ข้อตกลงการใช้บริการ HelloSign

ประกาศเมื่อ: วันที่ 31 พฤษภาคม 2022

มีผลตั้งแต่: วันที่ 1 มิถุนายน 2022

ข้อตกลงการใช้บริการ HelloSign เหล่านี้ (“ข้อตกลงการใช้บริการ” หรือ “ข้อตกลง”) กำกับดูแลการเข้าถึงและการใช้เว็บไซต์และบริการ HelloSign (รวมเรียกว่า “บริการ HelloSign”) เราจะถือว่าคุณเป็นผู้เยี่ยมชมทรัพย์สินของเรา (“ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์”) หรือบุคคลและ/หรือนิติบุคคลที่สร้างบัญชีหรือซื้อ/ใช้บริการ HelloSign (รวมเรียกว่า “ลูกค้า”) โดยในข้อตกลงเหล่านี้อาจเรียกลูกค้าและผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ว่า “คุณ” และ “ของคุณ” ตามความเหมาะสม ข้อตกลงเหล่านี้คือข้อตกลงระหว่างคุณและองค์กรที่ได้ระบุไว้ด้านล่าง (จะเอ่ยเป็นทั้ง "HelloSign" หรือ "เรา" เพื่อเป็นประโยชน์ในข้อตกลงนี้) โปรดทราบว่าเราอาจแก้ไขข้อตกลงเหล่านี้ตามที่อธิบายเพิ่มเติมไว้ในส่วนการแก้ไขด้านล่าง ดังนั้น คุณควรตรวจสอบหน้านี้เป็นครั้งคราว นโยบายความเป็นส่วนตัวของเราอธิบายว่าเรารวบรวมและใช้ข้อมูลของคุณอย่างไร นโยบายความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศของเราจะระบุสิ่งที่คุณต้องรับผิดชอบเมื่อใช้บริการของเรา และข้อตกลงเฉพาะของบริการของเรามีข้อตกลงที่อาจบังคับใช้กับบริการเฉพาะ เมื่อคุณใช้บริการของเรา เราจะถือว่าคุณยอมรับที่จะผูกพันตามข้อตกลงเหล่านี้ นโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา นโยบายความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศของเรา และข้อตกลงเฉพาะของบริการ

หากคุณตกลงตามข้อตกลงเหล่านี้และข้อตกลงในการประมวลผลข้อมูล (หากมี) เพื่อให้องค์กรใช้บริการ ถือว่าคุณยอมรับข้อตกลงเหล่านี้ในนามขององค์กรนั้น คุณต้องมีอำนาจในการผูกมัดองค์กรนั้นกับข้อตกลงเหล่านี้ มิฉะนั้น คุณต้องไม่ลงทะเบียนสำหรับบริการนี้

เพื่อเป็นประโยชน์ในข้อตกลงนี้ HelloSign จะเรียกว่า:

 • Dropbox, Inc. หากคุณเป็นผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์หรือลูกค้าที่อยู่ในสหรัฐอเมริการวมทั้งอาณาเขตและพื้นที่ครอบครองของสหรัฐอเมริกา แคนาดา หรือเม็กซิโก
 • Dropbox International Unlimited Company หากคุณเป็นผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์หรือลูกค้าที่อยู่ในพื้นที่นอกสหรัฐอเมริการวมทั้งอาณาเขตและพื้นที่ครอบครองของสหรัฐอเมริกา แคนาดา หรือเม็กซิโก

1.    ภาพรวมบริการ HelloSign

HelloSign มีชุดผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ที่จะช่วยให้ลูกค้าสามารถปรับปรุงการทำธุรกรรมที่ซับซ้อนผ่านโซลูชันดิจิทัลนวัตกรรมใหม่ เช่น โทรสารอิเล็กทรอนิกส์ ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ และระบบขั้นตอนการทำงานโดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ HelloSign ยังให้อินเทอร์เฟซการเขียนโปรแกรมแอปพลิเคชัน (“API”) ที่ช่วยให้ลูกค้าสามารถสร้างโซลูชันโทรสาร ลายเซ็น หรือระบบขั้นตอนการทำงานโดยอัตโนมัติแบบผสานการทำงานภายในเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือทรัพย์สินอื่นๆ ของลูกค้า (“ทรัพย์สินของลูกค้า”) ได้

2.    ข้อตกลงเฉพาะของบริการ

ผลิตภัณฑ์ HelloSign บางอย่างมีข้อตกลงเฉพาะ (“ข้อตกลงเฉพาะของบริการ”) ซึ่งปัจจุบันสามารถดูได้ที่นี่ ในกรณีที่มีความขัดแย้งกันระหว่างข้อตกลงเฉพาะของบริการที่บังคับใช้สำหรับผลิตภัณฑ์บางอย่างกับข้อตกลงเหล่านี้ ให้ยึดข้อตกลงเฉพาะของบริการเป็นหลัก

3.    การลงทะเบียนและการใช้บัญชี

 1. 3.1 ลูกค้าและผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาต (ตามคำจำกัดความด้านล่าง) อาจจำเป็นต้องลงทะเบียนสำหรับบัญชี HelloSign เพื่อทำการสั่งซื้อ หรือเพื่อเข้าถึงหรือใช้บริการ HelloSign HelloSign อาจสร้างบัญชีสำหรับผู้ใช้เพื่อใช้บริการ HelloSign ข้อมูลบัญชีจะต้องถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และครบถ้วน และจะอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของนโยบายความเป็นส่วนตัวของ HelloSign (ปัจจุบันสามารถดูได้ที่ www.hellosign.com/privacy) ลูกค้ายอมรับว่าจะตรวจสอบให้ข้อมูลนี้เป็นปัจจุบันเสมอ เพื่อให้ HelloSign สามารถส่งประกาศ คำแถลง และข้อมูลอื่นๆ ทางอีเมลหรือผ่านบริการได้ ลูกค้าจะต้องเก็บรักษารหัสผ่านและข้อมูลประจำตัวสำหรับการเข้าถึงอื่นๆ (เช่น โทเคน API) สำหรับบริการ HelloSign ไว้เป็นความลับอย่างเคร่งครัด และไม่แบ่งปันกับบุคคลใดๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาต หากผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตยุติการทำงานให้กับลูกค้า ลูกค้าจะต้องยุติการเข้าถึงบัญชีและบริการ HelloSign ของบุคคลดังกล่าวทันที ลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบสำหรับการกระทำทั้งหลายที่ใช้บัญชี รหัสผ่าน หรือข้อมูลประจำตัวสำหรับการเข้าถึงของลูกค้าและของผู้ใช้ของลูกค้า ลูกค้าจะต้องแจ้ง HelloSign ทันทีหากมีการฝ่าฝืนการรักษาความปลอดภัยหรือการใช้บัญชีโดยไม่ได้รับอนุญาต เรามอบบัญชีให้กับลูกค้าเฉพาะราย ดังนั้น ลูกค้าจะต้องไม่แบ่งปันกับผู้อื่น คุณสามารถใช้เว็บไซต์นี้และบริการได้หากคุณมีอายุ 18 ปีขึ้นไป สามารถยอมรับข้อตกลงเหล่านี้ทางกฎหมาย และไม่ใช่คู่แข่งของ HelloSign (หรือกำลังพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เป็นคู่แข่งและ/หรือคล้ายคลึงกัน) นอกจากนี้ คุณยังสามารถอนุญาตให้ผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตของคุณ (ตามคำจำกัดความด้านล่าง) ใช้และเข้าถึงบริการ HelloSign ในนามของคุณได้
 2. 3.2   “ผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาต” หมายถึง บุคคลธรรมดา (เช่น พนักงาน ผู้รับจ้าง ตัวแทนของลูกค้า) ซึ่งลูกค้าได้ลงทะเบียนและอนุญาตให้ใช้บริการ HelloSign ภายใต้ข้อตกลงเหล่านี้และข้อจำกัด ใด ๆ ในแผนบริการการสมัครสมาชิกที่เกี่ยวข้อง (ตามคำจำกัดความด้านล่าง) โดยลูกค้าจะต้องรับรองว่าผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตของตนปฏิบัติตามข้อตกลงเหล่านี้ และลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบสำหรับการกระทำทั้งหมดของผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาต

4.    สิทธิ์การใช้งานและการเข้าถึง

 1. 4.1   สิทธิ์การใช้งานแบบจำกัด ภายใต้ข้อตกลงเหล่านี้ HelloSign ให้สิทธิ์การใช้งานแบบจำกัด ไม่ใช่เอกสิทธิ์เฉพาะบุคคล และไม่สามารถโอนย้ายได้แก่ลูกค้าเพื่อใช้และเข้าถึงบริการ HelloSign เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจตามที่อนุญาตไว้อย่างชัดแจ้งในข้อตกลงเหล่านี้ การใช้และการเข้าถึงบริการของคุณจะอยู่ภายใต้ข้อจำกัดใด ๆ ที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มคำสั่งซื้อ แผนบริการออนไลน์ หรือข้อตกลงเฉพาะของบริการ (ไม่ว่าจะเป็นแบบชำระค่าบริการหรือฟรี โดยรวมเรียกว่า “แผนบริการการสมัครสมาชิก”) 
 2. 4.2   ข้อจำกัดทั่วไป ลูกค้าจะต้องไม่ (และจะต้องไม่อนุญาตให้บุคคลที่สาม)
     i. เช่า ให้เช่า คัดลอก โอนย้าย ขายต่อ ให้สิทธิ์การใช้งานช่วง แบ่งปันเวลา หรือให้การเข้าถึงบริการ HelloSign แก่บุคคลที่สาม (ยกเว้นผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตหรือตามที่อนุญาตภายใต้ข้อตกลงเฉพาะของบริการ)
     ii. รวมบริการ HelloSign (หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของบริการ) กับ หรือใช้กับหรือเพื่อให้เว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการใด ๆ นอกเหนือจากเว็บไซต์/แอปพลิเคชันที่ลูกค้าเป็นเจ้าของและดำเนินการ และตามที่อนุญาตเป็นการเฉพาะในที่นี้
     iii. เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพของบริการ HelloSign (ซึ่งถือเป็นข้อมูลที่เป็นความลับของ HelloSign) ต่อสาธารณะ
     iv. ดัดแปลงหรือสร้างผลงานเลียนแบบบริการ HelloSign หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของบริการ
     v. ทำวิศวกรรมย้อนกลับ แยกประกอบ แยกส่วน แปล หรือหาวิธีอื่นเพื่อให้ได้หรือได้รับรหัสต้นฉบับ ความคิดพื้นฐาน อัลกอริทึม รูปแบบไฟล์ หรือ API ที่ไม่ใช่สาธารณะของบริการจาก HelloSign ยกเว้นในขอบเขตที่กฎหมายที่บังคับใช้อนุญาตไว้อย่างชัดแจ้ง และแจ้งให้ HelloSign ทราบล่วงหน้าเท่านั้น
     vi. ละเมิดหรือหลีกเลี่ยงมาตรการรักษาความปลอดภัย ขีดจำกัดอัตรา หรือการติดตามการใช้งาน (เช่น การติดตามกิจกรรม) ของบริการ HelloSign หรือกำหนดค่าบริการ HelloSign (หรือส่วนประกอบใด ๆ ของบริการ) เพื่อหลีกเลี่ยงการส่งกิจกรรมหรือธุรกรรม หรือเพื่อหลีกเลี่ยงค่าบริการที่เกิดขึ้น
     vii. แจกจ่ายส่วนใดส่วนหนึ่งของบริการ HelloSign ยกเว้นแต่ตามที่อนุญาตในที่นี้
     viii. เข้าถึงบริการ HelloSign เพื่อวัตถุประสงค์ในการสร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการที่แข่งขันได้ หรือคัดลอกคุณสมบัติหรืออินเตอร์เฟสผู้ใช้
     ix. ใช้บริการ HelloSign เพื่อวัตถุประสงค์ในการประเมินผลิตภัณฑ์ การเปรียบเทียบสมรรถนะ หรือการวิเคราะห์เปรียบเทียบอื่นสำหรับการเผยแพร่โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก HelloSign ก่อน หรือ
     x. ลบหรือปิดบังประกาศเกี่ยวกับสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของทรัพย์สินหรือประกาศอื่น ๆ ที่มีอยู่ในบริการ HelloSign รวมถึงในรายงานหรือผลลัพธ์ใดที่ได้รับจากบริการ HelloSign
 3.  xi.  ใช้หรืออนุญาตให้ใช้บริการเพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมายหรือทำให้เข้าใจผิด หรือในลักษณะที่ไม่สอดคล้องกับข้อตกลงเหล่านี้
 4. xii.  จัดเก็บ ส่งผ่าน หรือประมวลผลข้อมูลใด ๆ ผ่านบริการที่อยู่ภายในคำจำกัดความของ "ข้อมูลสุขภาพที่ได้รับการคุ้มครอง" ภายใต้กฎความเป็นส่วนตัว HIPAA (45 C.F.R. มาตรา 164.051) ยกเว้นกรณีที่ลูกค้าและ HelloSign ทำข้อตกลงพันธมิตรธุรกิจ HIPAA แยกต่างหาก
 5. 4.3   รุ่นเบต้าและการสมัครสมาชิกแบบเข้าถึงฟรี HelloSign อาจให้บริการ HelloSign กับลูกค้าฟรีหรือให้ทดลองใช้ (“การสมัครสมาชิกแบบเข้าถึงฟรี”) หรือให้บริการ HelloSign การผสานการทำงาน หรือคุณสมบัติรุ่น “อัลฟา” “เบต้า” หรือในขั้นเริ่มต้นอื่น ๆ (“รุ่นเบต้า”) ซึ่งลูกค้าอาจเลือกที่จะใช้หรือไม่ก็ได้ ส่วนนี้จะใช้กับการสมัครสมาชิกแบบเข้าถึงฟรีหรือรุ่นเบต้า (แม้ว่าเราจะให้รุ่นเบต้าฟรีหรือต่อเนื่องเป็นแผนบริการการสมัครสมาชิกของลูกค้าก็ตาม) และจะใช้แทนบทบัญญัติที่ขัดแย้งกันในข้อตกลงเหล่านี้ HelloSign อาจใช้ความพยายามโดยสุจริตตามดุลยพินิจของเราเพื่อช่วยลูกค้าในการสมัครสมาชิกแบบเข้าถึงฟรีหรือรุ่นเบต้า อย่างไรก็ตามและโดยไม่จำกัดการปฏิเสธความรับผิดชอบและข้อจำกัดอื่นในข้อตกลงเหล่านี้ ลูกค้ายอมรับว่าเราจะให้การสมัครสมาชิกแบบเข้าถึงฟรีหรือรุ่นเบต้า “ตามที่เป็นอยู่” และ “ตามที่มีอยู่” โดยไม่มีการรับประกัน การสนับสนุน การบำรุงรักษา การจัดเก็บ SLA หรือข้อผูกพันในการชดใช้ค่าเสียหายทุกประเภท สำหรับรุ่นเบต้า ลูกค้ายังรับทราบและยอมรับว่ารุ่นเบต้าอาจไม่สมบูรณ์หรือทำงานได้อย่างเต็มที่ และอาจมีจุดบกพร่อง ข้อผิดพลาด การละเว้น และปัญหาซึ่ง HELLOSIGN จะไม่รับผิดชอบ ดังนั้น ลูกค้าจะเป็นผู้รับความเสี่ยงจากการใช้รุ่นเบต้าแต่เพียงผู้เดียว HelloSign ไม่สัญญาว่าจะการเผยแพร่หรือออกเวอร์ชันเบต้าในอนาคตภายใต้ข้อตกลงทางการค้าหรือข้อตกลงอื่น ๆ ที่เหมือนกัน HelloSign อาจยกเลิกสิทธิ์ของลูกค้าในการใช้การสมัครสมาชิกแบบเข้าถึงฟรีหรือรุ่นเบต้าได้ทุกเมื่อ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามหรือแม้ไม่มีเหตุผลก็ตาม ตามดุลพินิจของ HelloSign แต่เพียงผู้เดียวโดยไม่มีความรับผิด

5.    ความเป็นเจ้าของและข้อคิดเห็น

 1. 5.1   ข้อมูลลูกค้า ระหว่างทั้งสองฝ่าย ลูกค้าจะเป็นผู้ที่มีสิทธิ์ กรรมสิทธิ์ และผลประโยชน์ทั้งหมด (รวมถึงสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ) ในและต่อเนื้อหาและเอกสารที่ลูกค้าอัพโหลดไปยังบริการ HelloSign (ไม่รวมทรัพย์สินทางปัญญาของ HelloSign) (“ข้อมูลลูกค้า”) ลูกค้าจึงจะให้สิทธิ์และสิทธิ์การใช้งานทั่วโลกแบบไม่ใช่เอกสิทธิ์เฉพาะบุคคลและไม่มีค่าสิทธิ์ในการรวบรวม ใช้ คัดลอก จัดเก็บ ส่ง แก้ไข และสร้างผลงานเลียนแบบข้อมูลลูกค้าแก่ HelloSign ในขอบเขตที่จำเป็นในการให้บริการ HelloSign หรือตามที่อนุญาตในข้อตกลงเหล่านี้ ลูกค้าอนุญาตอย่างชัดแจ้งให้ HelloSign ใช้และประมวลผลข้อมูลลูกค้า (รวมถึงข้อมูลที่เป็นความลับที่มีอยู่ในข้อมูลลูกค้า) ตามที่อธิบายไว้ในข้อตกลงเหล่านี้และในนโยบายความเป็นส่วนตัวของ HelloSign ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อ แต่ไม่จำกัดเพียงการส่งและแบ่งปันเนื้อหาและเอกสารตามที่กำกับโดยการใช้บริการ HelloSign ของลูกค้ากับบุคคลที่สาม (เช่น บุคคล/นิติบุคคล) ที่ลูกค้าเชิญให้ดู อนุมัติ หรือลงนามในเนื้อหาและเอกสารดังกล่าว สิทธิ์การใช้งานและสิทธิ์เหล่านี้ครอบคลุมไปถึงบริษัทในเครือของเราและบุคคลที่สามที่ไว้วางใจได้ที่เราร่วมงานด้วย
 2. 5.2   ข้อมูลรวม/ที่ไม่ระบุชื่อ ลูกค้ายอมรับว่า HelloSign จะมีสิทธิ์ในการสร้างข้อมูลรวมหรือข้อมูลที่ไม่ระบุชื่อ และ HelloSign จะเป็นเจ้าของข้อมูลดังกล่าว ซึ่ง HelloSign อาจใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจใด ๆ ในระหว่างหรือหลังจากระยะเวลาของข้อตกลงนี้ (รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงเพื่อพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของ HelloSign และเพื่อสร้างและแจกจ่ายรายงานและเอกสารอื่น ๆ) เพื่อความชัดเจน HelloSign จะเปิดเผยข้อมูลรวมหรือข้อมูลที่ไม่ระบุชื่อภายนอกในรูปแบบที่ไม่ระบุตัวตน (ไม่ระบุชื่อ) โดยไม่ระบุลูกค้า ผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาต หรือผู้ใช้งาน และนำตัวระบุถาวรหรือตัวระบุบุคคลทั้งหมดออกเท่านั้น ลูกค้าจะไม่ต้องรับผิดชอบสำหรับการใช้ข้อมูลรวมหรือข้อมูลที่ไม่ระบุชื่อของ HelloSign
 3. 5.3   ทรัพย์สินทางปัญญาของ HelloSign ข้อตกลงนี้เป็นข้อตกลงการสมัครสมาชิกเพื่อเข้าถึงและใช้บริการ HelloSign ลูกค้ารับทราบว่าลูกค้าได้รับสิทธิ์ที่จำกัดในการใช้บริการ HelloSign และจะไม่มีการโอนสิทธิ์ความเป็นเจ้าของให้กับลูกค้า (หรือผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตหรือผู้ใช้งาน) ภายใต้ข้อตกลงเหล่านี้ แม้จะมีการใช้คำว่า “ซื้อ” “ขาย” หรือคำศัพท์ที่คล้ายคลึงกันก็ตาม ลูกค้ายอมรับว่า HelloSign (และผู้จัดหา) เป็นผู้ที่มีสิทธิ์ กรรมสิทธิ์ และผลประโยชน์ทั้งหมด (รวมถึงสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมด) ในและต่อบริการ HelloSign ทั้งหมด และเอกสาร เทคโนโลยี รหัส ความรู้และทักษะ โลโก้ แม่แบบ อะไรก็ตามที่ส่งมอบเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนบริการ และการอัพเดท การแก้ไข หรือผลงานเลียนแบบของสิ่งที่กล่าวมาก่อนหน้านี้ที่เกี่ยวข้องหรืออ้างอิงทั้งหมด (ซึ่งทั้งหมดถือว่าเป็นข้อมูลที่เป็นความลับของ HelloSign) และ HelloSign ขอสงวนสิทธิ์การใช้งานที่ไม่ได้ให้อย่างจำเพาะในข้อตกลงเหล่านี้ นอกเหนือจากแอปพลิเคชันสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่และ API ที่เกี่ยวข้องแล้ว บริการ HelloSign ยังมีให้ในรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่โฮสต์ออนไลน์ ดังนั้น ลูกค้ารับทราบและยอมรับว่าลูกค้าไม่มีสิทธิ์ที่จะได้รับสำเนาของซอฟต์แวร์ที่อยู่เบื้องหลังบริการ HelloSign และ HelloSign อาจเลือกทำการอัพเดท แก้ไขจุดบกพร่อง ปรับเปลี่ยน หรือปรับปรุงบริการ HelloSign เป็นระยะ
 4. 5.4   ข้อคิดเห็น หากลูกค้าเลือกที่จะให้ข้อเสนอแนะ ความคิดเห็น การปรับปรุง ข้อมูล ความคิด หรือข้อคิดเห็นอื่น หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ HelloSign (รวมเรียกว่า “ข้อคิดเห็น”) ลูกค้าจะให้สิทธิ์และสิทธิ์การใช้งานทั่วโลกแบบเพิกถอนไม่ได้ ให้สิทธิ์การใช้งานช่วงได้ และไม่มีค่าสิทธิ์โดยไม่จำกัดเวลาแก่ HelloSign เพื่อให้ใช้ คัดลอก เปิดเผย ให้สิทธิ์การใช้งาน แจกจ่าย และใช้ประโยชน์จากข้อคิดเห็นใด ไม่ว่าในรูปแบบและลักษณะใดก็ตามโดยไม่มีข้อผูกมัด การชำระเงิน หรือข้อจำกัดตามสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาหรืออื่น ๆ ไม่มีสิ่งใดในข้อตกลงเหล่านี้จำกัดสิทธิ์ของ HelloSign ในการใช้ พัฒนา ประเมิน หรือทำการตลาดผลิตภัณฑ์อย่างอิสระ ไม่ว่าจะมีข้อคิดเห็นหรืออื่น ๆ หรือไม่ก็ตาม

