หน้าหลักความเชื่อมั่นเงื่อนไข

ข้อตกลงเฉพาะของบริการ

ประกาศ: วันที่ 19 พฤษภาคม 2020

มีผลตั้งแต่: วันที่ 18 มิถุนายน 2020

คำศัพท์ที่เป็นตัวพิมพ์ใหญ่จะมีความหมายตามที่กำหนดไว้ในข้อตกลง (ปัจจุบันสามารถดูได้ที่ https://www.hellosign.com/terms) และนโยบายความเป็นส่วนตัว (ปัจจุบันสามารถดูได้ที่ https://www.hellosign.com/privacy) เว้นแต่เราจะให้คำจำกัดความไว้เป็นอย่างอื่นในกำหนดการให้บริการนี้

HELLOSIGN (ผู้ใช้งานและ WEBAPP)

 1. 1.   คำอธิบายบริการ HelloSign คือบริการลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ที่ช่วยให้ลูกค้าสามารถแสดง ส่ง รับทราบ จัดเก็บ และลงนามในเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ได้
 2. 2.   การยืนยัน ผู้ที่ลงนามในเอกสารผ่าน HelloSign จะต้องมีบัญชี HelloSign หรือได้รับการขอลายเซ็นในบัญชีอีเมลของพวกเขา
 3. 3.   แนวทางการตรวจสอบ เอกสารที่จัดทำใน HelloSign จะมีแนวทางการตรวจสอบที่มีข้อมูลช่วยติดตามเอกสารของคุณตลอดอายุของเอกสาร ข้อมูลนี้รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง ID เอกสารที่ไม่ซ้ำกันที่สร้างโดย HelloSign ที่อยู่อีเมลของผู้ส่งและผู้รับ ที่อยู่ IP ของผู้ส่งและผู้รับ และกิจกรรมการติดตาม (เช่น วันที่ เวลา และตำแหน่งที่ตั้งเมื่อเกิดกิจกรรมดังต่อไปนี้ อัพโหลดเอกสารแล้ว ดูเอกสารแล้ว ลบเอกสารแล้ว ส่งเอกสารแล้ว ลงนามในเอกสารแล้ว ปฏิเสธที่จะลงนาม อัพเดทที่อยู่อีเมลของผู้ลงนามแล้ว ยืนยันรหัสเข้าถึงของผู้ลงนามแล้ว ยกเลิกการขอลายเซ็นแล้ว)

