ข้อตกลงการใช้บริการ HelloSign

Posted as of: Dec 29, 2021

Effective as of: Jan 1, 2022

ประกาศเมื่อ: 8 กรกฎาคม 2021

มีผลตั้งแต่: 8 กรกฎาคม 2021

These HelloSign Terms of Service (the “Terms” or the “Agreement”) govern access to and use of the HelloSign websites and services (collectively “HelloSign Service”). You may be considered a visitor to our properties (“Site Visitor”), or an individual and/or entity that creates an account or purchases/uses the HelloSign Services (collectively “Customer”). Customers and Site Visitors may be referred to in these Terms as “you” and “your” as applicable. These Terms are an agreement between you and one of the following entities (each, “HelloSign, “we” or “us” for purposes of these terms): (a) if you are a Customer that purchases the HelloSign Service using our website, JN Projects, Inc. dba HelloSign; or (b) if you are a Customer that purchases the HelloSign Service using any other means or are a Site Visitor, Dropbox, Inc., if you are based in the United States, its territories and possessions, Canada, or Mexico or Dropbox International Unlimited Company if you are based anywhere else. Please note that we may modify these Terms as further described in the amendments section below, so you should make sure to check this page from time to time. Our Privacy Policy explains how we collect and use your information, our Acceptable Use Policy outlines your responsibilities when using our Services, and our Service-Specific Terms contains terms that may be applicable to particular services. By using our Services, you’re agreeing to be bound by these Terms, our Privacy Policy, our Acceptable Use Policy, and the Service- Specific Terms.

ข้อตกลงการใช้บริการ HelloSign เหล่านี้ (“ข้อตกลงการใช้บริการ” หรือ “ข้อตกลง”) กำกับดูแลการเข้าถึงและการใช้เว็บไซต์และบริการ HelloSign (รวมเรียกว่า “บริการ HelloSign”) ซึ่งให้บริการแก่คุณโดย JN Projects, Inc. ที่ประกอบธุรกิจในชื่อ HelloSign (“HelloSign” “เรา” หรือ “ของเรา”) เราอาจพิจารณาคุณเป็นผู้เยี่ยมชมทรัพย์สินของเรา (“ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์”) หรือบุคคลและ/หรือนิติบุคคลที่สร้างบัญชีหรือซื้อ/ใช้บริการ HelloSign (รวมเรียกว่า “ลูกค้า”) โดยในข้อตกลงเหล่านี้อาจเรียกลูกค้าและผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ว่า “คุณ” และ “ของคุณ” ตามความเหมาะสม โปรดทราบว่าเราอาจแก้ไขข้อตกลงเหล่านี้ตามที่อธิบายเพิ่มเติมไว้ในส่วนการแก้ไขด้านล่าง ดังนั้น คุณควรตรวจสอบหน้านี้เป็นครั้งคราว นโยบายความเป็นส่วนตัวของเราอธิบายว่าเรารวบรวมและใช้ข้อมูลของคุณอย่างไร นโยบายความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศของเราแสดงความรับผิดชอบของคุณเมื่อใช้บริการของเรา และข้อตกลงเฉพาะของบริการของเรามีข้อตกลงที่อาจบังคับใช้กับบริการเฉพาะ เมื่อคุณใช้บริการของเรา เราจะถือว่าคุณยอมรับที่จะผูกพันตามข้อตกลงเหล่านี้ นโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา นโยบายความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศของเรา และข้อตกลงเฉพาะของบริการ

HelloSign จะประมวลผลข้อมูลลูกค้าในนามของลูกค้าที่อยู่ภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลของสหภาพยุโรปเท่าที่ได้รับอนุญาตให้ทำได้ และคุณยังยอมรับข้อตกลงในการประมวลผลข้อมูล รวมถึงข้อสัญญามาตรฐานของสหภาพยุโรป (EU Standard Contractual Clause) ที่ระบุไว้ด้านล่าง ร่วมกับ JN Projects, Inc. เพื่อการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลไปให้ผู้ประมวลผลเช่นกัน

หากคุณตกลงตามข้อตกลงเหล่านี้และข้อตกลงในการประมวลผลข้อมูล (หากมี) เพื่อให้องค์กรใช้บริการ ถือว่าคุณยอมรับข้อตกลงเหล่านี้ในนามขององค์กรนั้น คุณต้องมีอำนาจในการผูกมัดองค์กรนั้นกับข้อตกลงเหล่านี้ มิฉะนั้น คุณต้องไม่ลงทะเบียนสำหรับบริการนี้

ประกาศเกี่ยวกับการอนุญาโตตุลาการ: ข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการอนุญาโตตุลาการที่ผูกพัน และการสละสิทธิ์ในการพิจารณาคดีโดยคณะลูกขุนและการฟ้องคดีในนามกลุ่มบุคคลตามที่ระบุไว้ด้านล่าง – โปรดอ่านส่วนเหล่านี้อย่างละเอียดถี่ถ้วน

1.    OVERVIEW OF THE HELLOSIGN SERVICES

HelloSign มีชุดผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ที่จะช่วยให้ลูกค้าสามารถปรับปรุงการทำธุรกรรมที่ซับซ้อนผ่านโซลูชันดิจิทัลนวัตกรรมใหม่ เช่น โทรสารอิเล็กทรอนิกส์ ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ และระบบขั้นตอนการทำงานโดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ HelloSign ยังให้อินเทอร์เฟซการเขียนโปรแกรมแอปพลิเคชัน (“API”) ที่ช่วยให้ลูกค้าสามารถสร้างโซลูชันโทรสาร ลายเซ็น หรือระบบขั้นตอนการทำงานโดยอัตโนมัติแบบผสานการทำงานภายในเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือทรัพย์สินอื่นๆ ของลูกค้า (“ทรัพย์สินของลูกค้า”) ได้

2.    ข้อตกลงเฉพาะของบริการ

ผลิตภัณฑ์ HelloSign บางอย่างมีข้อตกลงเฉพาะ (“ข้อตกลงเฉพาะของบริการ”) ซึ่งปัจจุบันสามารถดูได้ที่นี่ ในกรณีที่มีความขัดแย้งกันระหว่างข้อตกลงเฉพาะของบริการที่บังคับใช้สำหรับผลิตภัณฑ์บางอย่างกับข้อตกลงเหล่านี้ ให้ยึดข้อตกลงเฉพาะของบริการเป็นหลัก

3.    การลงทะเบียนและการใช้บัญชี

 1. 3.1 ลูกค้าและผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาต (ตามคำจำกัดความด้านล่าง) อาจจำเป็นต้องลงทะเบียนสำหรับบัญชี HelloSign เพื่อทำการสั่งซื้อ หรือเพื่อเข้าถึงหรือใช้บริการ HelloSign HelloSign อาจสร้างบัญชีสำหรับผู้ใช้เพื่อใช้บริการ HelloSign ข้อมูลบัญชีจะต้องถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และครบถ้วน และจะอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของนโยบายความเป็นส่วนตัวของ HelloSign (ปัจจุบันสามารถดูได้ที่ www.hellosign.com/privacy) ลูกค้ายอมรับว่าจะตรวจสอบให้ข้อมูลนี้เป็นปัจจุบันเสมอ เพื่อให้ HelloSign สามารถส่งประกาศ คำแถลง และข้อมูลอื่นๆ ทางอีเมลหรือผ่านบริการได้ ลูกค้าจะต้องเก็บรักษารหัสผ่านและข้อมูลประจำตัวสำหรับการเข้าถึงอื่นๆ (เช่น โทเคน API) สำหรับบริการ HelloSign ไว้เป็นความลับอย่างเคร่งครัด และไม่แบ่งปันกับบุคคลใดๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาต หากผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตยุติการทำงานให้กับลูกค้า ลูกค้าจะต้องยุติการเข้าถึงบัญชีและบริการ HelloSign ของบุคคลดังกล่าวทันที ลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบสำหรับการกระทำทั้งหลายที่ใช้บัญชี รหัสผ่าน หรือข้อมูลประจำตัวสำหรับการเข้าถึงของลูกค้าและของผู้ใช้ของลูกค้า ลูกค้าจะต้องแจ้ง HelloSign ทันทีหากมีการฝ่าฝืนการรักษาความปลอดภัยหรือการใช้บัญชีโดยไม่ได้รับอนุญาต เรามอบบัญชีให้กับลูกค้าเฉพาะราย ดังนั้น ลูกค้าจะต้องไม่แบ่งปันกับผู้อื่น คุณสามารถใช้เว็บไซต์นี้และบริการได้หากคุณมีอายุ 18 ปีขึ้นไป สามารถยอมรับข้อตกลงเหล่านี้ทางกฎหมาย และไม่ใช่คู่แข่งของ HelloSign (หรือกำลังพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เป็นคู่แข่งและ/หรือคล้ายคลึงกัน) นอกจากนี้ คุณยังสามารถอนุญาตให้ผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตของคุณ (ตามคำจำกัดความด้านล่าง) ใช้และเข้าถึงบริการ HelloSign ในนามของคุณได้
 2. 3.2   “ผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาต” หมายถึง บุคคลธรรมดา (เช่น พนักงาน ผู้รับจ้าง ตัวแทนของลูกค้า) ซึ่งลูกค้าได้ลงทะเบียนและอนุญาตให้ใช้บริการ HelloSign ภายใต้ข้อตกลงเหล่านี้และข้อจำกัด ใด ๆ ในแผนบริการการสมัครสมาชิกที่เกี่ยวข้อง (ตามคำจำกัดความด้านล่าง) โดยลูกค้าจะต้องรับรองว่าผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตของตนปฏิบัติตามข้อตกลงเหล่านี้ และลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบสำหรับการกระทำทั้งหมดของผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาต

4.    สิทธิ์การใช้งานและการเข้าถึง

 1. 4.1   สิทธิ์การใช้งานแบบจำกัด ภายใต้ข้อตกลงเหล่านี้ HelloSign ให้สิทธิ์การใช้งานแบบจำกัด ไม่ใช่เอกสิทธิ์เฉพาะบุคคล และไม่สามารถโอนย้ายได้แก่ลูกค้าเพื่อใช้และเข้าถึงบริการ HelloSign เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจตามที่อนุญาตไว้อย่างชัดแจ้งในข้อตกลงเหล่านี้ การใช้และการเข้าถึงบริการของคุณจะอยู่ภายใต้ข้อจำกัดใด ๆ ที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มคำสั่งซื้อ แผนบริการออนไลน์ หรือข้อตกลงเฉพาะของบริการ (ไม่ว่าจะเป็นแบบชำระค่าบริการหรือฟรี โดยรวมเรียกว่า “แผนบริการการสมัครสมาชิก”) 
 2. 4.2   ข้อจำกัดทั่วไป ลูกค้าจะต้องไม่ (และจะต้องไม่อนุญาตให้บุคคลที่สาม)
     i. เช่า ให้เช่า คัดลอก โอนย้าย ขายต่อ ให้สิทธิ์การใช้งานช่วง แบ่งปันเวลา หรือให้การเข้าถึงบริการ HelloSign แก่บุคคลที่สาม (ยกเว้นผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตหรือตามที่อนุญาตภายใต้ข้อตกลงเฉพาะของบริการ)
     ii. รวมบริการ HelloSign (หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของบริการ) กับ หรือใช้กับหรือเพื่อให้เว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการใด ๆ นอกเหนือจากเว็บไซต์/แอปพลิเคชันที่ลูกค้าเป็นเจ้าของและดำเนินการ และตามที่อนุญาตเป็นการเฉพาะในที่นี้
     iii. เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพของบริการ HelloSign (ซึ่งถือเป็นข้อมูลที่เป็นความลับของ HelloSign) ต่อสาธารณะ
     iv. ดัดแปลงหรือสร้างผลงานเลียนแบบบริการ HelloSign หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของบริการ
     v. ทำวิศวกรรมย้อนกลับ แยกประกอบ แยกส่วน แปล หรือหาวิธีอื่นเพื่อให้ได้หรือได้รับรหัสต้นฉบับ ความคิดพื้นฐาน อัลกอริทึม รูปแบบไฟล์ หรือ API ที่ไม่ใช่สาธารณะของบริการจาก HelloSign ยกเว้นในขอบเขตที่กฎหมายที่บังคับใช้อนุญาตไว้อย่างชัดแจ้ง และแจ้งให้ HelloSign ทราบล่วงหน้าเท่านั้น
     vi. ละเมิดหรือหลีกเลี่ยงมาตรการรักษาความปลอดภัย ขีดจำกัดอัตรา หรือการติดตามการใช้งาน (เช่น การติดตามกิจกรรม) ของบริการ HelloSign หรือกำหนดค่าบริการ HelloSign (หรือส่วนประกอบใด ๆ ของบริการ) เพื่อหลีกเลี่ยงการส่งกิจกรรมหรือธุรกรรม หรือเพื่อหลีกเลี่ยงค่าบริการที่เกิดขึ้น
     vii. แจกจ่ายส่วนใดส่วนหนึ่งของบริการ HelloSign ยกเว้นแต่ตามที่อนุญาตในที่นี้
     viii. เข้าถึงบริการ HelloSign เพื่อวัตถุประสงค์ในการสร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการที่แข่งขันได้ หรือคัดลอกคุณสมบัติหรืออินเตอร์เฟสผู้ใช้
     ix. ใช้บริการ HelloSign เพื่อวัตถุประสงค์ในการประเมินผลิตภัณฑ์ การเปรียบเทียบสมรรถนะ หรือการวิเคราะห์เปรียบเทียบอื่นสำหรับการเผยแพร่โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก HelloSign ก่อน หรือ
     x. ลบหรือปิดบังประกาศเกี่ยวกับสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของทรัพย์สินหรือประกาศอื่น ๆ ที่มีอยู่ในบริการ HelloSign รวมถึงในรายงานหรือผลลัพธ์ใดที่ได้รับจากบริการ HelloSign
 3.  xi.  ใช้หรืออนุญาตให้ใช้บริการเพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมายหรือทำให้เข้าใจผิด หรือในลักษณะที่ไม่สอดคล้องกับข้อตกลงเหล่านี้
 4. xii.  จัดเก็บ ส่งผ่าน หรือประมวลผลข้อมูลใด ๆ ผ่านบริการที่อยู่ภายในคำจำกัดความของ "ข้อมูลสุขภาพที่ได้รับการคุ้มครอง" ภายใต้กฎความเป็นส่วนตัว HIPAA (45 C.F.R. มาตรา 164.051) ยกเว้นกรณีที่ลูกค้าและ HelloSign ทำข้อตกลงพันธมิตรธุรกิจ HIPAA แยกต่างหาก
 5. 4.3   รุ่นเบต้าและการสมัครสมาชิกแบบเข้าถึงฟรี HelloSign อาจให้บริการ HelloSign กับลูกค้าฟรีหรือให้ทดลองใช้ (“การสมัครสมาชิกแบบเข้าถึงฟรี”) หรือให้บริการ HelloSign การผสานการทำงาน หรือคุณสมบัติรุ่น “อัลฟา” “เบต้า” หรือในขั้นเริ่มต้นอื่น ๆ (“รุ่นเบต้า”) ซึ่งลูกค้าอาจเลือกที่จะใช้หรือไม่ก็ได้ ส่วนนี้จะใช้กับการสมัครสมาชิกแบบเข้าถึงฟรีหรือรุ่นเบต้า (แม้ว่าเราจะให้รุ่นเบต้าฟรีหรือต่อเนื่องเป็นแผนบริการการสมัครสมาชิกของลูกค้าก็ตาม) และจะใช้แทนบทบัญญัติที่ขัดแย้งกันในข้อตกลงเหล่านี้ HelloSign อาจใช้ความพยายามโดยสุจริตตามดุลยพินิจของเราเพื่อช่วยลูกค้าในการสมัครสมาชิกแบบเข้าถึงฟรีหรือรุ่นเบต้า อย่างไรก็ตามและโดยไม่จำกัดการปฏิเสธความรับผิดชอบและข้อจำกัดอื่นในข้อตกลงเหล่านี้ ลูกค้ายอมรับว่าเราจะให้การสมัครสมาชิกแบบเข้าถึงฟรีหรือรุ่นเบต้า “ตามที่เป็นอยู่” และ “ตามที่มีอยู่” โดยไม่มีการรับประกัน การสนับสนุน การบำรุงรักษา การจัดเก็บ SLA หรือข้อผูกพันในการชดใช้ค่าเสียหายทุกประเภท สำหรับรุ่นเบต้า ลูกค้ายังรับทราบและยอมรับว่ารุ่นเบต้าอาจไม่สมบูรณ์หรือทำงานได้อย่างเต็มที่ และอาจมีจุดบกพร่อง ข้อผิดพลาด การละเว้น และปัญหาซึ่ง HELLOSIGN จะไม่รับผิดชอบ ดังนั้น ลูกค้าจะเป็นผู้รับความเสี่ยงจากการใช้รุ่นเบต้าแต่เพียงผู้เดียว HelloSign ไม่สัญญาว่าจะการเผยแพร่หรือออกเวอร์ชันเบต้าในอนาคตภายใต้ข้อตกลงทางการค้าหรือข้อตกลงอื่น ๆ ที่เหมือนกัน HelloSign อาจยกเลิกสิทธิ์ของลูกค้าในการใช้การสมัครสมาชิกแบบเข้าถึงฟรีหรือรุ่นเบต้าได้ทุกเมื่อ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามหรือแม้ไม่มีเหตุผลก็ตาม ตามดุลพินิจของ HelloSign แต่เพียงผู้เดียวโดยไม่มีความรับผิด