6.    ความเป็นส่วนตัวและการรักษาความปลอดภัย

 1. 6.1   นโยบายความเป็นส่วนตัวของ HelloSign เราจะใช้ข้อมูลที่คุณให้เราหรือที่เรารวบรวมตามที่อธิบายไว้ในข้อตกลงเหล่านี้และในนโยบายความเป็นส่วนตัวของ HelloSign (ปัจจุบันสามารถดูได้ที่ www.hellosign.com/privacy) โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของ HelloSign อย่างละเอียดถี่ถ้วนเนื่องจากมีรายละเอียดที่สำคัญเกี่ยวกับการรวบรวม การใช้ และการเก็บรักษาข้อมูลของเรา
 2. 6.2   การรักษาความปลอดภัย HelloSign คุ้มครองข้อมูลของคุณจากการใช้งานหรือการเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยใช้มาตรการทางเทคนิคและองค์กรที่เหมาะสม ซึ่งออกแบบมาเพื่อรักษาความปลอดภัยระบบของเราจากการเข้าถึง การใช้งาน หรือการดัดแปลงโดยไม่ได้รับอนุญาต
 3. 6.3   ข้อจำกัดเกี่ยวกับข้อมูลลูกค้า ข้อตกลงนี้ถือเป็นคำสั่งที่ลูกค้าให้กับ HelloSign เพื่อประมวลผลข้อมูลลูกค้า HelloSign รวมถึงบุคลากร HelloSign และผู้รับจ้างช่วงจะประมวลผล เข้าถึง ใช้ จัดเก็บ และโอนย้ายข้อมูลลูกค้าตามคำสั่งของลูกค้า เพื่อส่งมอบบริการและปฏิบัติตามข้อผูกพันของ HelloSign ในข้อตกลงนี้เท่านั้น โดยสามารถดูหมวดหมู่ของข้อมูลส่วนบุคคลที่ HelloSign จะประมวลผลและกิจกรรมการประมวลผลที่จะดำเนินการภายใต้ข้อตกลงนี้ได้ในข้อตกลงในการประมวลผลข้อมูล HelloSign จะแจ้งให้ลูกค้าทราบข้อกำหนดทางกฎหมายใด ๆ ที่ป้องกันไม่ให้บริษัทปฏิบัติตามคำสั่งของลูกค้า เว้นแต่กฎหมายที่บังคับใช้จะห้ามไม่ให้ทำเช่นนั้นหรือมีมูลเหตุที่สำคัญอันเนื่องมาจากผลประโยชน์สาธารณะ บุคลากร HelloSign คนใดที่สามารถเข้าถึงข้อมูลลูกค้าจะถูกผูกมัดโดยข้อผูกพันในการรักษาความลับที่เหมาะสม
 4. 6.4   การโอนย้ายข้อมูล
 5. 6.4.1 การโอนย้ายข้อมูล ลูกค้ายอมรับว่า HelloSign และผู้รับจ้างช่วงอาจโอนย้ายข้อมูลลูกค้าไปยัง และเข้าถึง ใช้ และจัดเก็บข้อมูลลูกค้าในสถานที่อื่นนอกเหนือจากประเทศของลูกค้า
 6. 6.4.2 ข้อตกลงในการประมวลผลข้อมูล ลูกค้าและ HelloSign ยอมรับข้อตกลงในการประมวลผลข้อมูลว่าข้อมูลของลูกค้าจะอยู่ภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลของสหภาพยุโรปและ HelloSign จะประมวลผลข้อมูลในนามของลูกค้าเท่าที่ได้รับอนุญาตให้ทำได้ ข้อตกลงในการประมวลผลข้อมูลจะใช้กับบริการเท่านั้น และจะไม่ใช้กับบริการเบต้า
 7. “ข้อตกลงในการประมวลผลข้อมูล" หมายถึง ข้อตกลงกับ HelloSign ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลของสหภาพยุโรปดังที่ได้ระบุไว้ในลิงก์ต่อไปนี้ assets.dropbox.com/documents/en/legal/hs-data-processing-agreement.pdf หรือลิงก์อื่นที่ HelloSign อาจจัดหาให้
 8. 6.4.3 โปรแกรมกรอบข้อตกลงการโอนข้อมูลระหว่างสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกาและระหว่างสวิตเซอร์แลนด์และสหรัฐอเมริกา HelloSign ได้รับการรับรองและปฏิบัติตามโปรแกรมกรอบข้อตกลงการโอนข้อมูลระหว่างสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกาและระหว่างสวิตเซอร์แลนด์และสหรัฐอเมริกาตามที่กระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐอเมริกากำหนดไว้เกี่ยวกับการรวบรวม การใช้ และการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่โอนย้ายจาก EEA สวิตเซอร์แลนด์ และสหราชอาณาจักร (ตราบใดที่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของ EEA) ไปยังสหรัฐอเมริกาโดยใช้กรอบข้อตกลงการโอนข้อมูล หากโปรแกรมกรอบข้อตกลงการโอนข้อมูลไม่ถูกต้อง HelloSign จะใช้ความพยายามที่สมเหตุสมผลทางการค้าในการปฏิบัติตามกลไกการโอนย้ายข้อมูลอื่นที่เป็นทางเลือกหรือมาแทน

7.    ข้อผูกพันของลูกค้า

 1. 7.1  ลูกค้ายอมรับที่จะ (i) รักษานโยบายความเป็นส่วนตัวที่เพียงพอตามกฎหมายไว้ในทรัพย์สินของลูกค้า และทำการเปิดเผยข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมด (ii) ขอสิทธิ์ การเผยแพร่ และความยินยอมที่จำเป็นทั้งหมดเพื่ออนุญาตให้รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลลูกค้าหรือข้อมูลอื่น ๆ (รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล) ในลักษณะที่ข้อตกลงเหล่านี้กำหนดไว้ และเพื่อให้สิทธิ์และสิทธิ์การใช้งานแก่ HelloSign ตามที่ระบุไว้ในข้อตกลงเหล่านี้ (iii) ใช้บริการ HelloSign ตามนโยบายความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศของ HelloSign (ปัจจุบันสามารถดูได้ที่ www.hellosign.com/acceptable-use-policy) และ (iv) ไม่ดำเนินการใด ๆ ที่จะทำให้ HelloSign บริการ HelloSign หรือ API อยู่ภายใต้ข้อตกลงของบุคคลที่สาม (รวมถึงข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานโอเพนซอร์ส)
 2. 7.2  ลูกค้ารับรองและรับประกันว่าทรัพย์สินของลูกค้าและการรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลลูกค้าจะไม่ละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่สาม รวมถึงสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา ความเป็นส่วนตัว และการประชาสัมพันธ์ ลูกค้ายังรับรองและรับประกันว่าการรวบรวมและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ให้แก่ HelloSign นั้นเป็นไปตามกฎหมาย กฎ และกฎระเบียบที่ว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลที่บังคับใช้ทั้งหมด หากลูกค้าได้รับคำขอให้ลบหรือหนังสือแจ้งการละเมิดสิทธิที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลลูกค้า ลูกค้าจะต้อง (i) หยุดใช้รายการที่เกี่ยวข้องกับบริการ HelloSign และ (ii) แจ้ง HelloSign ทันที หาก HelloSign ได้รับคำขอให้ลบหรือหนังสือแจ้งการละเมิดสิทธิที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลลูกค้า HelloSign อาจตอบสนองตามนโยบาย และจะแจ้งและปรึกษากับลูกค้าในขั้นตอนถัดไป
 3. 7.3  ความรับผิดชอบเกี่ยวกับลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์: ลูกค้ารับทราบและยอมรับว่า (i) ระหว่าง HelloSign และลูกค้า ลูกค้าเป็นผู้ที่มีสิทธิ์ควบคุมและความรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับเนื้อหาของข้อมูลลูกค้าทั้งหมด รวมถึงเอกสารใด ๆ ที่ใช้กับบริการ และ (ii) เอกสาร ข้อตกลง หรือสัญญาบางประเภทอาจไม่รวมอยู่ในกฎหมายลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ทั่วไป (เช่น พินัยกรรม ทรัสต์ คำสั่งศาล หรือเรื่องกฎหมายครอบครัว) หรืออาจมีกฎระเบียบเฉพาะที่บังคับใช้ และ (iii) ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตรวจสอบรับรองเอกสาร ข้อตกลง หรือสัญญาที่ใช้กับบริการมีความเหมาะสมสำหรับลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ และ HelloSign จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดสำหรับการตัดสินใจหรือการใช้ดังกล่าว และ (iv) กฎหมายหรือกฎระเบียบที่ว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภคอาจกำหนดข้อกำหนดเฉพาะสำหรับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภค ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบดังกล่าวทั้งหมด และ HelloSign ไม่มีข้อผูกพันในการตัดสินใจหรือช่วยบรรลุข้อกำหนดใด ๆ หากลูกค้าใช้ API หรือบริการอื่นที่ช่วยให้ลูกค้าสามารถดำเนินการยืนยันผู้ใช้งาน/ผู้เข้าร่วม/ผู้ลงนามได้ ลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบและรับผิดแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการยืนยันดังกล่าว