HelloSign API

 1. 1.   คำอธิบายบริการ อินเตอร์เฟสโปรแกรมประยุกต์ของ HelloSign (“HelloSign API”) ช่วยให้ลูกค้าสามารถผสานการทำงานหรือฝังโซลูชันลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ของ HelloSign ในแอปพลิเคชันหรือขั้นตอนการทำงานได้อย่างง่ายดาย ซึ่งจะสร้างประสบการณ์ออนไลน์ที่ราบรื่น เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ และไร้รอยต่อ และช่วยให้ผู้ใช้สามารถทำข้อตกลงหรือธุรกรรมที่ผูกพันทางกฎหมายกับบริษัทของคุณและ/หรือลูกค้าให้เสร็จสมบูรณ์ได้
 2. 2.   การยืนยัน ในกรณีที่ลูกค้าเลือกใช้ HelloSign API เพื่อเปิดใช้งานคุณสมบัติที่ฝังในทรัพย์สินของลูกค้า ลูกค้าจะต้องยืนยันตัวตนของผู้ลงนาม/ผู้ใช้งานแต่ละคนผ่านการยืนยันทางอีเมลหรือวิธีอื่นที่ HelloSign อาจอนุมัติตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว ลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบและรับผิดแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการยืนยันดังกล่าว และจะชดและใช้ค่าเสียหาย แก้ต่างให้แก่ HelloSign ในกรณีที่เกิดการเรียกร้องใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการยืนยันดังกล่าว
 3. 3.   การขอลายเซ็น “การขอลายเซ็น” เป็นธุรกรรมที่เกิดขึ้นเมื่อลูกค้าเริ่มกระบวนการลายเซ็นใหม่และทำการเรียก HelloSign API ที่สอดคล้องกัน ตัวอย่างเช่น หากคุณเรียก “signature_request/send” เพื่อส่งเอกสารขอลายเซ็น จะนับเป็นการขอลายเซ็นหนึ่ง (1) ครั้ง โปรดทราบว่าคุณสามารถใช้การขอลายเซ็นเพียงครั้งเดียวเพื่อขอลายเซ็นจากผู้ลงนามหลายคนได้ในกรณีที่ผู้ลงนามทุกคนมีส่วนเกี่ยวข้องในสัญญาเดียวกัน
 4. 4.   คีย์ API หากต้องการใช้ HelloSign API ลูกค้าจะต้องขอรับข้อมูลประจำตัว API ที่ไม่ซ้ำกัน (“คีย์ API”) ผ่านกระบวนการลงทะเบียน ลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับกิจกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับคีย์ API ไม่ว่าลูกค้าจะรับทราบเกี่ยวกับกิจกรรมดังกล่าวหรือไม่ก็ตาม ลูกค้าจะต้องไม่แบ่งปันคีย์ API ของตนเองกับบุคคลที่สาม รวมทั้งจะต้องเก็บรักษาคีย์ API ดังกล่าวให้ปลอดภัย และจะต้องใช้เพื่อเข้าถึง HelloSign API ของลูกค้าเท่านั้น
 5. 5.   ธุรกรรม
 6.      ก.   ขีดจำกัด ลูกค้าสามารถทำการขอ API แบบมาตรฐานได้สูงสุด 100 ครั้งต่อนาที และขอ API ในระดับที่สูงขึ้นได้สูงสุด 25 ครั้งต่อนาที ในโหมดทดสอบ ลูกค้าสามารถทำการขอได้ 10 ครั้งต่อนาที โดยรวมเรียกว่า “ขีดจำกัดธุรกรรม” โปรดติดต่อฝ่ายขายของเรา หากคุณต้องการเพิ่มขีดจำกัดธุรกรรมของคุณ
 7.      ข.   ขีดจำกัดอัตรา HelloSign อาจต้องจำกัดหรือระงับการใช้งาน HelloSign API ของคุณหากจำเป็นเพื่อป้องกันความเสียหายหรือความรับผิดที่จะเกิดกับลูกค้า/บุคคลอื่น หรือเพื่อคงไว้ซึ่งการรักษาความปลอดภัย ความเสถียร ความพร้อมใช้งาน หรือความสมบูรณ์ของบริการ HelloSign
 8. 6.   ทรัพย์สิน เฉพาะทรัพย์สินของลูกค้าที่ได้รับอนุมัติจาก HelloSign เท่านั้นที่สามารถเข้าถึงและใช้บริการได้ HelloSign ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธทรัพย์สินของลูกค้าไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงเพื่อรับรองคุณปฏิบัติตามข้อตกลงและนโยบายความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ นอกจากนี้ คุณจะต้องมั่นใจว่าทรัพย์สินของลูกค้ามีข้อตกลงการใช้บริการและนโยบายความเป็นส่วนตัวที่สอดคล้องกับข้อตกลงของข้อตกลงนี้
 9. 7.   ข้อจำกัดของ API ผู้ใช้งานตกลงว่าจะไม่ (และจะไม่อนุญาตให้บุคคลที่สาม) ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม (ก) สร้างไคลเอนท์ API ที่ทำงานส่วนใหญ่เหมือนกับ HelloSign API (ข) ใช้ HelloSign API เพื่อวัตถุประสงค์ใดก็ตาม โดยปราศจากทรัพย์สินของลูกค้า (ค) บิดเบือนความจริงเกี่ยวกับแหล่งที่มาหรือกรรมสิทธิ์ของ HelloSign API หรือลบ ปิดบัง หรือเปลี่ยนแปลงประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของทรัพย์สินอื่นใด ปลอมแปลงหรือลบที่มาของผู้สร้าง ประกาศทางกฎหมาย หรือฉลากอื่นใดที่แสดงต้นกำเนิดหรือแหล่งที่มาของ HelloSign API หรือ (ง) แทรกแซงหรือขัดขวาง HelloSign API หรือเซิร์ฟเวอร์หรือเครือข่ายที่ให้ HelloSign API หรือบริการ
 10. 8.   แอปพลิเคชันของลูกค้า ลูกค้าสามารถใช้ HelloSign API เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันและ/หรือประสบการณ์การลงนามแบบฝังสำหรับการใช้งานโดยลูกค้าหรือลูกค้าของลูกค้าและผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้อง (รวมเรียกว่า “แอปพลิเคชันของลูกค้า”) ลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับแอปพลิเคชันของลูกค้า และจะต้องมั่นใจว่า ก) ได้แจ้งข้อตกลงที่บังคับใช้ (รวมถึงข้อตกลงความเป็นส่วนตัว) ที่อนุญาตให้ HelloSign ให้บริการภายใต้ข้อตกลงนี้แก่ลูกค้า ผู้ซื้อ และผู้ใช้ปลายทาง และ ข) มีอำนาจและ/หรือได้รับอนุญาตอย่างเหมาะสมให้แบ่งปันข้อมูลของผู้ใช้หรือผู้ลงนาม (รวมถึงข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลได้) กับ HelloSign

