โปรแกรมการค้นหาจุดบกพร่อง
 • นโยบายการแจ้งการฝ่าฝืน