8    ข้อตกลงการชำระเงิน

 1. 8.1   แผนบริการการสมัครสมาชิก ราคา คุณสมบัติ และตัวเลือกของบริการ HelloSign จะขึ้นอยู่กับแผนบริการการสมัครสมาชิกที่ลูกค้าเลือก (รวมถึงค่าบริการสำหรับการใช้งานหรือค่าบริการส่วนเกินใด ๆ) HelloSign ไม่รับประกันว่าเราจะสามารถให้แผนบริการการสมัครสมาชิกของคุณอย่างไม่มีกำหนดได้ เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา คุณสมบัติ หรือตัวเลือกที่รวมอยู่ในแผนบริการการสมัครสมาชิกโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยมีเงื่อนไขว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะไม่มีผลจนกว่าจะถึงระยะเวลาการสมัครสมาชิกรอบถัดไปของคุณ
 2. 8.2   ค่าบริการแบบประจำและการอัพเกรด เมื่อลูกค้าลงทะเบียนแผนบริการการสมัครสมาชิก เราจะถือว่าลูกค้าอนุญาตให้ HelloSign เรียกเก็บค่าบริการผ่านวิธีการชำระเงินของลูกค้าเป็นประจำ (เช่น รายเดือน รายไตรมาส หรือรายปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแผนบริการการสมัครสมาชิกของลูกค้า) โดยไม่มีใบแจ้งหนี้ ลูกค้าอนุญาตอย่างชัดแจ้งให้ HelloSign เรียกเก็บค่าบริการผ่านวิธีการชำระเงินของตน (เช่น บัตรเครดิต) สำหรับค่าบริการสมัครสมาชิกที่เกี่ยวข้อง หรือค่าบริการสำหรับการใช้งานหรือค่าบริการส่วนเกินใด ๆ ตลอดจนภาษีและค่าบริการที่เกี่ยวข้องทั้งหลาย การอนุญาตดังกล่าวจะมีผลจนกว่าจะสิ้นสุดระยะเวลาการสมัครสมาชิกและระยะเวลาการต่ออายุที่เกี่ยวข้อง หรือจนกว่าลูกค้าจะยกเลิกการสมัครสมาชิกทั้งหมด
 3. หากลูกค้าใช้เกินขีดจำกัดการใช้งานตามแผนบริการการสมัครสมาชิกของตน เราจะการอัพเกรดให้ลูกค้าเป็นแผนบริการการสมัครสมาชิกสูงสุดลำดับถัดไปโดยอัตโนมัติ และลูกค้ารับทราบและยอมรับอย่างชัดแจ้งว่าจะชำระเงินสำหรับแผนบริการการสมัครสมาชิกที่เราอัพเกรดให้ ค่าบริการอัพเกรดและค่าบริการทั้งหมดไม่สามารถขอเงินคืนได้ แม้ว่าลูกค้าจะไม่ได้ใช้แผนบริการการสมัครสมาชิกที่เกี่ยวข้องเต็มจำนวนที่จัดสรรให้ก็ตาม
 4. 8.3   ภาษี ค่าบริการ HelloSign ไม่รวมภาษีทั้งหมด ดังนั้น นอกเหนือจากภาษีตามรายได้ของ HelloSign แล้ว ลูกค้าจะต้องชำระภาษีการขาย ภาษีการใช้งาน ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีสินค้าและบริการ ภาษีสรรพสามิต ภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่เกี่ยวข้อง หรือภาษีหรือการเก็บภาษีที่คล้ายคลึงกัน ไม่ว่าจะเป็นในประเทศหรือต่างประเทศ ลูกค้าจะไม่หักภาษีที่เกี่ยวข้องจากการชำระเงินให้แก่ HelloSign ยกเว้นตามที่กฎหมายกำหนด หากกฎหมายกำหนดให้หักภาษีดังกล่าว ลูกค้าจะเพิ่มยอดที่ต้องชำระตามความจำเป็น เพื่อให้หลังจากทำการหักภาษีและหัก ณ ที่จ่ายทั้งหมดที่จำเป็นแล้ว HelloSign ยังคงได้รับและรักษายอดเท่ากับยอดที่จะได้รับเมื่อไม่หักภาษีหรือหัก ณ ที่จ่ายดังกล่าว (โดยปราศจากความรับผิด)
 5. 8.4   การต่ออายุอัตโนมัติและการทดลองใช้ หากบัญชีของคุณตั้งค่าให้ต่ออายุอัตโนมัติหรืออยู่ในช่วงทดลองใช้และแจ้งวิธีการชำระเงินค่าบริการให้แก่ HelloSign แล้ว HelloSign อาจเรียกเก็บค่าบริการจากคุณโดยอัตโนมัติเมื่อช่วงทดลองใช้สิ้นสุดลงหรือเพื่อต่ออายุ เว้นแต่คุณได้แจ้ง HelloSign ว่าคุณต้องการยกเลิกการสมัครสมาชิก
 6. 8.5   คำสั่งซื้อ ลูกค้ายอมรับว่าจะชำระเงินตามยอดทั้งหมดที่ค้างชำระ รวมถึงค่าบริการแบบประจำ โดยไม่ต้องมีคำสั่งซื้อหรือการอ้างอิงหมายเลขคำสั่งซื้อ หากจำเป็นต้องมีคำสั่งซื้อ ลูกค้าจะแจ้ง HelloSign ล่วงหน้าอย่างน้อยสามสิบ (30) วันก่อนวันที่ต้องได้รับคำสั่งซื้อ และทั้งสองฝ่ายจะร่วมมือกันโดยสุจริตเพื่อดำเนินกระบวนการเรียกเก็บค่าบริการที่มีการอ้างอิงหมายเลขคำสั่งซื้อดังกล่าว ลูกค้ายอมรับว่าคำสั่งซื้อมีวัตถุประสงค์เพื่องานธุรการเท่านั้น และข้อตกลงที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานธุรการ (รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงข้อตกลงทางกฎหมาย การรักษาความปลอดภัย ความเป็นส่วนตัว หรือการเงิน) ที่มีอยู่ในคำสั่งซื้อจะไม่มีผลกับการซื้อหรือการใช้บริการ HelloSign
 7. 8.6   ไม่มีการคืนเงิน ค่าบริการสมัครสมาชิก และค่าบริการสำหรับการใช้งานหรือค่าบริการส่วนเกิน (และค่าบริการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับบริการต่าง ๆ รวมถึงค่าบริการสมัครสมาชิกที่สูงขึ้นสำหรับการอัพเกรด) ไม่สามารถขอเงินคืนและไม่สามารถค้างชำระได้ ยกเว้นในกรณีที่กฎหมายกำหนดไว้) เราอาจยกเลิกการสมัครสมาชิก HelloSign และการยกเลิกดังกล่าวจะมีผลเมื่อระยะเวลาการสมัครสมาชิกปัจจุบัน ณ ตอนนั้นของคุณสิ้นสุดลง (ตัวอย่างเช่น หากคุณเป็นสมาชิกรายเดือนแบบชำระค่าบริการ การยกเลิกจะมีผลในเดือนถัดไป แต่หากคุณเป็นสมาชิกรายปีแบบชำระค่าบริการ การยกเลิกจะมีผลในปีถัดไป) เมื่อการยกเลิกของคุณมีผลแล้ว เราจะลดระดับของคุณเป็นแผนบริการฟรี และคุณจะสูญเสียคุณสมบัติและฟังก์ชันที่ได้รับจากการสมัครสมาชิก หากคุณไม่ชำระค่าบริการสมัครสมาชิกตรงเวลา เราขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือลบคุณสมบัติที่ได้รับจากการสมัครสมาชิก
 1. 8.7   ค่าธรรมเนียมล่าช้าและค่าใช้จ่ายในการเรียกเก็บ หากคุณชำระค่าบริการล่าช้า คุณอาจต้องชำระค่าบริการรวมเท่ากับน้อยกว่า 1.5% ต่อเดือนของยอดที่ต้องชำระ หรือยอดสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต คุณยอมรับที่จะชำระเงินคืนให้ HelloSign สำหรับต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายที่ HelloSign ต้องรับผิดชอบเพื่อเรียกเก็บเงินตามยอดที่ยังไม่ได้ชำระหลังจากวันที่ครบกำหนด คุณไม่สามารถหักกลบลบยอดที่ต้องชำระให้ HelloSign จากยอดที่ครบกำหนดไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม

9    ระยะเวลาและการยุติ

 1. 9.1  ระยะเวลา   ข้อตกลงเหล่านี้จะมีผลจนกว่าข้อตกลงการสมัครสมาชิกทั้งหมดสำหรับบริการ HelloSign จะหมดอายุหรือยุติลงตามที่อนุญาตไว้อย่างชัดแจ้งในที่นี้
 2. 9.2   ระยะเวลาการสมัครสมาชิกและการต่ออายุ ลูกค้ายอมรับที่จะชำระค่าบริการที่เกี่ยวข้องตลอดระยะเวลาการสมัครสมาชิก ลูกค้าจะไม่สามารถยกเลิกหรือยุติระยะเวลาการสมัครสมาชิกได้ ยกเว้นตามที่ส่วนที่ 9.4 (การยุติเมื่อมีเหตุอันสมควร) อนุญาตไว้อย่างชัดแจ้ง หากในแบบฟอร์มคำสั่งซื้อที่เกี่ยวข้องไม่ได้ระบุวันที่เริ่มต้นของการสมัครสมาชิก การสมัครสมาชิกจะเริ่มต้นเมื่อลูกค้าสามารถเข้าถึงบริการ HelloSign ที่เกี่ยวข้องได้เป็นครั้งแรก ระยะเวลาการสมัครสมาชิกแต่ละรอบจะต่ออายุโดยอัตโนมัติด้วยระยะเวลาต่อเนื่องเพิ่มเติมเท่ากับการสมัครสมาชิกครั้งแรก (เช่น หากลูกค้ามีแผนบริการรายปี การสมัครสมาชิกจะต่ออายุเพิ่มอีก 12 เดือน หากลูกค้ามีแผนบริการรายเดือน การสมัครสมาชิกจะต่ออายุเพิ่มอีกหนึ่งเดือน) เว้นแต่ (i) จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในแบบฟอร์มคำสั่งซื้อที่เกี่ยวข้อง หรือ (ii) ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรว่าจะไม่ต่ออายุก่อนจะสิ้นสุดระยะเวลาการสมัครสมาชิกปัจจุบัน ณ ตอนนั้นอย่างน้อยสามสิบ (30) วัน ค่าบริการสำหรับการต่ออายุระยะเวลาการสมัครสมาชิก แบบฟอร์มคำสั่งซื้อใหม่ หรือการเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มการสั่งซื้อจะเป็นไปตามอัตราที่เกี่ยวข้อง ณ ตอนนั้นของ HelloSign
 3. 9.3   การระงับบริการชั่วคราว HelloSign อาจระงับการเข้าถึงบริการ HelloSign ของลูกค้าชั่วคราว หาก (i) บัญชีของลูกค้าค้างชำระค่าบริการ หรือ (ii) ลูกค้าใช้บริการเกินที่จัดสรรให้/เกินขีดจำกัดของบริการ นอกจากนี้ HelloSign อาจระงับการเข้าถึงบริการ HelloSign ของลูกค้าชั่วคราว หรือลบข้อมูลลูกค้า หากตัดสินแล้วว่า (ก) ลูกค้าฝ่าฝืนส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อตกลงเหล่านี้ หรือ (ข) จำเป็นต้องระงับชั่วคราวเพื่อป้องกันความเสียหายหรือความรับผิดที่จะเกิดกับลูกค้า/บุคคลที่สามอื่น ๆ หรือเพื่อคงไว้ซึ่งการรักษาความปลอดภัย ความเสถียร ความพร้อมใช้งาน หรือความสมบูรณ์ของบริการ HelloSign HelloSign จะไม่รับผิดสำหรับการดำเนินการตามที่อนุญาตข้างต้น และเพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย ลูกค้าจะยังคงเป็นผู้รับผิดชอบสำหรับการชำระค่าบริการในช่วงระงับบริการชั่วคราวภายใต้ส่วนที่ 9.3 นี้ อย่างไรก็ตาม HelloSign จะร่วมมือกับลูกค้าในการคืนค่าการเข้าถึงบริการ HelloSign ทันทีเมื่อเราตรวจสอบแล้วว่าลูกค้าได้แก้ไขเงื่อนไขที่ทำให้ต้องระงับบริการชั่วคราวแล้ว เว้นแต่ว่าข้อตกลงเหล่านี้จะยุติลง
 4. 9.4   การยุติเมื่อมีเหตุอันสมควร ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจยุติข้อตกลงเหล่านี้ รวมถึงแบบฟอร์มคำสั่งซื้อที่เกี่ยวข้อง หากอีกฝ่ายอื่น (i) ไม่สามารถแก้ไขการฝ่าฝืนข้อตกลงเหล่านี้อย่างมีนัยสำคัญ (รวมถึงเมื่อไม่สามารถชำระค่าบริการที่ไม่อาจโต้แย้งได้) ภายในสามสิบ (30) วันนับจากการแจ้งรายละเอียดการฝ่าฝืนเป็นลายลักษณ์อักษร (ii) สิ้นสุดการปฏิบัติการโดยไม่มีผู้สืบทอด หรือ (iii) ขอความคุ้มครองจากการล้มละลาย การสั่งพิทักษ์ทรัพย์ หนังสือก่อตั้งทรัสต์ การจัดชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ การประนอมหนี้ หรือกระบวนพิจารณาคดีที่เทียบกันได้ หรือหากมีการดำเนินกระบวนพิจารณาคดีใด ๆ เหล่านี้กับฝ่ายดังกล่าว (และไม่ยกฟ้องภายในหกสิบ (60) วันหลังจากนั้น) หากกฎหมายที่บังคับใช้อนุญาต
 5. 9.5   ผลของการยุติ เมื่อข้อตกลงเหล่านี้หรือแบบฟอร์มคำสั่งซื้อหมดอายุหรือยุติลง (i) สิทธิ์การใช้งานของลูกค้าจะยุติลง และลูกค้าจะต้อง (ก) หยุดใช้บริการ HelloSign ที่เกี่ยวข้อง (ข) ลบ (หรือส่งคืนตามที่ HelloSign ขอ) สำเนาทั้งหมดของรหัส เอกสาร รหัสผ่าน หรือรหัสเข้าถึงใด ๆ ของ HelloSign และข้อมูลที่เป็นความลับอื่นใดของ HelloSign ที่อยู่ในความครอบครอง การดูแล หรือการควบคุมของลูกค้าทันที และ (ii) สิทธิ์ของลูกค้าในการเข้าถึงข้อมูลลูกค้าใด ๆ ในบริการ HelloSign ที่เกี่ยวข้องจะยุติลง และ HelloSign อาจลบข้อมูลลูกค้าได้ทุกเมื่อหลังจาก 30 วันนับจากวันที่ยุติ หาก HelloSign ยุติข้อตกลงเหล่านี้เนื่องด้วยสาเหตุตามที่ระบุไว้ในส่วนที่ 9.4 (การยุติเมื่อมีเหตุอันสมควร) การชำระค่าบริการสำหรับระยะเวลาการสมัครสมาชิกที่เหลือจะครบกำหนดชำระ และลูกค้าจะต้องชำระทันที การเยียวยาทั้งหมดภายใต้ข้อตกลงเหล่านี้ รวมถึงการยุติหรือการระงับชั่วคราว เป็นการเยียวยาสะสมและไม่รวมถึงสิทธิ์หรือการเยียวยาอื่น ๆ ที่อาจมีให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ยกเว้นในกรณีที่ข้อตกลงเหล่านี้ระบุการเยียวยาพิเศษเอาไว้
 6. 9.6   การคงการบังคับใช้ ส่วนที่จะยังคงมีผลบังคับใช้ต่อไปแม้ว่าข้อตกลงเหล่านี้จะหมดอายุหรือยุติลงมีดังนี้ 3 (การลงทะเบียนและการใช้บัญชี), 4.2 (ข้อจำกัดทั่วไป), 4.3 (รุ่นเบต้าและการสมัครสมาชิกแบบเข้าถึงฟรี), 5 (ความเป็นเจ้าของและข้อคิดเห็น), 8 (ข้อตกลงการชำระเงิน), 9 (ระยะเวลาและการยุติ), 11 (การรับประกันและการปฏิเสธความรับผิดชอบ), 12 (ข้อผูกพันในการชดใช้ค่าเสียหาย), 13 (ข้อจำกัดความรับผิด), 14 (ผลิตภัณฑ์และการผสานการทำงานของบุคคลที่สาม) และ 15 (ทั่วไป)

10     ข้อมูลที่เป็นความลับ

 • 10.1  ข้อมูลที่เป็นความลับ “ข้อมูลที่เป็นความลับ” หมายถึง (ก) สำหรับ HelloSign บริการ HelloSign และเอกสาร (ข) สำหรับลูกค้า ข้อมูลลูกค้า (ค) ข้อมูลอื่นใดของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ซึ่งมีการเปิดเผยเป็นลายลักษณ์อักษรหรือด้วยวาจาและกำหนดให้เป็นความลับหรือเป็นกรรมสิทธิ์ในเวลาที่มีการเปิดเผย (และในกรณีของการเปิดเผยด้วยวาจา สรุปเป็นลายลักษณ์อักษรภายในสามสิบ (30) วันนับจากการเปิดเผยครั้งแรกและส่งให้ผู้รับ) หรือด้วยลักษณะของข้อมูล ผู้รับจะเข้าใจได้อย่างชัดเจนว่าเป็นข้อมูลที่เป็นความลับของฝ่ายที่เปิดเผย และ (ง) ข้อตกลงและเงื่อนไขเฉพาะของข้อตกลงเหล่านี้ และการแก้ไขและสิ่งที่แนบมาระหว่างทั้งสองฝ่าย
 • 10.2 ข้อผูกพันในการรักษาความลับ แต่ละฝ่าย (ในฐานะฝ่ายที่ได้รับ) จะต้อง (i) รักษาความลับและไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับของอีกฝ่ายกับบุคคลที่สาม ยกเว้นตามที่ข้อตกลงเหล่านี้อนุญาต และ (ii) ใช้ข้อมูลที่เป็นความลับของอีกฝ่ายเพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันและใช้สิทธิ์ของตนภายใต้ข้อตกลงเหล่านี้เท่านั้น แต่ละฝ่ายอาจแบ่งปันข้อมูลที่เป็นความลับของอีกฝ่ายกับพนักงาน ตัวแทน หรือผู้รับจ้างของตนและของบริษัทในเครือ ซึ่งมีความจำเป็นต้องทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างถูกต้องตามกฎหมาย (ซึ่งสำหรับ HelloSign รวมถึงเพื่อให้บริการและแบ่งปันกับผู้รับจ้างช่วงที่อ้างถึงในที่นี้) โดยมีเงื่อนไขว่าฝ่ายดังกล่าวยังคงรับผิดชอบสำหรับการปฏิบัติตามข้อตกลงของส่วนที่ 10 นี้ของผู้รับ และผู้รับเหล่านี้จะต้องผูกพันตามข้อผูกพันในการรักษาความลับไม่น้อยกว่าข้อตกลงเหล่านี้
 • 10.3 การยกเว้น ข้อผูกพันในการรักษาความลับเหล่านี้ไม่ได้ใช้กับ (และข้อมูลที่เป็นความลับไม่รวมถึง) ข้อมูลที่ (i) สาธารณะทราบกันหรือเกิดรับทราบโดยไม่ใช่ความผิดของฝ่ายที่ได้รับ (ii) ฝ่ายที่ได้รับทราบอยู่แล้วก่อนที่จะได้รับข้อมูลที่เป็นความลับ (iii) ฝ่ายที่ได้รับได้รับมาโดยชอบธรรมจากบุคคลที่สามโดยไม่ฝ่าฝืนข้อผูกพันในการรักษาความลับ หรือ (iv) ฝ่ายที่ได้รับพัฒนาขึ้นอย่างอิสระโดยไม่ใช้ข้อมูลที่เป็นความลับของฝ่ายที่เปิดเผย นอกจากนี้ ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยังอาจเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับของอีกฝ่ายตามขอบเขตที่กฎหมายหรือคำสั่งศาลกำหนด โดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องแจ้งล่วงหน้า (หากกฎหมายอนุญาต) และให้ความร่วมมือหากอีกฝ่ายพยายามที่จะเก็บรักษาข้อมูลเป็นความลับ
 • 10.4 การเยียวยา ทั้งสองฝ่ายรับทราบว่าการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับอาจก่อให้เกิดอันตรายอย่างใหญ่หลวง ซึ่งความเสียหายเพียงอย่างเดียวอาจเป็นการเยียวยาที่ไม่เพียงพอและการฝ่าฝืนส่วนที่ 10 นี้ นอกเหนือจากการเยียวยาอื่นใดตามกฎหมายแล้ว แต่ละฝ่ายมีสิทธิ์ที่จะแสวงหาการเยียวยาอันชอบธรรมที่เหมาะสม