HelloWorks

 1. 1.   คำอธิบายบริการ HelloWorks คือบริการวางระบบขั้นตอนการทำงานอัจฉริยะโดยอัตโนมัติที่จะช่วยให้การกรอกเอกสารง่ายขึ้นผ่านการยืนยันข้อมูลขั้นสูง ตรรกะเชิงเงื่อนไข ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์แบบผสานการทำงาน และการออกแบบเพื่ออุปกรณ์เคลื่อนที่เป็นอันดับแรก
 2. 2.   การยืนยัน ผู้ที่ลงนามในเอกสารผ่านคุณสมบัติลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ที่มีให้ใน HelloWorks จะต้องมีบัญชี HelloSign หรือได้รับการขอลายเซ็นในบัญชีอีเมลของพวกเขา
 3. 3.   ธุรกรรม “ธุรกรรม” ของ HelloWorks เกิดขึ้นเมื่อลูกค้าหรือผู้ใช้เปิดใช้ขั้นตอนการทำงานจากอินเตอร์เฟสเสมือนของ HelloWorks (ปัจจุบันเรียกว่า "HelloWorks Builder")
 4. 4.   ขั้นตอนการทำงาน “ขั้นตอนการทำงาน” เป็นการรวมงานหรือกระบวนการหลายอย่างที่ใช้เข้าด้วยกัน อินเตอร์เฟสเสมือนของ HelloWorks ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างแบบฟอร์มและเอกสารต่าง ๆ ที่ผู้ใช้งานต้องกรอกพร้อมกันได้ ขั้นตอนการทำงานจึงเป็นพื้นฐานที่จะกลายเป็นธุรกรรม หลังจากเปิดใช้แล้ว ขั้นตอนการทำงานจะกลายเป็นธุรกรรม
 5. 5.   ผู้ใช้งาน / ผู้เข้าร่วม ใน HelloWorks ผู้ใช้งาน / ผู้เข้าร่วมเป็นบุคคลที่ได้รับขั้นตอนการทำงานที่เปิดใช้แล้วและต้องกรอกแบบฟอร์มและเอกสารออนไลน์

HelloWorks API

 1. 1.   คำอธิบายบริการ HelloWorks API ช่วยให้ลูกค้าสามารถผสานการทำงานหรือฝังโซลูชันวางระบบขั้นตอนการทำงานโดยอัตโนมัติและลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ของเราในแอปพลิเคชันหรือขั้นตอนการทำงานได้อย่างง่ายดาย ซึ่งจะสร้างประสบการณ์ออนไลน์ที่ราบรื่น เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ และไร้รอยต่อ และช่วยให้ผู้ใช้สามารถทำข้อตกลงหรือธุรกรรมที่ผูกพันทางกฎหมายให้เสร็จสมบูรณ์ได้
 2. 2.   การยืนยัน ในกรณีที่ลูกค้าเลือกใช้ HelloWorks API เพื่อเปิดใช้งานคุณสมบัติที่ฝังอยู่ในทรัพย์สินของลูกค้า ลูกค้าจะต้องยืนยันตัวตนของผู้เข้าร่วม/ผู้ลงนาม/ผู้ใช้งานแต่ละคนผ่านการยืนยันทางอีเมลหรือวิธีอื่นที่ HelloSign อาจอนุมัติตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว ลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบและรับผิดแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการยืนยันดังกล่าว และจะชดและใช้ค่าเสียหาย แก้ต่างให้แก่ HelloSign ในกรณีที่เกิดการเรียกร้องใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการยืนยันดังกล่าว
 3. 3.   คีย์ API หากต้องการใช้ HelloWorks API ลูกค้าจะต้องขอรับข้อมูลประจำตัว API ที่ไม่ซ้ำกัน (“คีย์ API”) ผ่านกระบวนการลงทะเบียน ลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับกิจกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับคีย์ API ไม่ว่าลูกค้าจะรับทราบเกี่ยวกับกิจกรรมดังกล่าวหรือไม่ก็ตาม ลูกค้าจะต้องไม่แบ่งปันคีย์ API ของตนเองกับบุคคลที่สาม รวมทั้งจะต้องเก็บรักษาคีย์ API ดังกล่าวให้ปลอดภัย และจะต้องใช้เพื่อเข้าถึง HelloSign API ของลูกค้าเท่านั้น
 4. 4.   ธุรกรรม
       ก.   นิยาม ธุรกรรม HelloWorks API คือ การใช้ API เพื่อเริ่ม 1) การรวบรวมและ/หรือการเผยแพร่ข้อมูล หรือ 2) การขอลายเซ็น
       ข.   ขีดจำกัด ลูกค้าสามารถทำการขอได้สูงสุด 500 ครั้งต่อชั่วโมง ในโหมดทดสอบ ลูกค้าสามารถทำการขอได้ 50 ครั้งต่อชั่วโมง โดยรวมเรียกว่า “ขีดจำกัดธุรกรรม” โปรดติดต่อฝ่ายขายของเรา หากคุณต้องการเพิ่มขีดจำกัดธุรกรรมของคุณ
       ค.   ขีดจำกัดอัตรา HelloSign อาจต้องจำกัดหรือระงับการใช้งาน HelloWorks API ของคุณหากจำเป็นเพื่อป้องกันความเสียหายหรือความรับผิดที่จะเกิดกับลูกค้า/บุคคลอื่น หรือเพื่อคงไว้ซึ่งการรักษาความปลอดภัย ความเสถียร ความพร้อมใช้งาน หรือความสมบูรณ์ของบริการ HelloSign
 5. 5.   ทรัพย์สิน ทรัพย์สินของลูกค้าที่ได้รับอนุมัติจาก HelloSign เท่านั้นที่สามารถเข้าถึงและใช้บริการได้ HelloSign ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธทรัพย์สินของลูกค้าไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงเพื่อรับรองว่าปฏิบัติตามข้อตกลงนี้หรือนโยบายความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ นอกจากนี้ คุณจะต้องมั่นใจว่าทรัพย์สินของลูกค้ามีข้อตกลงการใช้บริการหรือการใช้งานที่สอดคล้องกับข้อตกลงของข้อตกลงนี้
 6. 6.   ข้อจำกัดของ API ผู้ใช้งานตกลงว่าจะไม่ (และจะไม่อนุญาตให้บุคคลที่สาม) ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม (ก) สร้างไคลเอนท์ API ที่ทำงานส่วนใหญ่เหมือนกับ HelloWorks API (ข) ใช้ HelloWorks API เพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ โดยปราศจากทรัพย์สินของลูกค้า (ค) บิดเบือนความจริงเกี่ยวกับแหล่งที่มาหรือความเป็นเจ้าของของ HelloWorks API หรือลบ ปิดบัง หรือเปลี่ยนแปลงประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของทรัพย์สินอื่นใด ปลอมแปลงหรือลบที่มาของผู้สร้าง ประกาศทางกฎหมาย หรือฉลากอื่นใดที่แสดงต้นกำเนิดหรือแหล่งที่มาของ HelloWorks API หรือ (ง) แทรกแซงหรือขัดขวาง HelloWorks API หรือเซิร์ฟเวอร์หรือเครือข่ายที่ให้ HelloSign API หรือบริการ
 7. 7.   แอปพลิเคชันของลูกค้า ลูกค้าสามารถใช้ HelloWorks API เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันและ/หรือประสบการณ์การลงนามแบบฝังสำหรับการใช้งานโดยลูกค้าหรือลูกค้าของลูกค้าและผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้อง (รวมเรียกว่า “แอปพลิเคชันของลูกค้า”) ลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับแอปพลิเคชันของลูกค้า และจะต้องมั่นใจว่า ก) ได้แจ้งข้อตกลงที่บังคับใช้ (รวมถึงข้อตกลงความเป็นส่วนตัว) ที่อนุญาตให้ HelloSign ให้บริการภายใต้ข้อตกลงนี้แก่ลูกค้าและผู้ใช้งาน และ ข) มีอำนาจและ/หรือได้รับอนุญาตอย่างเหมาะสมให้แบ่งปันข้อมูลของผู้ใช้งานกับ HelloSign