5.    ความเป็นเจ้าของและข้อคิดเห็น

 1. 5.1   ข้อมูลลูกค้า ระหว่างทั้งสองฝ่าย ลูกค้าจะเป็นผู้ที่มีสิทธิ์ กรรมสิทธิ์ และผลประโยชน์ทั้งหมด (รวมถึงสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ) ในและต่อเนื้อหาและเอกสารที่ลูกค้าอัพโหลดไปยังบริการ HelloSign (ไม่รวมทรัพย์สินทางปัญญาของ HelloSign) (“ข้อมูลลูกค้า”) ลูกค้าจึงจะให้สิทธิ์และสิทธิ์การใช้งานทั่วโลกแบบไม่ใช่เอกสิทธิ์เฉพาะบุคคลและไม่มีค่าสิทธิ์ในการรวบรวม ใช้ คัดลอก จัดเก็บ ส่ง แก้ไข และสร้างผลงานเลียนแบบข้อมูลลูกค้าแก่ HelloSign ในขอบเขตที่จำเป็นในการให้บริการ HelloSign หรือตามที่อนุญาตในข้อตกลงเหล่านี้ ลูกค้าอนุญาตอย่างชัดแจ้งให้ HelloSign ใช้และประมวลผลข้อมูลลูกค้า (รวมถึงข้อมูลที่เป็นความลับที่มีอยู่ในข้อมูลลูกค้า) ตามที่อธิบายไว้ในข้อตกลงเหล่านี้และในนโยบายความเป็นส่วนตัวของ HelloSign ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อ แต่ไม่จำกัดเพียงการส่งและแบ่งปันเนื้อหาและเอกสารตามที่กำกับโดยการใช้บริการ HelloSign ของลูกค้ากับบุคคลที่สาม (เช่น บุคคล/นิติบุคคล) ที่ลูกค้าเชิญให้ดู อนุมัติ หรือลงนามในเนื้อหาและเอกสารดังกล่าว สิทธิ์การใช้งานและสิทธิ์เหล่านี้ครอบคลุมไปถึงบริษัทในเครือของเราและบุคคลที่สามที่ไว้วางใจได้ที่เราร่วมงานด้วย
 2. 5.2   ข้อมูลรวม/ที่ไม่ระบุชื่อ ลูกค้ายอมรับว่า HelloSign จะมีสิทธิ์ในการสร้างข้อมูลรวมหรือข้อมูลที่ไม่ระบุชื่อ และ HelloSign จะเป็นเจ้าของข้อมูลดังกล่าว ซึ่ง HelloSign อาจใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจใด ๆ ในระหว่างหรือหลังจากระยะเวลาของข้อตกลงนี้ (รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงเพื่อพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของ HelloSign และเพื่อสร้างและแจกจ่ายรายงานและเอกสารอื่น ๆ) เพื่อความชัดเจน HelloSign จะเปิดเผยข้อมูลรวมหรือข้อมูลที่ไม่ระบุชื่อภายนอกในรูปแบบที่ไม่ระบุตัวตน (ไม่ระบุชื่อ) โดยไม่ระบุลูกค้า ผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาต หรือผู้ใช้งาน และนำตัวระบุถาวรหรือตัวระบุบุคคลทั้งหมดออกเท่านั้น ลูกค้าจะไม่ต้องรับผิดชอบสำหรับการใช้ข้อมูลรวมหรือข้อมูลที่ไม่ระบุชื่อของ HelloSign
 3. 5.3   ทรัพย์สินทางปัญญาของ HelloSign ข้อตกลงนี้เป็นข้อตกลงการสมัครสมาชิกเพื่อเข้าถึงและใช้บริการ HelloSign ลูกค้ารับทราบว่าลูกค้าได้รับสิทธิ์ที่จำกัดในการใช้บริการ HelloSign และจะไม่มีการโอนสิทธิ์ความเป็นเจ้าของให้กับลูกค้า (หรือผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตหรือผู้ใช้งาน) ภายใต้ข้อตกลงเหล่านี้ แม้จะมีการใช้คำว่า “ซื้อ” “ขาย” หรือคำศัพท์ที่คล้ายคลึงกันก็ตาม ลูกค้ายอมรับว่า HelloSign (และผู้จัดหา) เป็นผู้ที่มีสิทธิ์ กรรมสิทธิ์ และผลประโยชน์ทั้งหมด (รวมถึงสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมด) ในและต่อบริการ HelloSign ทั้งหมด และเอกสาร เทคโนโลยี รหัส ความรู้และทักษะ โลโก้ แม่แบบ อะไรก็ตามที่ส่งมอบเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนบริการ และการอัพเดท การแก้ไข หรือผลงานเลียนแบบของสิ่งที่กล่าวมาก่อนหน้านี้ที่เกี่ยวข้องหรืออ้างอิงทั้งหมด (ซึ่งทั้งหมดถือว่าเป็นข้อมูลที่เป็นความลับของ HelloSign) และ HelloSign ขอสงวนสิทธิ์การใช้งานที่ไม่ได้ให้อย่างจำเพาะในข้อตกลงเหล่านี้ นอกเหนือจากแอปพลิเคชันสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่และ API ที่เกี่ยวข้องแล้ว บริการ HelloSign ยังมีให้ในรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่โฮสต์ออนไลน์ ดังนั้น ลูกค้ารับทราบและยอมรับว่าลูกค้าไม่มีสิทธิ์ที่จะได้รับสำเนาของซอฟต์แวร์ที่อยู่เบื้องหลังบริการ HelloSign และ HelloSign อาจเลือกทำการอัพเดท แก้ไขจุดบกพร่อง ปรับเปลี่ยน หรือปรับปรุงบริการ HelloSign เป็นระยะ
 4. 5.4   ข้อคิดเห็น หากลูกค้าเลือกที่จะให้ข้อเสนอแนะ ความคิดเห็น การปรับปรุง ข้อมูล ความคิด หรือข้อคิดเห็นอื่น หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ HelloSign (รวมเรียกว่า “ข้อคิดเห็น”) ลูกค้าจะให้สิทธิ์และสิทธิ์การใช้งานทั่วโลกแบบเพิกถอนไม่ได้ ให้สิทธิ์การใช้งานช่วงได้ และไม่มีค่าสิทธิ์โดยไม่จำกัดเวลาแก่ HelloSign เพื่อให้ใช้ คัดลอก เปิดเผย ให้สิทธิ์การใช้งาน แจกจ่าย และใช้ประโยชน์จากข้อคิดเห็นใด ไม่ว่าในรูปแบบและลักษณะใดก็ตามโดยไม่มีข้อผูกมัด การชำระเงิน หรือข้อจำกัดตามสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาหรืออื่น ๆ ไม่มีสิ่งใดในข้อตกลงเหล่านี้จำกัดสิทธิ์ของ HelloSign ในการใช้ พัฒนา ประเมิน หรือทำการตลาดผลิตภัณฑ์อย่างอิสระ ไม่ว่าจะมีข้อคิดเห็นหรืออื่น ๆ หรือไม่ก็ตาม

6.    ความเป็นส่วนตัวและการรักษาความปลอดภัย

 1. 6.1   นโยบายความเป็นส่วนตัวของ HelloSign เราจะใช้ข้อมูลที่คุณให้เราหรือที่เรารวบรวมตามที่อธิบายไว้ในข้อตกลงเหล่านี้และในนโยบายความเป็นส่วนตัวของ HelloSign (ปัจจุบันสามารถดูได้ที่ www.hellosign.com/privacy) โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของ HelloSign อย่างละเอียดถี่ถ้วนเนื่องจากมีรายละเอียดที่สำคัญเกี่ยวกับการรวบรวม การใช้ และการเก็บรักษาข้อมูลของเรา
 2. 6.2   การรักษาความปลอดภัย HelloSign คุ้มครองข้อมูลของคุณจากการใช้งานหรือการเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยใช้มาตรการทางเทคนิคและองค์กรที่เหมาะสม ซึ่งออกแบบมาเพื่อรักษาความปลอดภัยระบบของเราจากการเข้าถึง การใช้งาน หรือการดัดแปลงโดยไม่ได้รับอนุญาต
 3. 6.3   ข้อจำกัดเกี่ยวกับข้อมูลลูกค้า ข้อตกลงนี้ถือเป็นคำสั่งที่ลูกค้าให้กับ HelloSign เพื่อประมวลผลข้อมูลลูกค้า HelloSign รวมถึงบุคลากร HelloSign และผู้รับจ้างช่วงจะประมวลผล เข้าถึง ใช้ จัดเก็บ และโอนย้ายข้อมูลลูกค้าตามคำสั่งของลูกค้า เพื่อส่งมอบบริการและปฏิบัติตามข้อผูกพันของ HelloSign ในข้อตกลงนี้เท่านั้น โดยสามารถดูหมวดหมู่ของข้อมูลส่วนบุคคลที่ HelloSign จะประมวลผลและกิจกรรมการประมวลผลที่จะดำเนินการภายใต้ข้อตกลงนี้ได้ในข้อตกลงในการประมวลผลข้อมูล HelloSign จะแจ้งให้ลูกค้าทราบข้อกำหนดทางกฎหมายใด ๆ ที่ป้องกันไม่ให้บริษัทปฏิบัติตามคำสั่งของลูกค้า เว้นแต่กฎหมายที่บังคับใช้จะห้ามไม่ให้ทำเช่นนั้นหรือมีมูลเหตุที่สำคัญอันเนื่องมาจากผลประโยชน์สาธารณะ บุคลากร HelloSign คนใดที่สามารถเข้าถึงข้อมูลลูกค้าจะถูกผูกมัดโดยข้อผูกพันในการรักษาความลับที่เหมาะสม
 4. 6.4   การโอนย้ายข้อมูล
 5. 6.4.1 การโอนย้ายข้อมูล ลูกค้ายอมรับว่า HelloSign และผู้รับจ้างช่วงอาจโอนย้ายข้อมูลลูกค้าไปยัง และเข้าถึง ใช้ และจัดเก็บข้อมูลลูกค้าในสถานที่อื่นนอกเหนือจากประเทศของลูกค้า
 6. 6.4.2 ข้อตกลงในการประมวลผลข้อมูล ลูกค้าและ HelloSign ยอมรับข้อตกลงในการประมวลผลข้อมูลว่าข้อมูลของลูกค้าจะอยู่ภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลของสหภาพยุโรปและ HelloSign จะประมวลผลข้อมูลในนามของลูกค้าเท่าที่ได้รับอนุญาตให้ทำได้ ข้อตกลงในการประมวลผลข้อมูลจะใช้กับบริการเท่านั้น และจะไม่ใช้กับบริการเบต้า
 7. “ข้อตกลงในการประมวลผลข้อมูล" หมายถึง ข้อตกลงกับ HelloSign ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลของสหภาพยุโรปดังที่ได้ระบุไว้ในลิงก์ต่อไปนี้ assets.dropbox.com/documents/en/legal/hs-data-processing-agreement.pdf หรือลิงก์อื่นที่ HelloSign อาจจัดหาให้
 8. 6.4.3 โปรแกรมกรอบข้อตกลงการโอนข้อมูลระหว่างสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกาและระหว่างสวิตเซอร์แลนด์และสหรัฐอเมริกา HelloSign ได้รับการรับรองและปฏิบัติตามโปรแกรมกรอบข้อตกลงการโอนข้อมูลระหว่างสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกาและระหว่างสวิตเซอร์แลนด์และสหรัฐอเมริกาตามที่กระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐอเมริกากำหนดไว้เกี่ยวกับการรวบรวม การใช้ และการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่โอนย้ายจาก EEA สวิตเซอร์แลนด์ และสหราชอาณาจักร (ตราบใดที่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของ EEA) ไปยังสหรัฐอเมริกาโดยใช้กรอบข้อตกลงการโอนข้อมูล หากโปรแกรมกรอบข้อตกลงการโอนข้อมูลไม่ถูกต้อง HelloSign จะใช้ความพยายามที่สมเหตุสมผลทางการค้าในการปฏิบัติตามกลไกการโอนย้ายข้อมูลอื่นที่เป็นทางเลือกหรือมาแทน