11   การรับประกันและการปฏิเสธความรับผิดชอบ

เราให้บริการ HelloSign เอกสาร และเว็บไซต์ทั้งหมด “ตามที่เป็นอยู่” และ “ตามที่มีอยู่” ทั้ง HelloSign และผู้จัดหาไม่ให้การรับประกันไม่ว่าอย่างชัดแจ้งหรือโดยนัย ตามกฎหมายหรือไม่ก็ตาม รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันความสามารถในเชิงพาณิชย์ กรรมสิทธิ์ ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ หรือการไม่ละเมิด HelloSign ไม่ให้การรับรอง รับประกัน หรือประกันว่าบริการ HelloSign จะตอบสนองความต้องการหรือความคาดหวังของลูกค้า ข้อมูลลูกค้าจะถูกต้อง สมบูรณ์ หรือได้รับการสงวนไว้โดยไม่สูญหาย หรือบริการ HelloSign จะเป็นไปตามกำหนดเวลา ไม่ติดขัด หรือปราศจากข้อผิดพลาด HelloSign ไม่รับประกันว่ามาตรการรักษาความปลอดภัยจะปราศจากข้อผิดพลาด และจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดสำหรับการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตที่อยู่นอกเหนือการควบคุมที่เหมาะสม HelloSign จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดสำหรับทรัพย์สินของลูกค้า ข้อมูลลูกค้า ผลิตภัณฑ์ของบุคคลที่สาม เนื้อหาของบุคคลที่สาม หรือบริการที่ไม่ใช่ของ HelloSign (รวมถึงความล่าช้า การติดขัด ข้อผิดพลาดในการส่ง การรักษาความปลอดภัยล้มเหลว และปัญหาอื่น ๆ ที่เกิดจากรายการเหล่านี้) สำหรับการรวบรวมหรือการใช้และเปิดเผยข้อมูลลูกค้าที่ได้รับอนุญาตจากข้อตกลงเหล่านี้ ไม่ว่าในลักษณะใดก็ตาม การปฏิเสธความรับผิดชอบในส่วนที่ 11 นี้จะใช้ในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่บังคับใช้อนุญาต ลูกค้าและผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์อาจมีสิทธิ์ตามกฎหมายอื่น ๆ อย่างไรก็ตาม กฎหมายใด ๆ ที่กำหนดให้ต้องมีการรับประกันภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ (หากมี) จะจำกัดอยู่ที่ระยะเวลาที่สั้นที่สุดและขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต

12   ข้อผูกพันในการชดใช้ค่าเสียหาย

 1. 12.1   ลูกค้ายอมรับที่จะแก้ต่าง ชดใช้ค่าเสียหาย และยกเว้นความรับผิดให้แก่ HelloSign บริษัทในเครือ เจ้าหน้าที่ กรรมการ พนักงาน ผู้จัดหา ที่ปรึกษา และตัวแทนของเราจากการเรียกร้อง ความรับผิด ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่ายใด ๆ และทั้งหมดของบุคคลที่สาม (รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงค่าทนายความ) ที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้อง (ตามความเหมาะสม) กับ (ก) การเข้าถึงและการใช้เว็บไซต์ของลูกค้า (ข) การละเมิดข้อตกลงเหล่านี้โดยลูกค้าหรือผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตตามความเหมาะสม (ค) การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิ์อื่น ๆ ของบุคคลหรือนิติบุคคลโดยลูกค้า (ง) ลักษณะและเนื้อหาของข้อมูลลูกค้าทั้งหมดที่ HelloSign ประมวลผล (จ) การยืนยันผู้ใช้ ผู้เข้าร่วม หรือผู้ลงนามโดยลูกค้า หรือ (ฉ) ผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ ที่ลูกค้าซื้อหรือได้รับ
 2. 12.2   HelloSign มีสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการระงับ ประนีประนอม และชำระเงินสำหรับการเรียกร้องหรือมูลฟ้อง หรือทั้งหมดที่นำมาฟ้องเราโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้าก่อน HelloSign ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ต่างและควบคุมเรื่องใดซึ่งลูกค้าต้องชดใช้ค่าเสียหายให้กับ HelloSign โดยลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย และลูกค้ายอมรับที่จะร่วมมือกับเราในแก้ต่างการเรียกร้องเหล่านี้ ลูกค้ายอมรับที่จะไม่จัดการเรื่องใดซึ่งมีชื่อของเราเป็นจำเลย และ/หรือลูกค้ามีข้อผูกพันในการชดใช้ค่าเสียหายโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเราก่อน HelloSign จะพยายามแจ้งให้ลูกค้าทราบเรื่องการเรียกร้อง การดำเนินการ หรือกระบวนพิจารณาคดีที่เกิดขึ้นตามสมควรเมื่อทราบ

13    ข้อจำกัดความรับผิด

 1. 13.1   การปฏิเสธความรับผิดชอบในความเสียหายสืบเนื่อง ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม HelloSign หรือผู้จัดหาจะไม่รับผิดสำหรับการสูญเสียโอกาสในการใช้งาน ข้อมูลสูญหายหรือไม่ถูกต้อง ธุรกิจติดขัด การสูญเสียกำไร ค่าใช้จ่ายจากความล่าช้า ความเสียหายต่อชื่อเสียง หรือความเสียหายทางอ้อม ความเสียหายพิเศษ ความเสียหายอันเนื่องมาจากการผิดสัญญา ความเสียหายครอบคลุม ความเสียหายต่อความเชื่อถือ หรือความเสียหายสืบเนื่องทุกประเภทที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจแม้ว่าจะได้รับแจ้งล่วงหน้าเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของความเสียหายเหล่านี้ในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่บังคับใช้อนุญาต
 2. 13.2   ความเสียหายสูงสุด ความรับผิดทั้งหมดของ HelloSign และผู้จัดหา เมื่อรวมแล้วจะไม่เกินยอดที่ลูกค้าจะต้องชำระตามจริงให้แก่ HelloSign สำหรับบริการ HelloSign หรือบริการที่เกี่ยวข้องในสิบสอง (12) เดือนก่อนการเรียกร้อง สำหรับการสมัครสมาชิกแบบเข้าถึงฟรีหรือรุ่นเบต้า ความรับผิดทั้งหมดของ HelloSign เมื่อรวมแล้วจะไม่เกินห้าสิบดอลลาร์สหรัฐ ($50)
 3. 13.3   ข้อยกเว้น แม้จะมีสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น แต่ไม่มีข้อจำกัดใดในส่วนที่ 13 นี้ที่ยกเว้นความรับผิดของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอันเนื่องมาจากการหลอกลวงหรือการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บส่วนบุคคลที่เกิดขึ้นจากความประมาทเลินเล่อของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง นอกจากนี้ กฎหมายในบางเขตอำนาจศาลอาจไม่อนุญาตข้อจำกัดความรับผิดบางประการในส่วนที่ 13 นี้ หากกฎหมายใด ๆ เหล่านี้มีผลบังคับใช้กับข้อตกลงเหล่านี้ ส่วนที่ 13 นี้จะมีผลบังคับใช้ในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต
 4. 13.4   ความล้มเหลวในการบรรลุวัตถุประสงค์ที่สำคัญ แต่ละฝ่ายรับทราบและยอมรับว่าส่วนที่ 13 นี้เป็นพื้นฐานของการต่อรองการให้บริการและการจัดสรรความเสี่ยงที่สมเหตุสมผลระหว่างทั้งสองฝ่าย และจะยังคงมีผลบังคับใช้ต่อไปและจะใช้กับการเรียกร้องที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลงเหล่านี้ บริการ HelloSign หรือบริการที่เกี่ยวข้อง โดยไม่คำนึงถึงทฤษฎีความรับผิด (สัญญา การละเมิด ความรับผิดที่เข้มงวด หรืออื่น ๆ) แม้จะพบว่าการเยียวยาที่จำกัด ในข้อตกลงเหล่านี้ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่สำคัญได้ก็ตาม