HelloSign for Salesforce

 1. 1.   คำอธิบายเกี่ยวกับบริการ HelloSign for Salesforce เป็นการผสานการทำงานที่ช่วยให้คุณสามารถเตรียมเอกสารสำหรับลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างรวดเร็ว ลดการติดตามผลกลับไปกลับมา และปรับให้กระบวนการลงนามสำหรับลูกค้าของคุณง่ายยิ่งขึ้นโดยใช้ข้อมูลจากฟิลด์ Salesforce ของคุณ
 2. 2.   การมีสิทธิ์ ลูกค้าจะต้องใช้แผนบริการ HelloSign Enterprise (หรือระดับที่สูงกว่า) อยู่เพื่อเข้าถึงการผสานการทำงานนี้ ลูกค้า (หรือผู้ดูแลระบบของลูกค้า) สามารถเพิ่มผู้ใช้ในการผสานการทำงานกับ Salesforce ภายในขีดจำกัดตามแผนบริการการสมัครสมาชิกของลูกค้า HelloSign for Salesforce ใช้งานได้กับทั้ง Salesforce Classic และ Salesforce Lightning Experience
 3. 3.   เอกสาร เราจะจัดเก็บเอกสารที่ลงนามแล้วทุกฉบับไว้ในตัวอย่าง Salesforce ของคุณ คุณจะสามารถดาวน์โหลดหรือโอนย้ายเอกสารที่ลงนามแล้วไปยังฐานข้อมูล / ที่เก็บเอกสารของคุณได้
 4. 4.   เนื้อหาและผลิตภัณฑ์ของบุคคลที่สาม ลูกค้าเข้าใจว่าการผสานการทำงานกับ HelloSign for Salesforce จะช่วยให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงเนื้อหาและผลิตภัณฑ์ของบุคคลที่สามที่สามารถเข้าถึงตัวอย่างของบริการ HelloSign ของลูกค้า และช่วยให้สามารถส่งออก ลบ หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลลูกค้า (รวมถึงข้อมูลที่เป็นความลับของลูกค้า) ได้
 5. 5.   การปฏิเสธความรับผิดชอบ HelloSign ไม่รับประกันหรือสนับสนุนเนื้อหาหรือผลิตภัณฑ์ของบุคคลที่สาม (ไม่ว่า HelloSign จะกำหนดไว้ว่ารายการเหล่านี้เป็นรายการที่ “ขับเคลื่อน” หรือ “ยืนยัน” หรืออื่น ๆ หรือไม่ก็ตาม) และปฏิเสธความรับผิดชอบและความรับผิดทั้งหมดสำหรับรายการเหล่านี้และการเข้าถึงบริการ HelloSign รวมถึงการดัดแปลง ลบ เปิดเผย หรือรวบรวมข้อมูลลูกค้า