7.    ข้อผูกพันของลูกค้า

 1. 7.1  ลูกค้ายอมรับที่จะ (i) รักษานโยบายความเป็นส่วนตัวที่เพียงพอตามกฎหมายไว้ในทรัพย์สินของลูกค้า และทำการเปิดเผยข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมด (ii) ขอสิทธิ์ การเผยแพร่ และความยินยอมที่จำเป็นทั้งหมดเพื่ออนุญาตให้รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลลูกค้าหรือข้อมูลอื่น ๆ (รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล) ในลักษณะที่ข้อตกลงเหล่านี้กำหนดไว้ และเพื่อให้สิทธิ์และสิทธิ์การใช้งานแก่ HelloSign ตามที่ระบุไว้ในข้อตกลงเหล่านี้ (iii) ใช้บริการ HelloSign ตามนโยบายความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศของ HelloSign (ปัจจุบันสามารถดูได้ที่ www.hellosign.com/acceptable-use-policy) และ (iv) ไม่ดำเนินการใด ๆ ที่จะทำให้ HelloSign บริการ HelloSign หรือ API อยู่ภายใต้ข้อตกลงของบุคคลที่สาม (รวมถึงข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานโอเพนซอร์ส)
 2. 7.2  ลูกค้ารับรองและรับประกันว่าทรัพย์สินของลูกค้าและการรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลลูกค้าจะไม่ละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่สาม รวมถึงสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา ความเป็นส่วนตัว และการประชาสัมพันธ์ ลูกค้ายังรับรองและรับประกันว่าการรวบรวมและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ให้แก่ HelloSign นั้นเป็นไปตามกฎหมาย กฎ และกฎระเบียบที่ว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลที่บังคับใช้ทั้งหมด หากลูกค้าได้รับคำขอให้ลบหรือหนังสือแจ้งการละเมิดสิทธิที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลลูกค้า ลูกค้าจะต้อง (i) หยุดใช้รายการที่เกี่ยวข้องกับบริการ HelloSign และ (ii) แจ้ง HelloSign ทันที หาก HelloSign ได้รับคำขอให้ลบหรือหนังสือแจ้งการละเมิดสิทธิที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลลูกค้า HelloSign อาจตอบสนองตามนโยบาย และจะแจ้งและปรึกษากับลูกค้าในขั้นตอนถัดไป
 3. 7.3  ความรับผิดชอบเกี่ยวกับลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์: ลูกค้ารับทราบและยอมรับว่า (i) ระหว่าง HelloSign และลูกค้า ลูกค้าเป็นผู้ที่มีสิทธิ์ควบคุมและความรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับเนื้อหาของข้อมูลลูกค้าทั้งหมด รวมถึงเอกสารใด ๆ ที่ใช้กับบริการ และ (ii) เอกสาร ข้อตกลง หรือสัญญาบางประเภทอาจไม่รวมอยู่ในกฎหมายลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ทั่วไป (เช่น พินัยกรรม ทรัสต์ คำสั่งศาล หรือเรื่องกฎหมายครอบครัว) หรืออาจมีกฎระเบียบเฉพาะที่บังคับใช้ และ (iii) ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตรวจสอบรับรองเอกสาร ข้อตกลง หรือสัญญาที่ใช้กับบริการมีความเหมาะสมสำหรับลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ และ HelloSign จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดสำหรับการตัดสินใจหรือการใช้ดังกล่าว และ (iv) กฎหมายหรือกฎระเบียบที่ว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภคอาจกำหนดข้อกำหนดเฉพาะสำหรับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภค ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบดังกล่าวทั้งหมด และ HelloSign ไม่มีข้อผูกพันในการตัดสินใจหรือช่วยบรรลุข้อกำหนดใด ๆ หากลูกค้าใช้ API หรือบริการอื่นที่ช่วยให้ลูกค้าสามารถดำเนินการยืนยันผู้ใช้งาน/ผู้เข้าร่วม/ผู้ลงนามได้ ลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบและรับผิดแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการยืนยันดังกล่าว

8    ข้อตกลงการชำระเงิน

 1. 8.1   แผนบริการการสมัครสมาชิก ราคา คุณสมบัติ และตัวเลือกของบริการ HelloSign จะขึ้นอยู่กับแผนบริการการสมัครสมาชิกที่ลูกค้าเลือก (รวมถึงค่าบริการสำหรับการใช้งานหรือค่าบริการส่วนเกินใด ๆ) HelloSign ไม่รับประกันว่าเราจะสามารถให้แผนบริการการสมัครสมาชิกของคุณอย่างไม่มีกำหนดได้ เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา คุณสมบัติ หรือตัวเลือกที่รวมอยู่ในแผนบริการการสมัครสมาชิกโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยมีเงื่อนไขว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะไม่มีผลจนกว่าจะถึงระยะเวลาการสมัครสมาชิกรอบถัดไปของคุณ
 2. 8.2   ค่าบริการแบบประจำและการอัพเกรด เมื่อลูกค้าลงทะเบียนแผนบริการการสมัครสมาชิก เราจะถือว่าลูกค้าอนุญาตให้ HelloSign เรียกเก็บค่าบริการผ่านวิธีการชำระเงินของลูกค้าเป็นประจำ (เช่น รายเดือน รายไตรมาส หรือรายปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแผนบริการการสมัครสมาชิกของลูกค้า) โดยไม่มีใบแจ้งหนี้ ลูกค้าอนุญาตอย่างชัดแจ้งให้ HelloSign เรียกเก็บค่าบริการผ่านวิธีการชำระเงินของตน (เช่น บัตรเครดิต) สำหรับค่าบริการสมัครสมาชิกที่เกี่ยวข้อง หรือค่าบริการสำหรับการใช้งานหรือค่าบริการส่วนเกินใด ๆ ตลอดจนภาษีและค่าบริการที่เกี่ยวข้องทั้งหลาย การอนุญาตดังกล่าวจะมีผลจนกว่าจะสิ้นสุดระยะเวลาการสมัครสมาชิกและระยะเวลาการต่ออายุที่เกี่ยวข้อง หรือจนกว่าลูกค้าจะยกเลิกการสมัครสมาชิกทั้งหมด
 3. หากลูกค้าใช้เกินขีดจำกัดการใช้งานตามแผนบริการการสมัครสมาชิกของตน เราจะการอัพเกรดให้ลูกค้าเป็นแผนบริการการสมัครสมาชิกสูงสุดลำดับถัดไปโดยอัตโนมัติ และลูกค้ารับทราบและยอมรับอย่างชัดแจ้งว่าจะชำระเงินสำหรับแผนบริการการสมัครสมาชิกที่เราอัพเกรดให้ ค่าบริการอัพเกรดและค่าบริการทั้งหมดไม่สามารถขอเงินคืนได้ แม้ว่าลูกค้าจะไม่ได้ใช้แผนบริการการสมัครสมาชิกที่เกี่ยวข้องเต็มจำนวนที่จัดสรรให้ก็ตาม
 4. 8.3   ภาษี ค่าบริการ HelloSign ไม่รวมภาษีทั้งหมด ดังนั้น นอกเหนือจากภาษีตามรายได้ของ HelloSign แล้ว ลูกค้าจะต้องชำระภาษีการขาย ภาษีการใช้งาน ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีสินค้าและบริการ ภาษีสรรพสามิต ภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่เกี่ยวข้อง หรือภาษีหรือการเก็บภาษีที่คล้ายคลึงกัน ไม่ว่าจะเป็นในประเทศหรือต่างประเทศ ลูกค้าจะไม่หักภาษีที่เกี่ยวข้องจากการชำระเงินให้แก่ HelloSign ยกเว้นตามที่กฎหมายกำหนด หากกฎหมายกำหนดให้หักภาษีดังกล่าว ลูกค้าจะเพิ่มยอดที่ต้องชำระตามความจำเป็น เพื่อให้หลังจากทำการหักภาษีและหัก ณ ที่จ่ายทั้งหมดที่จำเป็นแล้ว HelloSign ยังคงได้รับและรักษายอดเท่ากับยอดที่จะได้รับเมื่อไม่หักภาษีหรือหัก ณ ที่จ่ายดังกล่าว (โดยปราศจากความรับผิด)
 5. 8.4   การต่ออายุอัตโนมัติและการทดลองใช้ หากบัญชีของคุณตั้งค่าให้ต่ออายุอัตโนมัติหรืออยู่ในช่วงทดลองใช้และแจ้งวิธีการชำระเงินค่าบริการให้แก่ HelloSign แล้ว HelloSign อาจเรียกเก็บค่าบริการจากคุณโดยอัตโนมัติเมื่อช่วงทดลองใช้สิ้นสุดลงหรือเพื่อต่ออายุ เว้นแต่คุณได้แจ้ง HelloSign ว่าคุณต้องการยกเลิกการสมัครสมาชิก
 6. 8.5   คำสั่งซื้อ ลูกค้ายอมรับว่าจะชำระเงินตามยอดทั้งหมดที่ค้างชำระ รวมถึงค่าบริการแบบประจำ โดยไม่ต้องมีคำสั่งซื้อหรือการอ้างอิงหมายเลขคำสั่งซื้อ หากจำเป็นต้องมีคำสั่งซื้อ ลูกค้าจะแจ้ง HelloSign ล่วงหน้าอย่างน้อยสามสิบ (30) วันก่อนวันที่ต้องได้รับคำสั่งซื้อ และทั้งสองฝ่ายจะร่วมมือกันโดยสุจริตเพื่อดำเนินกระบวนการเรียกเก็บค่าบริการที่มีการอ้างอิงหมายเลขคำสั่งซื้อดังกล่าว ลูกค้ายอมรับว่าคำสั่งซื้อมีวัตถุประสงค์เพื่องานธุรการเท่านั้น และข้อตกลงที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานธุรการ (รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงข้อตกลงทางกฎหมาย การรักษาความปลอดภัย ความเป็นส่วนตัว หรือการเงิน) ที่มีอยู่ในคำสั่งซื้อจะไม่มีผลกับการซื้อหรือการใช้บริการ HelloSign
 7. 8.6   ไม่มีการคืนเงิน ค่าบริการสมัครสมาชิก และค่าบริการสำหรับการใช้งานหรือค่าบริการส่วนเกิน (และค่าบริการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับบริการต่าง ๆ รวมถึงค่าบริการสมัครสมาชิกที่สูงขึ้นสำหรับการอัพเกรด) ไม่สามารถขอเงินคืนและไม่สามารถค้างชำระได้ ยกเว้นในกรณีที่กฎหมายกำหนดไว้) เราอาจยกเลิกการสมัครสมาชิก HelloSign และการยกเลิกดังกล่าวจะมีผลเมื่อระยะเวลาการสมัครสมาชิกปัจจุบัน ณ ตอนนั้นของคุณสิ้นสุดลง (ตัวอย่างเช่น หากคุณเป็นสมาชิกรายเดือนแบบชำระค่าบริการ การยกเลิกจะมีผลในเดือนถัดไป แต่หากคุณเป็นสมาชิกรายปีแบบชำระค่าบริการ การยกเลิกจะมีผลในปีถัดไป) เมื่อการยกเลิกของคุณมีผลแล้ว เราจะลดระดับของคุณเป็นแผนบริการฟรี และคุณจะสูญเสียคุณสมบัติและฟังก์ชันที่ได้รับจากการสมัครสมาชิก หากคุณไม่ชำระค่าบริการสมัครสมาชิกตรงเวลา เราขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือลบคุณสมบัติที่ได้รับจากการสมัครสมาชิก
 1. 8.7   ค่าธรรมเนียมล่าช้าและค่าใช้จ่ายในการเรียกเก็บ หากคุณชำระค่าบริการล่าช้า คุณอาจต้องชำระค่าบริการรวมเท่ากับน้อยกว่า 1.5% ต่อเดือนของยอดที่ต้องชำระ หรือยอดสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต คุณยอมรับที่จะชำระเงินคืนให้ HelloSign สำหรับต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายที่ HelloSign ต้องรับผิดชอบเพื่อเรียกเก็บเงินตามยอดที่ยังไม่ได้ชำระหลังจากวันที่ครบกำหนด คุณไม่สามารถหักกลบลบยอดที่ต้องชำระให้ HelloSign จากยอดที่ครบกำหนดไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม

9    ระยะเวลาและการยุติ

 1. 9.1  ระยะเวลา   ข้อตกลงเหล่านี้จะมีผลจนกว่าข้อตกลงการสมัครสมาชิกทั้งหมดสำหรับบริการ HelloSign จะหมดอายุหรือยุติลงตามที่อนุญาตไว้อย่างชัดแจ้งในที่นี้
 2. 9.2   ระยะเวลาการสมัครสมาชิกและการต่ออายุ ลูกค้ายอมรับที่จะชำระค่าบริการที่เกี่ยวข้องตลอดระยะเวลาการสมัครสมาชิก ลูกค้าจะไม่สามารถยกเลิกหรือยุติระยะเวลาการสมัครสมาชิกได้ ยกเว้นตามที่ส่วนที่ 9.4 (การยุติเมื่อมีเหตุอันสมควร) อนุญาตไว้อย่างชัดแจ้ง หากในแบบฟอร์มคำสั่งซื้อที่เกี่ยวข้องไม่ได้ระบุวันที่เริ่มต้นของการสมัครสมาชิก การสมัครสมาชิกจะเริ่มต้นเมื่อลูกค้าสามารถเข้าถึงบริการ HelloSign ที่เกี่ยวข้องได้เป็นครั้งแรก ระยะเวลาการสมัครสมาชิกแต่ละรอบจะต่ออายุโดยอัตโนมัติด้วยระยะเวลาต่อเนื่องเพิ่มเติมเท่ากับการสมัครสมาชิกครั้งแรก (เช่น หากลูกค้ามีแผนบริการรายปี การสมัครสมาชิกจะต่ออายุเพิ่มอีก 12 เดือน หากลูกค้ามีแผนบริการรายเดือน การสมัครสมาชิกจะต่ออายุเพิ่มอีกหนึ่งเดือน) เว้นแต่ (i) จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในแบบฟอร์มคำสั่งซื้อที่เกี่ยวข้อง หรือ (ii) ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรว่าจะไม่ต่ออายุก่อนจะสิ้นสุดระยะเวลาการสมัครสมาชิกปัจจุบัน ณ ตอนนั้นอย่างน้อยสามสิบ (30) วัน ค่าบริการสำหรับการต่ออายุระยะเวลาการสมัครสมาชิก แบบฟอร์มคำสั่งซื้อใหม่ หรือการเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มการสั่งซื้อจะเป็นไปตามอัตราที่เกี่ยวข้อง ณ ตอนนั้นของ HelloSign
 3. 9.3   การระงับบริการชั่วคราว HelloSign อาจระงับการเข้าถึงบริการ HelloSign ของลูกค้าชั่วคราว หาก (i) บัญชีของลูกค้าค้างชำระค่าบริการ หรือ (ii) ลูกค้าใช้บริการเกินที่จัดสรรให้/เกินขีดจำกัดของบริการ นอกจากนี้ HelloSign อาจระงับการเข้าถึงบริการ HelloSign ของลูกค้าชั่วคราว หรือลบข้อมูลลูกค้า หากตัดสินแล้วว่า (ก) ลูกค้าฝ่าฝืนส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อตกลงเหล่านี้ หรือ (ข) จำเป็นต้องระงับชั่วคราวเพื่อป้องกันความเสียหายหรือความรับผิดที่จะเกิดกับลูกค้า/บุคคลที่สามอื่น ๆ หรือเพื่อคงไว้ซึ่งการรักษาความปลอดภัย ความเสถียร ความพร้อมใช้งาน หรือความสมบูรณ์ของบริการ HelloSign HelloSign จะไม่รับผิดสำหรับการดำเนินการตามที่อนุญาตข้างต้น และเพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย ลูกค้าจะยังคงเป็นผู้รับผิดชอบสำหรับการชำระค่าบริการในช่วงระงับบริการชั่วคราวภายใต้ส่วนที่ 9.3 นี้ อย่างไรก็ตาม HelloSign จะร่วมมือกับลูกค้าในการคืนค่าการเข้าถึงบริการ HelloSign ทันทีเมื่อเราตรวจสอบแล้วว่าลูกค้าได้แก้ไขเงื่อนไขที่ทำให้ต้องระงับบริการชั่วคราวแล้ว เว้นแต่ว่าข้อตกลงเหล่านี้จะยุติลง
 4. 9.4   การยุติเมื่อมีเหตุอันสมควร ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจยุติข้อตกลงเหล่านี้ รวมถึงแบบฟอร์มคำสั่งซื้อที่เกี่ยวข้อง หากอีกฝ่ายอื่น (i) ไม่สามารถแก้ไขการฝ่าฝืนข้อตกลงเหล่านี้อย่างมีนัยสำคัญ (รวมถึงเมื่อไม่สามารถชำระค่าบริการที่ไม่อาจโต้แย้งได้) ภายในสามสิบ (30) วันนับจากการแจ้งรายละเอียดการฝ่าฝืนเป็นลายลักษณ์อักษร (ii) สิ้นสุดการปฏิบัติการโดยไม่มีผู้สืบทอด หรือ (iii) ขอความคุ้มครองจากการล้มละลาย การสั่งพิทักษ์ทรัพย์ หนังสือก่อตั้งทรัสต์ การจัดชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ การประนอมหนี้ หรือกระบวนพิจารณาคดีที่เทียบกันได้ หรือหากมีการดำเนินกระบวนพิจารณาคดีใด ๆ เหล่านี้กับฝ่ายดังกล่าว (และไม่ยกฟ้องภายในหกสิบ (60) วันหลังจากนั้น) หากกฎหมายที่บังคับใช้อนุญาต
 5. 9.5   ผลของการยุติ เมื่อข้อตกลงเหล่านี้หรือแบบฟอร์มคำสั่งซื้อหมดอายุหรือยุติลง (i) สิทธิ์การใช้งานของลูกค้าจะยุติลง และลูกค้าจะต้อง (ก) หยุดใช้บริการ HelloSign ที่เกี่ยวข้อง (ข) ลบ (หรือส่งคืนตามที่ HelloSign ขอ) สำเนาทั้งหมดของรหัส เอกสาร รหัสผ่าน หรือรหัสเข้าถึงใด ๆ ของ HelloSign และข้อมูลที่เป็นความลับอื่นใดของ HelloSign ที่อยู่ในความครอบครอง การดูแล หรือการควบคุมของลูกค้าทันที และ (ii) สิทธิ์ของลูกค้าในการเข้าถึงข้อมูลลูกค้าใด ๆ ในบริการ HelloSign ที่เกี่ยวข้องจะยุติลง และ HelloSign อาจลบข้อมูลลูกค้าได้ทุกเมื่อหลังจาก 30 วันนับจากวันที่ยุติ หาก HelloSign ยุติข้อตกลงเหล่านี้เนื่องด้วยสาเหตุตามที่ระบุไว้ในส่วนที่ 9.4 (การยุติเมื่อมีเหตุอันสมควร) การชำระค่าบริการสำหรับระยะเวลาการสมัครสมาชิกที่เหลือจะครบกำหนดชำระ และลูกค้าจะต้องชำระทันที การเยียวยาทั้งหมดภายใต้ข้อตกลงเหล่านี้ รวมถึงการยุติหรือการระงับชั่วคราว เป็นการเยียวยาสะสมและไม่รวมถึงสิทธิ์หรือการเยียวยาอื่น ๆ ที่อาจมีให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ยกเว้นในกรณีที่ข้อตกลงเหล่านี้ระบุการเยียวยาพิเศษเอาไว้
 6. 9.6   การคงการบังคับใช้ ส่วนที่จะยังคงมีผลบังคับใช้ต่อไปแม้ว่าข้อตกลงเหล่านี้จะหมดอายุหรือยุติลงมีดังนี้ 3 (การลงทะเบียนและการใช้บัญชี), 4.2 (ข้อจำกัดทั่วไป), 4.3 (รุ่นเบต้าและการสมัครสมาชิกแบบเข้าถึงฟรี), 5 (ความเป็นเจ้าของและข้อคิดเห็น), 8 (ข้อตกลงการชำระเงิน), 9 (ระยะเวลาและการยุติ), 11 (การรับประกันและการปฏิเสธความรับผิดชอบ), 12 (ข้อผูกพันในการชดใช้ค่าเสียหาย), 13 (ข้อจำกัดความรับผิด), 14 (ผลิตภัณฑ์และการผสานการทำงานของบุคคลที่สาม) และ 15 (ทั่วไป)