14    ผลิตภัณฑ์และเนื้อหาของบุคคลที่สาม

HelloSign อาจให้ หรือบุคคลที่สามอาจให้ลิงก์ไปยังเว็บไซต์ บริการ หรือทรัพยากรของบุคคลที่สามอื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา HelloSign จะไม่รับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์หรือเนื้อหาของบุคคลที่สามเหล่านี้ นอกจากนี้ HelloSign ไม่รับรองหรือรับประกันคุณภาพ ความเหมาะสม ความมีประโยชน์ในการใช้งาน หรือความถูกต้องตามกฎหมายของผลิตภัณฑ์หรือเนื้อหาของบุคคลที่สาม ซึ่งเราอาจให้ลิงก์ และคุณจะสละสิทธิ์การเรียกร้องที่คุณอาจต้องการจากเราในเรื่องดังกล่าว ลูกค้ายอมรับว่า HelloSign จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดสำหรับความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้น อันเป็นผลมาจากการดำเนินการที่เกี่ยวข้องใด ๆ หรือเป็นผลมาจากการมีผลิตภัณฑ์หรือเนื้อหาของบุคคลที่สามดังกล่าวอยู่

15 ทั่วไป

 1. 15.1   การโอนสิทธิ์ ข้อตกลงเหล่านี้จะผูกพันและมีผลบังคับเพื่อประโยชน์ของผู้สืบทอดและผู้รับโอนสิทธิ์ที่ได้รับอนุญาตของแต่ละฝ่าย ทั้งสองฝ่ายไม่สามารถโอนสิทธิ์ในข้อตกลงเหล่านี้ได้โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากอีกฝ่าย เว้นแต่ HelloSign อาจโอนสิทธิ์ในข้อตกลงเหล่านี้โดยไม่ให้ความยินยอมแก่บริษัทในเครือ หรือที่เกี่ยวข้องกับการควบรวมกิจการ การปรับโครงสร้างองค์กร การเข้าซื้อกิจการ หรือการโอนย้ายสินทรัพย์หรือหลักทรัพย์ที่ให้สิทธิ์ออกเสียงทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด ความพยายามในการโอนย้ายหรือโอนสิทธิ์ในข้อตกลงเหล่านี้ ยกเว้นตามที่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งภายใต้ส่วนที่ 15.1 นี้จะถือเป็นโมฆะ
 2. 15.2   หนังสือแจ้ง หนังสือแจ้งหรือการสื่อสารภายใต้ข้อตกลงเหล่านี้จะต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษร ลูกค้าจะต้องส่งหนังสือแจ้งภายใต้ข้อตกลงเหล่านี้ (รวมถึงหนังสือแจ้งการฝ่าฝืน) ให้ HelloSign เป็นภาษาอังกฤษไปที่อีเมล contractnotices@dropbox.com และใส่ “Attention: Legal Department” ในหัวเรื่อง HelloSign อาจส่งหนังสือแจ้งไปยังอีเมลในบัญชีของลูกค้า หรือ HelloSign อาจเลือกส่งไปยังที่อยู่ไปรษณีย์ของลูกค้าตามที่เราทราบมาล่าสุด นอกจากนี้ HelloSign ยังอาจให้หนังสือแจ้งการปฏิบัติการเกี่ยวกับบริการ HelloSign หรือหนังสือแจ้งอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจผ่านการโพสต์หนังสือแจ้งไว้อย่างชัดเจนบนเว็บไซต์ของ HelloSign หรือบริการ HelloSign แต่ละฝ่ายยินยอมที่จะรับหนังสือแจ้งอิเล็กทรอนิกส์ HelloSign จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่อาจใช้การกรองลูกค้าหรือผู้ให้บริการเครือข่ายโดยอัตโนมัติกับอีเมล
 3. 15.3   การประชาสัมพันธ์ HelloSign อาจใช้ชื่อ โลโก้ และเครื่องหมายของลูกค้าเพื่อระบุว่าลูกค้าเป็นลูกค้า HelloSign บนเว็บไซต์ของ HelloSign และเอกสารทางการตลาดอื่น เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในแบบฟอร์มคำสั่งซื้อที่เกี่ยวข้อง
 4. 15.4   ผู้รับจ้างช่วง HelloSign อาจใช้ผู้รับจ้างช่วงและอนุญาตให้ผู้รับจ้างช่วงใช้สิทธิ์ที่ได้รับจาก HelloSign เพื่อให้บริการ HelloSign และบริการที่เกี่ยวข้อง ผู้รับจ้างช่วงเหล่านี้อาจได้แก่ บริการโฮสต์และผู้ให้บริการอีเมลของ HelloSign อย่างไรก็ตาม ภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขทั้งหมดของข้อตกลงเหล่านี้ HelloSign จะยังคงเป็นผู้รับผิดชอบสำหรับ (i) การปฏิบัติตามข้อตกลงของข้อตกลงเหล่านี้ของผู้รับจ้างช่วง และ (ii) ประสิทธิภาพโดยรวมของบริการ HelloSign หากและตามที่กำหนดไว้ภายใต้ข้อตกลงเหล่านี้
 5. 15.5   หมายศาล ไม่มีสิ่งใดในข้อตกลงหล่านี้ที่ทำให้ HelloSign ไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลลูกค้าในขอบเขตที่กฎหมาย หมายศาล หรือคำสั่งศาลกำหนดได้ แต่ HelloSign จะพยายามแจ้งให้ลูกค้าทราบหากได้รับอนุญาต
 6. 15.6   ผู้รับจ้างอิสระ ทุกฝ่ายในข้อตกลงเหล่านี้เป็นผู้รับจ้างอิสระ และข้อตกลงเหล่านี้ไม่ได้สร้างการเป็นพันธมิตร การร่วมทุน การจ้างงาน แฟรนไชส์ หรือความสัมพันธ์ของการเป็นตัวแทน ไม่มีฝ่ายใดมีอำนาจผูกพันอีกฝ่ายหรือมีข้อผูกพันในนามของอีกฝ่ายโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากอีกฝ่ายก่อน ไม่มีฝ่ายใดไม่ได้รับประโยชน์จากและไม่สามารถบังคับใช้ข้อตกลงเหล่านี้ได้ และไม่มีบุคคลที่สามที่ได้รับประโยชน์จากข้อตกลงเหล่านี้ ลูกค้าจะต้องไม่เป็นตัวแทนให้กับผู้ใดก็ตามที่เป็นตัวแทนของ HelloSign หรือได้รับอนุญาตให้ผูกพันหรือผูกมัด HelloSign ในทางใดทางหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก HelloSign ก่อน
 7. 15.7   เหตุสุดวิสัย ทั้งสองฝ่ายจะต้องไม่รับผิดสำหรับความล่าช้าหรือการไม่สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันภายใต้ข้อตกลงเหล่านี้ (ยกเว้นข้อผูกพันในการชำระเงิน) หากความล่าช้าหรือการไม่สามารถปฏิบัติตามดังกล่าวเกิดจากสาเหตุที่อยู่นอกเหนือการควบคุมที่สมเหตุสมผล เช่น การประท้วง การปิดล้อม สงคราม การก่อการร้าย จลาจล ภัยธรรมชาติ ไฟฟ้าหรือโทรคมนาคมหรือเครือข่ายข้อมูลหรือบริการขัดข้องหรือลดลง หรือการกระทำของรัฐบาล
 8. 15.8   การควบคุมการส่งออก ลูกค้ารับทราบว่าบริการ HelloSign เอกสาร เว็บไซต์ และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ข้อมูล เทคโนโลยี และซอฟต์แวร์อยู่ภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบที่ว่าด้วยการควบคุมการส่งออกของสหรัฐอเมริกา (รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงรัฐบัญญัติการบริหารการส่งออกของสหรัฐ กฎระเบียบบังคับจากสำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศ กรมธนารักษ์ของสหรัฐ [“OFAC”]) และของเขตอำนาจศาลอื่น ลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบสำหรับการขออนุญาตส่งออกหรือนำเข้าที่จำเป็นสำหรับการใช้บริการ HelloSign ลูกค้ารับรองและรับประกันว่าลูกค้า บริษัทในเครือ และผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตไม่ได้อยู่ในรายชื่อบุคคลต้องห้ามหรือถูกจำกัดของรัฐบาลสหรัฐฯ หรืออยู่ใน (หรือถือสัญชาติของ) ประเทศที่อยู่ภายใต้การคว่ำบาตรของรัฐบาลสหรัฐฯ หรือรัฐบาลสหรัฐฯ กำหนดให้เป็นประเทศ “ที่สนับสนุนการก่อการร้าย” ลูกค้าจะต้องไม่เข้าถึงหรือใช้บริการ HelloSign ในลักษณะที่ละเมิดการคว่ำบาตร การห้าม หรือการจำกัดการส่งออกของสหรัฐอเมริกา
 9. 15.9   อนุญาโตตุลาการที่บังคับให้กระทำการ การสละสิทธิ์ในการฟ้องคดีในนามกลุ่มบุคคล หากคุณเป็นผู้อาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา คุณยังต้องยอมรับบทบัญญัติอนุญาโตตุลาการที่บังคับให้กระทำการดังต่อไปนี้
 10.      เราทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะใช้อนุญาโตตุลาการคุณและ HelloSign ยอมรับที่จะระงับการเรียกร้องใดก็ตามเกี่ยวกับข้อตกลงเหล่านี้หรือบริการผ่านอนุญาโตตุลาการที่เป็นที่สิ้นสุดและผูกพันโดยอนุญาโตตุลาการเพียงหนึ่งท่าน ยกเว้นตามที่ได้ระบุไว้ภายใต้ข้อยกเว้นในการตกลงใช้อนุญาโตตุลาการด้านล่าง ซึ่งรวมถึงข้อพิพาทที่เกิดจากหรือที่เกี่ยวกับการตีความหรือการใช้ส่วน “บทบัญญัติอนุญาโตตุลาการที่บังคับให้กระทำการ” นี้ รวมถึงการสามารถบังคับใช้ได้ การสามารถเพิกถอนได้ หรือความสมบูรณ์ตามกฎหมาย