การผสานการทำงาน / ส่วนเชื่อมต่อของบุคคลที่สาม

 1. 1.   คำอธิบายบริการ การผสานการทำงานของบุคคลที่สามช่วยเชื่อมต่อ HelloSign กับบริการต่าง ๆ ที่คุณใช้อยู่แล้วเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจของคุณ ตัวอย่างบางส่วนของการผสานการทำงานดังกล่าว ได้แก่ Google (Gmail, Google Docs, Google Drive และ G Suite), Evernote, Hubspot CRM, Microsoft OneDrive, Oracle และ Slack
 2. 2.   คุณสมบัติ หากต้องการใช้การผสานการทำงานกับ HelloSign คุณจะต้องเป็นลูกค้า HelloSign และลูกค้าของบริการที่คุณต้องการใช้ผสานการทำงานด้วย การผสานการทำงานบางอย่างอาจกำหนดให้คุณต้องอนุมัติการใช้บริการดังกล่าวและ/หรือยินยอมให้โอนย้ายข้อมูลของคุณระหว่าง HelloSign กับบริการของบุคคลที่สาม
 3. 3.   เนื้อหาและผลิตภัณฑ์ของบุคคลที่สาม คุณจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการใช้การผสานการทำงานและบริการของบุคคลที่สาม ดังนั้น คุณจะต้องมั่นใจว่าคุณมีสิทธิ์และได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องในการแบ่งปันข้อมูลระหว่าง HelloSign กับบริการของบุคคลที่สาม คุณเข้าใจว่าการผสานการทำงานของบุคคลที่สามจะช่วยให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงเนื้อหาและผลิตภัณฑ์ของบุคคลที่สามที่สามารถเข้าถึงตัวอย่างของบริการ HelloSign ของลูกค้า และช่วยให้สามารถส่งออก ลบ หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลลูกค้า (รวมถึงข้อมูลที่เป็นความลับของลูกค้า) ได้
 4. 4.   การปฏิเสธความรับผิดชอบ HelloSign ไม่รับประกันหรือสนับสนุนการผสานการทำงาน เนื้อหา ผลิตภัณฑ์ของบุคคลที่สาม (ไม่ว่า HelloSign จะกำหนดไว้ว่ารายการเหล่านี้เป็นรายการที่ “ขับเคลื่อน” หรือ “ยืนยัน” หรืออื่น ๆ หรือไม่ก็ตาม) โดยตรง และปฏิเสธความรับผิดชอบและความรับผิดทั้งหมดสำหรับรายการเหล่านี้และการเข้าถึงบริการ HelloSign รวมถึงการดัดแปลง ลบ เปิดเผย หรือรวบรวมข้อมูลลูกค้า