10     ข้อมูลที่เป็นความลับ

 • 10.1  ข้อมูลที่เป็นความลับ “ข้อมูลที่เป็นความลับ” หมายถึง (ก) สำหรับ HelloSign บริการ HelloSign และเอกสาร (ข) สำหรับลูกค้า ข้อมูลลูกค้า (ค) ข้อมูลอื่นใดของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ซึ่งมีการเปิดเผยเป็นลายลักษณ์อักษรหรือด้วยวาจาและกำหนดให้เป็นความลับหรือเป็นกรรมสิทธิ์ในเวลาที่มีการเปิดเผย (และในกรณีของการเปิดเผยด้วยวาจา สรุปเป็นลายลักษณ์อักษรภายในสามสิบ (30) วันนับจากการเปิดเผยครั้งแรกและส่งให้ผู้รับ) หรือด้วยลักษณะของข้อมูล ผู้รับจะเข้าใจได้อย่างชัดเจนว่าเป็นข้อมูลที่เป็นความลับของฝ่ายที่เปิดเผย และ (ง) ข้อตกลงและเงื่อนไขเฉพาะของข้อตกลงเหล่านี้ และการแก้ไขและสิ่งที่แนบมาระหว่างทั้งสองฝ่าย
 • 10.2 ข้อผูกพันในการรักษาความลับ แต่ละฝ่าย (ในฐานะฝ่ายที่ได้รับ) จะต้อง (i) รักษาความลับและไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับของอีกฝ่ายกับบุคคลที่สาม ยกเว้นตามที่ข้อตกลงเหล่านี้อนุญาต และ (ii) ใช้ข้อมูลที่เป็นความลับของอีกฝ่ายเพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันและใช้สิทธิ์ของตนภายใต้ข้อตกลงเหล่านี้เท่านั้น แต่ละฝ่ายอาจแบ่งปันข้อมูลที่เป็นความลับของอีกฝ่ายกับพนักงาน ตัวแทน หรือผู้รับจ้างของตนและของบริษัทในเครือ ซึ่งมีความจำเป็นต้องทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างถูกต้องตามกฎหมาย (ซึ่งสำหรับ HelloSign รวมถึงเพื่อให้บริการและแบ่งปันกับผู้รับจ้างช่วงที่อ้างถึงในที่นี้) โดยมีเงื่อนไขว่าฝ่ายดังกล่าวยังคงรับผิดชอบสำหรับการปฏิบัติตามข้อตกลงของส่วนที่ 10 นี้ของผู้รับ และผู้รับเหล่านี้จะต้องผูกพันตามข้อผูกพันในการรักษาความลับไม่น้อยกว่าข้อตกลงเหล่านี้
 • 10.3 การยกเว้น ข้อผูกพันในการรักษาความลับเหล่านี้ไม่ได้ใช้กับ (และข้อมูลที่เป็นความลับไม่รวมถึง) ข้อมูลที่ (i) สาธารณะทราบกันหรือเกิดรับทราบโดยไม่ใช่ความผิดของฝ่ายที่ได้รับ (ii) ฝ่ายที่ได้รับทราบอยู่แล้วก่อนที่จะได้รับข้อมูลที่เป็นความลับ (iii) ฝ่ายที่ได้รับได้รับมาโดยชอบธรรมจากบุคคลที่สามโดยไม่ฝ่าฝืนข้อผูกพันในการรักษาความลับ หรือ (iv) ฝ่ายที่ได้รับพัฒนาขึ้นอย่างอิสระโดยไม่ใช้ข้อมูลที่เป็นความลับของฝ่ายที่เปิดเผย นอกจากนี้ ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยังอาจเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับของอีกฝ่ายตามขอบเขตที่กฎหมายหรือคำสั่งศาลกำหนด โดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องแจ้งล่วงหน้า (หากกฎหมายอนุญาต) และให้ความร่วมมือหากอีกฝ่ายพยายามที่จะเก็บรักษาข้อมูลเป็นความลับ
 • 10.4 การเยียวยา ทั้งสองฝ่ายรับทราบว่าการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับอาจก่อให้เกิดอันตรายอย่างใหญ่หลวง ซึ่งความเสียหายเพียงอย่างเดียวอาจเป็นการเยียวยาที่ไม่เพียงพอและการฝ่าฝืนส่วนที่ 10 นี้ นอกเหนือจากการเยียวยาอื่นใดตามกฎหมายแล้ว แต่ละฝ่ายมีสิทธิ์ที่จะแสวงหาการเยียวยาอันชอบธรรมที่เหมาะสม

11   การรับประกันและการปฏิเสธความรับผิดชอบ

เราให้บริการ HelloSign เอกสาร และเว็บไซต์ทั้งหมด “ตามที่เป็นอยู่” และ “ตามที่มีอยู่” ทั้ง HelloSign และผู้จัดหาไม่ให้การรับประกันไม่ว่าอย่างชัดแจ้งหรือโดยนัย ตามกฎหมายหรือไม่ก็ตาม รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันความสามารถในเชิงพาณิชย์ กรรมสิทธิ์ ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ หรือการไม่ละเมิด HelloSign ไม่ให้การรับรอง รับประกัน หรือประกันว่าบริการ HelloSign จะตอบสนองความต้องการหรือความคาดหวังของลูกค้า ข้อมูลลูกค้าจะถูกต้อง สมบูรณ์ หรือได้รับการสงวนไว้โดยไม่สูญหาย หรือบริการ HelloSign จะเป็นไปตามกำหนดเวลา ไม่ติดขัด หรือปราศจากข้อผิดพลาด HelloSign ไม่รับประกันว่ามาตรการรักษาความปลอดภัยจะปราศจากข้อผิดพลาด และจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดสำหรับการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตที่อยู่นอกเหนือการควบคุมที่เหมาะสม HelloSign จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดสำหรับทรัพย์สินของลูกค้า ข้อมูลลูกค้า ผลิตภัณฑ์ของบุคคลที่สาม เนื้อหาของบุคคลที่สาม หรือบริการที่ไม่ใช่ของ HelloSign (รวมถึงความล่าช้า การติดขัด ข้อผิดพลาดในการส่ง การรักษาความปลอดภัยล้มเหลว และปัญหาอื่น ๆ ที่เกิดจากรายการเหล่านี้) สำหรับการรวบรวมหรือการใช้และเปิดเผยข้อมูลลูกค้าที่ได้รับอนุญาตจากข้อตกลงเหล่านี้ ไม่ว่าในลักษณะใดก็ตาม การปฏิเสธความรับผิดชอบในส่วนที่ 11 นี้จะใช้ในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่บังคับใช้อนุญาต ลูกค้าและผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์อาจมีสิทธิ์ตามกฎหมายอื่น ๆ อย่างไรก็ตาม กฎหมายใด ๆ ที่กำหนดให้ต้องมีการรับประกันภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ (หากมี) จะจำกัดอยู่ที่ระยะเวลาที่สั้นที่สุดและขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต

12   ข้อผูกพันในการชดใช้ค่าเสียหาย

 1. 12.1   ลูกค้ายอมรับที่จะแก้ต่าง ชดใช้ค่าเสียหาย และยกเว้นความรับผิดให้แก่ HelloSign บริษัทในเครือ เจ้าหน้าที่ กรรมการ พนักงาน ผู้จัดหา ที่ปรึกษา และตัวแทนของเราจากการเรียกร้อง ความรับผิด ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่ายใด ๆ และทั้งหมดของบุคคลที่สาม (รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงค่าทนายความ) ที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้อง (ตามความเหมาะสม) กับ (ก) การเข้าถึงและการใช้เว็บไซต์ของลูกค้า (ข) การละเมิดข้อตกลงเหล่านี้โดยลูกค้าหรือผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตตามความเหมาะสม (ค) การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิ์อื่น ๆ ของบุคคลหรือนิติบุคคลโดยลูกค้า (ง) ลักษณะและเนื้อหาของข้อมูลลูกค้าทั้งหมดที่ HelloSign ประมวลผล (จ) การยืนยันผู้ใช้ ผู้เข้าร่วม หรือผู้ลงนามโดยลูกค้า หรือ (ฉ) ผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ ที่ลูกค้าซื้อหรือได้รับ
 2. 12.2   HelloSign มีสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการระงับ ประนีประนอม และชำระเงินสำหรับการเรียกร้องหรือมูลฟ้อง หรือทั้งหมดที่นำมาฟ้องเราโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้าก่อน HelloSign ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ต่างและควบคุมเรื่องใดซึ่งลูกค้าต้องชดใช้ค่าเสียหายให้กับ HelloSign โดยลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย และลูกค้ายอมรับที่จะร่วมมือกับเราในแก้ต่างการเรียกร้องเหล่านี้ ลูกค้ายอมรับที่จะไม่จัดการเรื่องใดซึ่งมีชื่อของเราเป็นจำเลย และ/หรือลูกค้ามีข้อผูกพันในการชดใช้ค่าเสียหายโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเราก่อน HelloSign จะพยายามแจ้งให้ลูกค้าทราบเรื่องการเรียกร้อง การดำเนินการ หรือกระบวนพิจารณาคดีที่เกิดขึ้นตามสมควรเมื่อทราบ

13    ข้อจำกัดความรับผิด

 1. 13.1   การปฏิเสธความรับผิดชอบในความเสียหายสืบเนื่อง ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม HelloSign หรือผู้จัดหาจะไม่รับผิดสำหรับการสูญเสียโอกาสในการใช้งาน ข้อมูลสูญหายหรือไม่ถูกต้อง ธุรกิจติดขัด การสูญเสียกำไร ค่าใช้จ่ายจากความล่าช้า ความเสียหายต่อชื่อเสียง หรือความเสียหายทางอ้อม ความเสียหายพิเศษ ความเสียหายอันเนื่องมาจากการผิดสัญญา ความเสียหายครอบคลุม ความเสียหายต่อความเชื่อถือ หรือความเสียหายสืบเนื่องทุกประเภทที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจแม้ว่าจะได้รับแจ้งล่วงหน้าเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของความเสียหายเหล่านี้ในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่บังคับใช้อนุญาต
 2. 13.2   ความเสียหายสูงสุด ความรับผิดทั้งหมดของ HelloSign และผู้จัดหา เมื่อรวมแล้วจะไม่เกินยอดที่ลูกค้าจะต้องชำระตามจริงให้แก่ HelloSign สำหรับบริการ HelloSign หรือบริการที่เกี่ยวข้องในสิบสอง (12) เดือนก่อนการเรียกร้อง สำหรับการสมัครสมาชิกแบบเข้าถึงฟรีหรือรุ่นเบต้า ความรับผิดทั้งหมดของ HelloSign เมื่อรวมแล้วจะไม่เกินห้าสิบดอลลาร์สหรัฐ ($50)
 3. 13.3   ข้อยกเว้น แม้จะมีสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น แต่ไม่มีข้อจำกัดใดในส่วนที่ 13 นี้ที่ยกเว้นความรับผิดของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอันเนื่องมาจากการหลอกลวงหรือการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บส่วนบุคคลที่เกิดขึ้นจากความประมาทเลินเล่อของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง นอกจากนี้ กฎหมายในบางเขตอำนาจศาลอาจไม่อนุญาตข้อจำกัดความรับผิดบางประการในส่วนที่ 13 นี้ หากกฎหมายใด ๆ เหล่านี้มีผลบังคับใช้กับข้อตกลงเหล่านี้ ส่วนที่ 13 นี้จะมีผลบังคับใช้ในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต
 4. 13.4   ความล้มเหลวในการบรรลุวัตถุประสงค์ที่สำคัญ แต่ละฝ่ายรับทราบและยอมรับว่าส่วนที่ 13 นี้เป็นพื้นฐานของการต่อรองการให้บริการและการจัดสรรความเสี่ยงที่สมเหตุสมผลระหว่างทั้งสองฝ่าย และจะยังคงมีผลบังคับใช้ต่อไปและจะใช้กับการเรียกร้องที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลงเหล่านี้ บริการ HelloSign หรือบริการที่เกี่ยวข้อง โดยไม่คำนึงถึงทฤษฎีความรับผิด (สัญญา การละเมิด ความรับผิดที่เข้มงวด หรืออื่น ๆ) แม้จะพบว่าการเยียวยาที่จำกัด ในข้อตกลงเหล่านี้ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่สำคัญได้ก็ตาม