 11.      การเลือกไม่ตกลงใช้อนุญาโตตุลาการคุณสามารถปฏิเสธข้อตกลงใช้อนุญาโตตุลาการนี้ได้ภายใน 30 วันนับจากการลงทะเบียนบัญชีของคุณเป็นครั้งแรกโดยติดต่อเราที่ arbitrationoptout@hellosign.com
 12.      ขั้นตอนในการอนุญาโตตุลาการและค่าธรรมเนียม สมาคมอนุญาโตตุลาการของสหรัฐอเมริกา (American Arbitration Association หรือ AAA) จะควบคุมอนุญาโตตุลาการภายใต้กฎอนุญาโตตุลาการเชิงพาณิชย์ (Commercial Arbitration Rule) และขั้นตอนเสริมสำหรับข้อพิพาทเกี่ยวกับผู้บริโภค อนุญาโตตุลาการจะมีขึ้นในเคาน์ตีของสหรัฐอเมริกาที่คุณอาศัยหรือทำงานอยู่ ซานฟรานซิสโก (แคลิฟอร์เนีย) หรือสถานที่อื่นใดก็ตามที่เราตกลงกัน กฎ AAA จะบังคับการชำระเงินค่าธรรมเนียมอนุญาโตตุลาการทั้งหมด
 13.      ข้อยกเว้นในการตกลงใช้อนุญาโตตุลาการ คุณหรือ HelloSign อาจยื่นข้อเรียกร้องได้ หากมีคุณสมบัติเหมาะสม ในศาลคดีมโนสาเร่ (small claims court) ในซานฟรานซิสโก (แคลิฟอร์เนีย) หรือเคาน์ตีใด ๆ ของสหรัฐอเมริกาที่คุณอาศัยหรือทำงานอยู่ ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจฟ้องร้องเพื่อขอคำสั่งศาลให้กระทำหรืองดเว้นกระทำเพื่อหยุดการใช้บริการโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือการใช้บริการในทางที่ผิด หรือการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา (ตัวอย่างเช่น เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า ลิขสิทธิ์ หรือสิทธิ์ในสิทธิบัตร) โดยไม่ใช้ขั้นตอนทางอนุญาโตตุลาการหรือกระบวนการระงับข้อพิพาทอย่างไม่เป็นทางการที่บรรยายไว้ข้างต้นก่อน หากพบว่าการตกลงใช้อนุญาโตตุลาการไม่มีผลกับคุณหรือการเรียกร้องของคุณ คุณยอมรับที่จะให้เขตอำนาจเฉพาะของศาลรัฐและศาลสหรัฐในเคาน์ตีซานฟรานซิสโก รัฐแคลิฟอร์เนีย ระงับการเรียกร้องของคุณ
 14.      ไม่มีการฟ้องคดีในนามกลุ่มบุคคล คุณอาจระงับข้อพิพาทกับเราเป็นรายบุคคลเท่านั้น และไม่สามารถทำการอ้างสิทธิ์ในฐานะโจทก์หรือสมาชิกกลุ่มในการฟ้องคดีในนามกลุ่มบุคคล การรวมคดีพิจารณา หรือการฟ้องคดีโดยผู้แทน ไม่อนุญาตให้ใช้อนุญาโตตุลาการในนามกลุ่มบุคคล การฟ้องคดีในนามกลุ่มบุคคล การฟ้องคดีโดยทนายความเอกชน และการรวมกับอนุญาโตตุลาการอื่น หากย่อหน้าเฉพาะนี้ถูกตัดสินว่าบังคับใช้ไม่ได้ เนื้อหาทั้งหมดของ “บทบัญญัติอนุญาโตตุลาการที่บังคับให้กระทำการ” นี้จะถือว่าเป็นโมฆะ
 15. 15.10   การแก้ไข การสละสิทธิ์ การปรับเปลี่ยนหรือการแก้ไขข้อตกลงเหล่านี้จะต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรและดำเนินการโดยตัวแทนที่ได้รับอนุญาตของแต่ละฝ่าย อย่างไรก็ตาม หาก HelloSign แก้ไขข้อตกลงเหล่านี้หรือข้อตกลงเฉพาะของบริการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องในระหว่างระยะเวลาการสมัครสมาชิกของลูกค้า เวอร์ชันที่แก้ไขจะมีผลเมื่อลูกค้าต่ออายุระยะเวลาการสมัครสมาชิกรอบถัดไป นอกจากนี้ (ก) หาก HelloSign เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่หรือคุณสมบัติเสริมที่จำเป็นต้องยอมรับข้อตกลงใหม่ ข้อตกลงเหล่านั้นจะมีผลเมื่อลูกค้ายอมรับหรือใช้งาน (ข) การเปลี่ยนแปลงข้อตกลงใด ๆ จะมีผลทันทีสำหรับการสมัครสมาชิกแบบเข้าถึงฟรี และ (ค) ในระหว่างระยะเวลาการสมัครสมาชิก HelloSign อาจอัพเดทหน้าการรักษาความปลอดภัยของ HelloSign นโยบายความเป็นส่วนตัว นโยบายความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ และข้อตกลงเฉพาะของบริการเป็นระยะ ๆ เพื่อสะท้อนการปรับปรุงกระบวนการหรือวิธีปฏิบัติที่เปลี่ยนแปลงไป และการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะมีผลสามสิบ (30) ) วันนับจากวันที่โพสต์ตราบใดที่ไม่ลดทอนสิทธิ์ของลูกค้าอย่างมีนัยสำคัญหรือสร้างข้อผูกพันของลูกค้าเพิ่มเติมอย่างมีนัยสำคัญในระหว่างระยะเวลาการสมัครสมาชิก เราจะเปิดเผยเอกสารของ HelloSign ออนไลน์ รวมทั้งพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ในระหว่างระยะเวลาการสมัครสมาชิก HelloSign อาจอัพเดทเอกสารเพื่อสะท้อนวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดกับบริการ HelloSign ที่เกี่ยวข้อง โดยมีเงื่อนไขว่าการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ต้องไม่ลดทอนสิทธิ์ของลูกค้าอย่างมีนัยสำคัญหรือสร้างข้อผูกพันของลูกค้าอย่างมีนัยสำคัญ ในกรณีที่มีความขัดแย้งกันระหว่างข้อตกลงเหล่านี้และแบบฟอร์มคำสั่งซื้อ ให้ถือเอาข้อตกลงเหล่านี้เป็นหลัก เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นอย่างชัดแจ้ง การดำเนินการหรือการไม่สามารถบังคับใช้หรือใช้สิทธิ์ภายใต้ข้อตกลงเหล่านี้มิได้แสดงนัยของการสละสิทธิ์แต่อย่างใด การสละสิทธิ์จะต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรและดำเนินการโดยตัวแทนของฝ่ายที่สละสิทธิ์ที่ได้รับอนุญาต การสละสิทธิ์โดยคุณหรือ HelloSign อันเนื่องมาจากการฝ่าฝืนบทบัญญัติของข้อตกลงเหล่านี้ไม่ได้เป็นการสละสิทธิ์การฝ่าฝืนอื่นใด การที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงเหล่านี้เพื่อยืนยันการปฏิบัติตามข้อตกลงที่ทำเป็นหนังสือหรือข้อผูกพันตามข้อตกลงเหล่านี้อย่างเคร่งครัดจะไม่ถือเป็นการสละสิทธิ์ของฝ่ายนั้นในการเรียกร้องให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดในอนาคต และจะไม่ถูกตีความว่าเป็นการปรับปรุงข้อตกลงเหล่านี้แต่อย่างใด
 16. 15.11   การเป็นโมฆะเป็นบางส่วน หากศาลในเขตอำนาจศาลที่มีอำนาจพบว่าบทบัญญัติของข้อตกลงเหล่านี้ไม่สามารถมีผลบังคับใช้ได้หรือไม่ถูกต้อง บทบัญญัตินั้นจะถูกจำกัดในขอบเขตขั้นต่ำที่จำเป็น เพื่อให้ข้อตกลงเหล่านี้ยังคงมีผลบังคับใช้อยู่
 17. 15.12   ไม่มีสิทธิ์ของบุคคลที่สาม ไม่มีสิ่งใดในข้อตกลงเหล่านี้ที่ทำให้บุคคลที่สามมีสิทธิ์ที่จะบังคับใช้บทบัญญัติของข้อตกลงเหล่านี้ได้ ลูกค้ารับทราบว่าแบบฟอร์มคำสั่งซื้อแต่ละฉบับอนุญาตให้ใช้งานโดยและสำหรับนิติบุคคล ซึ่งในแบบฟอร์มคำสั่งซื้อระบุว่าเป็นลูกค้าเท่านั้น และไม่ใช่บริษัทในเครือของลูกค้า
 18. 15.13   ข้อตกลงทั้งหมด ข้อตกลงเหล่านี้แสดงความเข้าใจเฉพาะโดยสมบูรณ์ของทั้งสองฝ่ายเกี่ยวกับสาระสำคัญของข้อตกลงเหล่านี้ โดยข้อตกลงเหล่านี้จะแทนที่การสื่อสาร ข้อเสนอ และการเป็นตัวแทนด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษรทั้งหมดที่เกิดขึ้นก่อนหน้าหรือในเวลาเดียวกัน ซึ่งเกี่ยวข้องกับบริการ HelloSign หรือสาระสำคัญอื่นใดที่ครอบคลุมโดยข้อตกลงเหล่านี้ ข้อตกลงของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยสัญญาซื้อสินค้าไม่มีผลกับข้อตกลงเหล่านี้ ข้อตกลงใด ๆ ที่ลูกค้าให้ไว้ (รวมถึงเป็นส่วนหนึ่งของคำสั่งซื้อหรือแบบฟอร์มทางธุรกิจอื่น ๆ ที่ลูกค้าใช้) มีวัตถุประสงค์เพื่องานธุรการเท่านั้น และไม่มีผลทางกฎหมาย
 19. 15.14   กฎหมายที่กำกับดูแลและสถานที่ ข้อตกลงเหล่านี้ได้รับการแปล ตีความ และบังคับใช้ทุกด้านตามกฎหมายท้องถิ่นของรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา โดยไม่อ้างอิงถึงการเลือกใช้กฎของกฎหมายที่ขัดกัน ทั้งสองฝ่ายยอมรับที่จะส่งไปยังเขตอำนาจศาลพิเศษและสถานที่ในศาลสหรัฐหรือศาลของรัฐของเขตอำนาจศาลที่มีอำนาจที่ตั้งอยู่ในเมืองซานฟรานซิสโก รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
 20. 15.15   ภาษาและคำแปล HelloSign อาจให้คำแปลของข้อตกลงเหล่านี้ หรือข้อตกลงหรือนโยบายอื่นๆ โดยคำแปลมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และหากมีความไม่สอดคล้องกันหรือขัดแย้งกันระหว่างคำแปลกับฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือเอาฉบับภาษาอังกฤษเป็นสำคัญ