HelloFax

 1. 1.   คำอธิบายบริการ HelloFax คือบริการโทรสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ช่วยให้ลูกค้าสามารถอัพโหลดและจัดการเอกสารออนไลน์ ส่งและรับโทรสารออนไลน์ และลงนามโทรสารทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ HelloFax ให้บริการครอบคลุมในระดับสากล โดยปัจจุบันครอบคลุมกว่า 70 ประเทศทั่วโลก
 2. 2.   ข้อมูลบัญชี ลูกค้า HelloFax จะต้องให้ข้อมูลปัจจุบันและถูกต้องกับ HelloSign รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงชื่อ ที่อยู่สำหรับการเรียกเก็บค่าบริการ ที่อยู่ทางกายภาพ ข้อมูลการชำระเงิน (รวมถึงหมายเลขบัตรเครดิต) และเลขประจำตัวประชาชน (หากมี) HelloSign อาจต้องได้รับสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของลูกค้าหรือผู้ใช้ตามที่กำหนดโดยกระบวนพิจารณาตามกฎหมาย การสืบสวน หรือโดยผู้รับจ้างช่วง/ผู้ให้บริการของเรา ลูกค้าจะให้ข้อมูลบัญชีใด ๆ และทั้งหมดที่เกี่ยวข้องทันทีที่ HelloSign ร้องขอ และลูกค้าอนุญาตอย่างชัดแจ้งให้ HelloSign แบ่งปันข้อมูลบัญชี ข้อมูลการใช้งาน ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง และที่อยู่ IP ใด ๆ และทั้งหมดกับผู้รับจ้างช่วง/ผู้ให้บริการ HelloSign ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือยกเลิกบัญชีของลูกค้าและ/หรือการใช้ HelloFax หากข้อมูลบัญชีดังกล่าวไม่เป็นปัจจุบันหรือลูกค้าไม่ให้ข้อมูลดังกล่าวทันทีที่ร้องขอ
 3. 3.   โทรสารที่ไม่ได้ร้องขอและสแปม การส่งโฆษณาทางโทรสารที่ไม่ได้ร้องขอนั้นผิดกฎหมายในสหรัฐอเมริกาภายใต้รัฐบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคทางโทรศัพท์ของสหรัฐปี 1991 (TCPA) และในสหภาพยุโรปภายใต้ระเบียบว่าด้วยความเป็นส่วนตัวและการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ปี 2003 และยังผิดกฎหมายภายใต้กฎหมายของประเทศ รัฐ และจังหวัดอื่น ๆ อีกมากมาย เราขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือยกเลิกการใช้ HelloFax ของคุณทันทีหากคุณส่งโฆษณาทางโทรสารที่ไม่ได้ร้องขอและ/หรือสแปม เรายังขอสงวนสิทธิ์ในการติดตามตรวจสอบการใช้ HelloFax และ HelloSign ของคุณตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว โดยเราอาจตัดสินใจที่จะไม่ส่งข้อความใด ๆ ที่พิจารณาแล้วว่าเป็นโฆษณาทางโทรสารที่ไม่ได้ร้องขอหรือสแปม
 4. 4.   การรายงานโทรสารที่ไม่ได้ร้องขอและสแปม หากคุณเชื่อว่าคุณได้รับโฆษณาทางโทรสารที่ไม่ได้ร้องขอ เราขอแนะนำให้คุณติดต่อผู้ส่งเพื่อแจ้งให้ทราบว่าคุณต้องการหยุดรับโทรสารดังกล่าว และโปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้าของ HelloSign เพื่อให้เราสืบสวนเรื่องที่เกิดขึ้น
 5. 5.   หมายเลขและการโอนย้าย ลูกค้าสามารถขอหมายเลขใหม่จาก HelloSign เพื่อใช้กับ HelloFax ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าหมายเลขที่ขอว่างหรือไม่ และ HelloSign ไม่รับประกันว่าจะสามารถกำหนดหมายเลขให้กับลูกค้าตามที่ขอได้ HelloSign ยังรองรับการโอนย้ายหมายเลข (สำหรับสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร และแคนาดา) ตามข้อตกลงด้านล่างนี้
       ก.   ขั้นตอนการขอโอนย้ายหมายเลขเข้า
            i.   ลูกค้าจะต้องรักษาสถานะของบริการที่มีอยู่เดิมให้ใช้งานได้อยู่เพื่อโอนย้ายหมายเลขโทรศัพท์เข้า HelloSign
            ii.   โปรดกรอกและส่งแบบฟอร์มคำขอโอนย้าย
            iii.   เมื่อเราได้รับคำขอของคุณแล้ว จะตรวจสอบว่าสามารถโอนย้ายหมายเลขของคุณได้หรือไม่และตอบกลับคำขอของคุณโดยเร็วที่สุด หากเราสามารถโอนย้ายหมายเลขของคุณได้ เราจะขอให้คุณกรอกแบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจซึ่งเราจะส่งต่อให้คุณ นอกจากนี้ เรายังต้องการสำเนาใบแจ้งหนี้ล่าสุดจากผู้ให้บริการปัจจุบันของคุณเพื่อใช้เป็นหลักฐานว่าคุณเป็นเจ้าของหมายเลข
            iv.   เมื่อคุณส่งเอกสารครบทั้งสองฉบับแล้ว เราจะเริ่มขอโอนย้าย หลังจากเริ่มขอโอนย้ายแล้ว เราจะขอให้คุณลงทะเบียนสำหรับการสมัครสมาชิกแบบชำระค่าบริการ (โปรดไปที่หน้าค่าบริการของเรา) และคุณจะได้รับหมายเลขชั่วคราวจากระบบของเรา คุณสามารถเลือกที่จะเก็บหมายเลขที่คุณได้รับไว้โดยชำระค่าบริการรายเดือนเพิ่ม (ปัจจุบัน $4.99) หรือเราสามารถสลับกับหมายเลขที่คุณกำลังโอนย้ายเมื่อได้รับการยอมรับแล้ว