14    ผลิตภัณฑ์และเนื้อหาของบุคคลที่สาม

HelloSign อาจให้ หรือบุคคลที่สามอาจให้ลิงก์ไปยังเว็บไซต์ บริการ หรือทรัพยากรของบุคคลที่สามอื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา HelloSign จะไม่รับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์หรือเนื้อหาของบุคคลที่สามเหล่านี้ นอกจากนี้ HelloSign ไม่รับรองหรือรับประกันคุณภาพ ความเหมาะสม ความมีประโยชน์ในการใช้งาน หรือความถูกต้องตามกฎหมายของผลิตภัณฑ์หรือเนื้อหาของบุคคลที่สาม ซึ่งเราอาจให้ลิงก์ และคุณจะสละสิทธิ์การเรียกร้องที่คุณอาจต้องการจากเราในเรื่องดังกล่าว ลูกค้ายอมรับว่า HelloSign จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดสำหรับความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้น อันเป็นผลมาจากการดำเนินการที่เกี่ยวข้องใด ๆ หรือเป็นผลมาจากการมีผลิตภัณฑ์หรือเนื้อหาของบุคคลที่สามดังกล่าวอยู่

15 ทั่วไป

 1. 15.1   การโอนสิทธิ์ ข้อตกลงเหล่านี้จะผูกพันและมีผลบังคับเพื่อประโยชน์ของผู้สืบทอดและผู้รับโอนสิทธิ์ที่ได้รับอนุญาตของแต่ละฝ่าย ทั้งสองฝ่ายไม่สามารถโอนสิทธิ์ในข้อตกลงเหล่านี้ได้โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากอีกฝ่าย เว้นแต่ HelloSign อาจโอนสิทธิ์ในข้อตกลงเหล่านี้โดยไม่ให้ความยินยอมแก่บริษัทในเครือ หรือที่เกี่ยวข้องกับการควบรวมกิจการ การปรับโครงสร้างองค์กร การเข้าซื้อกิจการ หรือการโอนย้ายสินทรัพย์หรือหลักทรัพย์ที่ให้สิทธิ์ออกเสียงทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด ความพยายามในการโอนย้ายหรือโอนสิทธิ์ในข้อตกลงเหล่านี้ ยกเว้นตามที่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งภายใต้ส่วนที่ 15.1 นี้จะถือเป็นโมฆะ
 2. 15.2   หนังสือแจ้ง หนังสือแจ้งหรือการสื่อสารภายใต้ข้อตกลงเหล่านี้จะต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษร ลูกค้าจะต้องส่งหนังสือแจ้งภายใต้ข้อตกลงเหล่านี้ (รวมถึงหนังสือแจ้งการฝ่าฝืน) ให้ HelloSign เป็นภาษาอังกฤษไปที่อีเมล contractnotices@dropbox.com และใส่ “Attention: Legal Department” ในหัวเรื่อง HelloSign อาจส่งหนังสือแจ้งไปยังอีเมลในบัญชีของลูกค้า หรือ HelloSign อาจเลือกส่งไปยังที่อยู่ไปรษณีย์ของลูกค้าตามที่เราทราบมาล่าสุด นอกจากนี้ HelloSign ยังอาจให้หนังสือแจ้งการปฏิบัติการเกี่ยวกับบริการ HelloSign หรือหนังสือแจ้งอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจผ่านการโพสต์หนังสือแจ้งไว้อย่างชัดเจนบนเว็บไซต์ของ HelloSign หรือบริการ HelloSign แต่ละฝ่ายยินยอมที่จะรับหนังสือแจ้งอิเล็กทรอนิกส์ HelloSign จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่อาจใช้การกรองลูกค้าหรือผู้ให้บริการเครือข่ายโดยอัตโนมัติกับอีเมล
 3. 15.3   การประชาสัมพันธ์ HelloSign อาจใช้ชื่อ โลโก้ และเครื่องหมายของลูกค้าเพื่อระบุว่าลูกค้าเป็นลูกค้า HelloSign บนเว็บไซต์ของ HelloSign และเอกสารทางการตลาดอื่น เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในแบบฟอร์มคำสั่งซื้อที่เกี่ยวข้อง
 4. 15.4   ผู้รับจ้างช่วง HelloSign อาจใช้ผู้รับจ้างช่วงและอนุญาตให้ผู้รับจ้างช่วงใช้สิทธิ์ที่ได้รับจาก HelloSign เพื่อให้บริการ HelloSign และบริการที่เกี่ยวข้อง ผู้รับจ้างช่วงเหล่านี้อาจได้แก่ บริการโฮสต์และผู้ให้บริการอีเมลของ HelloSign อย่างไรก็ตาม ภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขทั้งหมดของข้อตกลงเหล่านี้ HelloSign จะยังคงเป็นผู้รับผิดชอบสำหรับ (i) การปฏิบัติตามข้อตกลงของข้อตกลงเหล่านี้ของผู้รับจ้างช่วง และ (ii) ประสิทธิภาพโดยรวมของบริการ HelloSign หากและตามที่กำหนดไว้ภายใต้ข้อตกลงเหล่านี้
 5. 15.5   หมายศาล ไม่มีสิ่งใดในข้อตกลงหล่านี้ที่ทำให้ HelloSign ไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลลูกค้าในขอบเขตที่กฎหมาย หมายศาล หรือคำสั่งศาลกำหนดได้ แต่ HelloSign จะพยายามแจ้งให้ลูกค้าทราบหากได้รับอนุญาต
 6. 15.6   ผู้รับจ้างอิสระ ทุกฝ่ายในข้อตกลงเหล่านี้เป็นผู้รับจ้างอิสระ และข้อตกลงเหล่านี้ไม่ได้สร้างการเป็นพันธมิตร การร่วมทุน การจ้างงาน แฟรนไชส์ หรือความสัมพันธ์ของการเป็นตัวแทน ไม่มีฝ่ายใดมีอำนาจผูกพันอีกฝ่ายหรือมีข้อผูกพันในนามของอีกฝ่ายโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากอีกฝ่ายก่อน ไม่มีฝ่ายใดไม่ได้รับประโยชน์จากและไม่สามารถบังคับใช้ข้อตกลงเหล่านี้ได้ และไม่มีบุคคลที่สามที่ได้รับประโยชน์จากข้อตกลงเหล่านี้ ลูกค้าจะต้องไม่เป็นตัวแทนให้กับผู้ใดก็ตามที่เป็นตัวแทนของ HelloSign หรือได้รับอนุญาตให้ผูกพันหรือผูกมัด HelloSign ในทางใดทางหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก HelloSign ก่อน
 7. 15.7   เหตุสุดวิสัย ทั้งสองฝ่ายจะต้องไม่รับผิดสำหรับความล่าช้าหรือการไม่สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันภายใต้ข้อตกลงเหล่านี้ (ยกเว้นข้อผูกพันในการชำระเงิน) หากความล่าช้าหรือการไม่สามารถปฏิบัติตามดังกล่าวเกิดจากสาเหตุที่อยู่นอกเหนือการควบคุมที่สมเหตุสมผล เช่น การประท้วง การปิดล้อม สงคราม การก่อการร้าย จลาจล ภัยธรรมชาติ ไฟฟ้าหรือโทรคมนาคมหรือเครือข่ายข้อมูลหรือบริการขัดข้องหรือลดลง หรือการกระทำของรัฐบาล
 8. 15.8   การควบคุมการส่งออก ลูกค้ารับทราบว่าบริการ HelloSign เอกสาร เว็บไซต์ และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ข้อมูล เทคโนโลยี และซอฟต์แวร์อยู่ภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบที่ว่าด้วยการควบคุมการส่งออกของสหรัฐอเมริกา (รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงรัฐบัญญัติการบริหารการส่งออกของสหรัฐ กฎระเบียบบังคับจากสำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศ กรมธนารักษ์ของสหรัฐ [“OFAC”]) และของเขตอำนาจศาลอื่น ลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบสำหรับการขออนุญาตส่งออกหรือนำเข้าที่จำเป็นสำหรับการใช้บริการ HelloSign ลูกค้ารับรองและรับประกันว่าลูกค้า บริษัทในเครือ และผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตไม่ได้อยู่ในรายชื่อบุคคลต้องห้ามหรือถูกจำกัดของรัฐบาลสหรัฐฯ หรืออยู่ใน (หรือถือสัญชาติของ) ประเทศที่อยู่ภายใต้การคว่ำบาตรของรัฐบาลสหรัฐฯ หรือรัฐบาลสหรัฐฯ กำหนดให้เป็นประเทศ “ที่สนับสนุนการก่อการร้าย” ลูกค้าจะต้องไม่เข้าถึงหรือใช้บริการ HelloSign ในลักษณะที่ละเมิดการคว่ำบาตร การห้าม หรือการจำกัดการส่งออกของสหรัฐอเมริกา
 9. 15.9   อนุญาโตตุลาการที่บังคับให้กระทำการ การสละสิทธิ์ในการฟ้องคดีในนามกลุ่มบุคคล หากคุณเป็นผู้อาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา คุณยังต้องยอมรับบทบัญญัติอนุญาโตตุลาการที่บังคับให้กระทำการดังต่อไปนี้
 10.      เราทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะใช้อนุญาโตตุลาการคุณและ HelloSign ยอมรับที่จะระงับการเรียกร้องใดก็ตามเกี่ยวกับข้อตกลงเหล่านี้หรือบริการผ่านอนุญาโตตุลาการที่เป็นที่สิ้นสุดและผูกพันโดยอนุญาโตตุลาการเพียงหนึ่งท่าน ยกเว้นตามที่ได้ระบุไว้ภายใต้ข้อยกเว้นในการตกลงใช้อนุญาโตตุลาการด้านล่าง ซึ่งรวมถึงข้อพิพาทที่เกิดจากหรือที่เกี่ยวกับการตีความหรือการใช้ส่วน “บทบัญญัติอนุญาโตตุลาการที่บังคับให้กระทำการ” นี้ รวมถึงการสามารถบังคับใช้ได้ การสามารถเพิกถอนได้ หรือความสมบูรณ์ตามกฎหมาย
 11.      การเลือกไม่ตกลงใช้อนุญาโตตุลาการคุณสามารถปฏิเสธข้อตกลงใช้อนุญาโตตุลาการนี้ได้ภายใน 30 วันนับจากการลงทะเบียนบัญชีของคุณเป็นครั้งแรกโดยติดต่อเราที่ arbitrationoptout@hellosign.com
 12.      ขั้นตอนในการอนุญาโตตุลาการและค่าธรรมเนียม สมาคมอนุญาโตตุลาการของสหรัฐอเมริกา (American Arbitration Association หรือ AAA) จะควบคุมอนุญาโตตุลาการภายใต้กฎอนุญาโตตุลาการเชิงพาณิชย์ (Commercial Arbitration Rule) และขั้นตอนเสริมสำหรับข้อพิพาทเกี่ยวกับผู้บริโภค อนุญาโตตุลาการจะมีขึ้นในเคาน์ตีของสหรัฐอเมริกาที่คุณอาศัยหรือทำงานอยู่ ซานฟรานซิสโก (แคลิฟอร์เนีย) หรือสถานที่อื่นใดก็ตามที่เราตกลงกัน กฎ AAA จะบังคับการชำระเงินค่าธรรมเนียมอนุญาโตตุลาการทั้งหมด
 13.      ข้อยกเว้นในการตกลงใช้อนุญาโตตุลาการ คุณหรือ HelloSign อาจยื่นข้อเรียกร้องได้ หากมีคุณสมบัติเหมาะสม ในศาลคดีมโนสาเร่ (small claims court) ในซานฟรานซิสโก (แคลิฟอร์เนีย) หรือเคาน์ตีใด ๆ ของสหรัฐอเมริกาที่คุณอาศัยหรือทำงานอยู่ ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจฟ้องร้องเพื่อขอคำสั่งศาลให้กระทำหรืองดเว้นกระทำเพื่อหยุดการใช้บริการโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือการใช้บริการในทางที่ผิด หรือการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา (ตัวอย่างเช่น เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า ลิขสิทธิ์ หรือสิทธิ์ในสิทธิบัตร) โดยไม่ใช้ขั้นตอนทางอนุญาโตตุลาการหรือกระบวนการระงับข้อพิพาทอย่างไม่เป็นทางการที่บรรยายไว้ข้างต้นก่อน หากพบว่าการตกลงใช้อนุญาโตตุลาการไม่มีผลกับคุณหรือการเรียกร้องของคุณ คุณยอมรับที่จะให้เขตอำนาจเฉพาะของศาลรัฐและศาลสหรัฐในเคาน์ตีซานฟรานซิสโก รัฐแคลิฟอร์เนีย ระงับการเรียกร้องของคุณ
 14.      ไม่มีการฟ้องคดีในนามกลุ่มบุคคล คุณอาจระงับข้อพิพาทกับเราเป็นรายบุคคลเท่านั้น และไม่สามารถทำการอ้างสิทธิ์ในฐานะโจทก์หรือสมาชิกกลุ่มในการฟ้องคดีในนามกลุ่มบุคคล การรวมคดีพิจารณา หรือการฟ้องคดีโดยผู้แทน ไม่อนุญาตให้ใช้อนุญาโตตุลาการในนามกลุ่มบุคคล การฟ้องคดีในนามกลุ่มบุคคล การฟ้องคดีโดยทนายความเอกชน และการรวมกับอนุญาโตตุลาการอื่น หากย่อหน้าเฉพาะนี้ถูกตัดสินว่าบังคับใช้ไม่ได้ เนื้อหาทั้งหมดของ “บทบัญญัติอนุญาโตตุลาการที่บังคับให้กระทำการ” นี้จะถือว่าเป็นโมฆะ
 15. 15.10   การแก้ไข การสละสิทธิ์ การปรับเปลี่ยนหรือการแก้ไขข้อตกลงเหล่านี้จะต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรและดำเนินการโดยตัวแทนที่ได้รับอนุญาตของแต่ละฝ่าย อย่างไรก็ตาม หาก HelloSign แก้ไขข้อตกลงเหล่านี้หรือข้อตกลงเฉพาะของบริการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องในระหว่างระยะเวลาการสมัครสมาชิกของลูกค้า เวอร์ชันที่แก้ไขจะมีผลเมื่อลูกค้าต่ออายุระยะเวลาการสมัครสมาชิกรอบถัดไป นอกจากนี้ (ก) หาก HelloSign เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่หรือคุณสมบัติเสริมที่จำเป็นต้องยอมรับข้อตกลงใหม่ ข้อตกลงเหล่านั้นจะมีผลเมื่อลูกค้ายอมรับหรือใช้งาน (ข) การเปลี่ยนแปลงข้อตกลงใด ๆ จะมีผลทันทีสำหรับการสมัครสมาชิกแบบเข้าถึงฟรี และ (ค) ในระหว่างระยะเวลาการสมัครสมาชิก HelloSign อาจอัพเดทหน้าการรักษาความปลอดภัยของ HelloSign นโยบายความเป็นส่วนตัว นโยบายความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ และข้อตกลงเฉพาะของบริการเป็นระยะ ๆ เพื่อสะท้อนการปรับปรุงกระบวนการหรือวิธีปฏิบัติที่เปลี่ยนแปลงไป และการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะมีผลสามสิบ (30) ) วันนับจากวันที่โพสต์ตราบใดที่ไม่ลดทอนสิทธิ์ของลูกค้าอย่างมีนัยสำคัญหรือสร้างข้อผูกพันของลูกค้าเพิ่มเติมอย่างมีนัยสำคัญในระหว่างระยะเวลาการสมัครสมาชิก เราจะเปิดเผยเอกสารของ HelloSign ออนไลน์ รวมทั้งพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ในระหว่างระยะเวลาการสมัครสมาชิก HelloSign อาจอัพเดทเอกสารเพื่อสะท้อนวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดกับบริการ HelloSign ที่เกี่ยวข้อง โดยมีเงื่อนไขว่าการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ต้องไม่ลดทอนสิทธิ์ของลูกค้าอย่างมีนัยสำคัญหรือสร้างข้อผูกพันของลูกค้าอย่างมีนัยสำคัญ ในกรณีที่มีความขัดแย้งกันระหว่างข้อตกลงเหล่านี้และแบบฟอร์มคำสั่งซื้อ ให้ถือเอาข้อตกลงเหล่านี้เป็นหลัก เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นอย่างชัดแจ้ง การดำเนินการหรือการไม่สามารถบังคับใช้หรือใช้สิทธิ์ภายใต้ข้อตกลงเหล่านี้มิได้แสดงนัยของการสละสิทธิ์แต่อย่างใด การสละสิทธิ์จะต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรและดำเนินการโดยตัวแทนของฝ่ายที่สละสิทธิ์ที่ได้รับอนุญาต การสละสิทธิ์โดยคุณหรือ HelloSign อันเนื่องมาจากการฝ่าฝืนบทบัญญัติของข้อตกลงเหล่านี้ไม่ได้เป็นการสละสิทธิ์การฝ่าฝืนอื่นใด การที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงเหล่านี้เพื่อยืนยันการปฏิบัติตามข้อตกลงที่ทำเป็นหนังสือหรือข้อผูกพันตามข้อตกลงเหล่านี้อย่างเคร่งครัดจะไม่ถือเป็นการสละสิทธิ์ของฝ่ายนั้นในการเรียกร้องให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดในอนาคต และจะไม่ถูกตีความว่าเป็นการปรับปรุงข้อตกลงเหล่านี้แต่อย่างใด
 16. 15.11   การเป็นโมฆะเป็นบางส่วน หากศาลในเขตอำนาจศาลที่มีอำนาจพบว่าบทบัญญัติของข้อตกลงเหล่านี้ไม่สามารถมีผลบังคับใช้ได้หรือไม่ถูกต้อง บทบัญญัตินั้นจะถูกจำกัดในขอบเขตขั้นต่ำที่จำเป็น เพื่อให้ข้อตกลงเหล่านี้ยังคงมีผลบังคับใช้อยู่
 17. 15.12   ไม่มีสิทธิ์ของบุคคลที่สาม ไม่มีสิ่งใดในข้อตกลงเหล่านี้ที่ทำให้บุคคลที่สามมีสิทธิ์ที่จะบังคับใช้บทบัญญัติของข้อตกลงเหล่านี้ได้ ลูกค้ารับทราบว่าแบบฟอร์มคำสั่งซื้อแต่ละฉบับอนุญาตให้ใช้งานโดยและสำหรับนิติบุคคล ซึ่งในแบบฟอร์มคำสั่งซื้อระบุว่าเป็นลูกค้าเท่านั้น และไม่ใช่บริษัทในเครือของลูกค้า
 18. 15.13   ข้อตกลงทั้งหมด ข้อตกลงเหล่านี้แสดงความเข้าใจเฉพาะโดยสมบูรณ์ของทั้งสองฝ่ายเกี่ยวกับสาระสำคัญของข้อตกลงเหล่านี้ โดยข้อตกลงเหล่านี้จะแทนที่การสื่อสาร ข้อเสนอ และการเป็นตัวแทนด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษรทั้งหมดที่เกิดขึ้นก่อนหน้าหรือในเวลาเดียวกัน ซึ่งเกี่ยวข้องกับบริการ HelloSign หรือสาระสำคัญอื่นใดที่ครอบคลุมโดยข้อตกลงเหล่านี้ ข้อตกลงของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยสัญญาซื้อสินค้าไม่มีผลกับข้อตกลงเหล่านี้ ข้อตกลงใด ๆ ที่ลูกค้าให้ไว้ (รวมถึงเป็นส่วนหนึ่งของคำสั่งซื้อหรือแบบฟอร์มทางธุรกิจอื่น ๆ ที่ลูกค้าใช้) มีวัตถุประสงค์เพื่องานธุรการเท่านั้น และไม่มีผลทางกฎหมาย
 19. 15.14   กฎหมายที่กำกับดูแลและสถานที่ ข้อตกลงเหล่านี้ได้รับการแปล ตีความ และบังคับใช้ทุกด้านตามกฎหมายท้องถิ่นของรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา โดยไม่อ้างอิงถึงการเลือกใช้กฎของกฎหมายที่ขัดกัน ทั้งสองฝ่ายยอมรับที่จะส่งไปยังเขตอำนาจศาลพิเศษและสถานที่ในศาลสหรัฐหรือศาลของรัฐของเขตอำนาจศาลที่มีอำนาจที่ตั้งอยู่ในเมืองซานฟรานซิสโก รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
 20. 15.15   ภาษาและคำแปล HelloSign อาจให้คำแปลของข้อตกลงเหล่านี้ หรือข้อตกลงหรือนโยบายอื่นๆ โดยคำแปลมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และหากมีความไม่สอดคล้องกันหรือขัดแย้งกันระหว่างคำแปลกับฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือเอาฉบับภาษาอังกฤษเป็นสำคัญ