            v.   หลังจากกระบวนการโอนย้ายเสร็จสมบูรณ์แล้ว เราจะเพิ่มหมายเลขที่โอนย้ายในบัญชีของคุณ และจะประเมินค่าบริการโอนย้าย (ปัจจุบัน $60) ณ เวลานั้น
            vi.   ค่าบริการทั้งหมดเป็นไปตามค่าบริการปัจจุบันของ HelloFax และ HelloSign ซึ่งอาจมีการปรับปรุงเป็นครั้งคราว
       ข.   กระบวนการโอนย้ายหมายเลขออก หากต้องการขอโอนย้ายหมายเลขโทรสารที่กำหนดให้บัญชีอยู่ในปัจจุบันออกจากผู้ให้บริการอื่น คุณจะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำที่ผู้ให้บริการระบุไว้ และจะต้องให้ข้อมูลและความร่วมมือตามที่ผู้ให้บริการอื่นที่เกี่ยวข้อง HelloSign หรือบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้อง เมื่อโอนย้ายหมายเลขโทรศัพท์เข้าหรือออกจากบัญชี ลูกค้าจะต้องให้ข้อมูลเฉพาะและมีรายละเอียดครบถ้วนแก่ HelloSign และ/หรือผู้ให้บริการอื่น และจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนที่ผู้ให้บริการอื่นหรือ HelloSign กำหนดไว้เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานอุตสาหกรรม ดังนั้น การขอโอนย้ายหมายเลขจะเสร็จสมบูรณ์ได้โดยอาจขึ้นอยู่กับปัจจัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของ HelloSign อาทิ ความล่าช้าที่เกิดจากลูกค้าและ/หรือผู้ให้บริการอื่น
       ค.   การโอนย้ายออกโดยไม่ได้รับอนุญาต กฎหมายกำหนดให้ HelloSign ต้องปฏิบัติตามคำขอโอนย้ายที่ถูกต้อง เราอาจโอนย้ายหมายเลขโทรศัพท์ออกจากบัญชีเนื่องจากการกระทำหรือการละเว้นของบุคคลที่สาม และอาจเป็นเรื่องยากหรือเป็นไปไม่ได้สำหรับ HelloSign ที่จะ (i) ป้องกันการโอนย้ายออกดังกล่าว (ii) เรียกหมายเลขที่โอนย้ายออกจากบัญชีคืนมา หรือ (iii) โอนย้ายหมายเลขดังกล่าวกลับเข้าบัญชี HelloSign ไม่มีส่วนรับผิดชอบหรือรับผิดอันเนื่องมาจากการโอนย้ายออกดังกล่าว
       ง.   ข้อมูลการโอนย้ายที่ถูกต้อง ลูกค้ารับรองและรับประกันว่าข้อมูลทั้งหมดที่ให้ไว้เกี่ยวกับการขอโอนย้ายหมายเลขเข้าหรือออกจากบริการ HelloFax (รวมถึง แต่ไม่ จำกัดเพียงข้อมูลหรือการแถลงข้อความจริงใดก็ตาม ในหนังสือการเป็นตัวแทน) โดยลูกค้าหรือฝ่ายใดก็ตามที่กระทำการในนามของลูกค้าหรือตามคำสั่งจะเป็นจริง ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน
       จ.   การปฏิบัติตามกฎหมายการโอนย้ายของลูกค้า การโอนย้ายหมายเลขอยู่ภายใต้กฎหมายโทรคมนาคมและกฎหมายอื่น ๆ และอาจอยู่ภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขของบุคคลที่สาม ลูกค้าและ/หรือฝ่ายใดก็ตามที่กระทำการในนามของลูกค้าจะต้องไม่ (i) ละเมิดกฎหมาย ที่บังคับใช้หรือมีส่วนร่วมในการกระทำที่เป็นการฉ้อโกงหรือหลอกลวงในการขอหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการโอนย้าย (ii) มีส่วนร่วมหรืออำนวยความสะดวกใน “การเปลี่ยนบริการโทรศัพท์โดยไม่ได้รับอนุญาต” หรือการโอนย้ายหมายเลขโทรสาร ออกหรือการเปลี่ยนหรือพยายามที่จะเปลี่ยนผู้ให้บริการโทรศัพท์ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งโดยไม่ได้รับความยินยอมและการอนุญาตที่จำเป็นอย่างเหมาะสมก่อน หรือ (iii) ละเมิดข้อผูกพันตามสัญญาหรือข้อผูกพันอื่นกับผู้ให้บริการหรือบุคคลที่สาม
       ฉ.   การปล่อยหมายเลข ในกรณีที่มีการยุติหรือยกเลิกบัญชี เราอาจปล่อยหมายเลขทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับบัญชีที่ไม่ได้โอนย้ายไปยังผู้ให้บริการอื่นไปก่อนหน้านี้ การยกเลิกหมายเลขของบุคคลอาจส่งผลให้เราต้องปล่อยหมายเลขที่เกี่ยวข้องหากยังไม่มีการโอนย้ายหมายเลขเหล่านั้นไปยังผู้ให้บริการอื่นไปก่อนหน้านี้ ลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการประสานกับผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลที่สามเพื่อโอนย้ายหมายเลขใด ๆ ออกก่อนการยุติหรือยกเลิก HelloFax หรือบริการอื่นของ HelloSign อื่น ๆ หรือหมายเลขของบุคคลใด ๆ

HelloFax API

 1. 1.   HelloFax API ช่วยให้ลูกค้าสามารถผสานการทำงานโซลูชันโทรสารอิเล็กทรอนิกส์ของเราในแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ได้อย่างง่ายดาย
 2. 2.   การยืนยัน ในกรณีที่ลูกค้าเลือกใช้ HelloFax API เพื่อเปิดใช้งานคุณสมบัติแบบผสานการทำงานบนทรัพย์สินของลูกค้า ลูกค้าจะต้องยืนยันตัวตนของผู้ใช้งาน/ผู้ส่งแต่ละคนผ่านการยืนยันทางอีเมลหรือวิธีอื่นที่ HelloSign อาจอนุมัติ ลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบและรับผิดแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการยืนยันดังกล่าว และจะชดและใช้ค่าเสียหาย แก้ต่างให้แก่ HelloSign ในกรณีที่เกิดการเรียกร้องที่เกี่ยวข้องกับการยืนยันดังกล่าว
 3. 3.   คีย์ API หากต้องการใช้ HelloFax API ลูกค้าจะต้องขอรับข้อมูลประจำตัว API ที่ไม่ซ้ำกัน (“คีย์ API”) ผ่านกระบวนการลงทะเบียน ลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับกิจกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับคีย์ API ไม่ว่าลูกค้าจะรับทราบเกี่ยวกับกิจกรรมดังกล่าวหรือไม่ก็ตาม ลูกค้าจะต้องไม่แบ่งปันคีย์ API ของตนเองกับบุคคลที่สาม รวมทั้งจะต้องเก็บรักษาคีย์ API ดังกล่าวให้ปลอดภัย และจะต้องใช้เพื่อเข้าถึง HelloFax API ของลูกค้าเท่านั้น
 4. 4.   ธุรกรรม
       ก.   ขีดจำกัด ลูกค้าสามารถทำการขอใช้โทรสารที่รอดำเนินการได้สูงสุด 200 ครั้งต่อวัน โปรดติดต่อฝ่ายขายของเรา หากคุณต้องการเพิ่มขีดจำกัดการขอใช้โทรสารของคุณ
       ข.   ขีดจำกัดอัตราHelloSign อาจต้องจำกัดหรือระงับการใช้งาน HelloFax API ของคุณหากจำเป็นเพื่อป้องกันความเสียหายหรือความรับผิดที่จะเกิดกับลูกค้า/บุคคลอื่น หรือเพื่อคงไว้ซึ่งการรักษาความปลอดภัย ความเสถียร ความพร้อมใช้งาน หรือความสมบูรณ์ของบริการ HelloSign
 5. 5.   ทรัพย์สิน ทรัพย์สินของลูกค้าที่ได้รับอนุมัติจาก HelloSign เท่านั้นจึงจะสามารถเข้าถึงและใช้บริการได้ HelloSign ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธทรัพย์สินของลูกค้าไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงเพื่อรับรองว่าคุณปฏิบัติตามข้อตกลงนี้และนโยบายความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ นอกจากนี้ คุณจะต้องมั่นใจว่าทรัพย์สินของลูกค้ามีข้อตกลงการใช้บริการหรือการใช้งานที่สอดคล้องกับข้อตกลงของข้อตกลงนี้
 6. 6.   ข้อจำกัดของ API ผู้ใช้งานตกลงว่าจะไม่ (และจะไม่อนุญาตให้บุคคลที่สาม) ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม (ก) สร้างไคลเอนท์ API ที่ทำงานส่วนใหญ่เหมือนกับ HelloFax API (ข) ใช้ HelloFax API เพื่อวัตถุประสงค์ใดก็ตาม โดยปราศจากทรัพย์สินของลูกค้า (ค) บิดเบือนความจริงเกี่ยวกับแหล่งที่มาหรือความเป็นเจ้าของของ HelloFax API หรือลบ ปิดบัง หรือเปลี่ยนแปลงประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของทรัพย์สินอื่นใด ปลอมแปลงหรือลบที่มาของผู้สร้าง ประกาศทางกฎหมาย หรือฉลากอื่นใดที่แสดงต้นกำเนิดหรือแหล่งที่มาของ HelloFax API หรือ (ง) แทรกแซงหรือขัดขวาง HelloFax API หรือเซิร์ฟเวอร์หรือเครือข่ายที่ให้ HelloFax API หรือบริการ
 7. 7.   แอปพลิเคชันของลูกค้า ลูกค้าสามารถใช้ HelloFax API เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับการใช้งานโดยลูกค้าหรือลูกค้าของลูกค้าและผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้อง (รวมเรียกว่า “แอปพลิเคชันของลูกค้า”) ลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับแอปพลิเคชันของลูกค้า และจะต้องมั่นใจว่า ก) ได้แจ้งข้อตกลงที่บังคับใช้ (รวมถึงข้อตกลงความเป็นส่วนตัว) ที่อนุญาตให้ HelloSign ให้บริการภายใต้ข้อตกลงนี้แก่ลูกค้าและผู้ใช้งาน และ ข) มีอำนาจและ/หรือได้รับอนุญาตอย่างเหมาะสมให้แบ่งปันข้อมูลของผู้ใช้งานกับ HelloSign