หน้าหลักความเชื่อมั่นเงื่อนไข

นโยบายความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ

เมื่อคุณใช้บริการ HelloSign, เว็บไซต์ หรือระบบใด ๆ (รวมเรียกว่า “แพลตฟอร์ม HelloSign”) คุณจะต้องไม่ปฏิบัติดังนี้

 • โพสต์หรือส่งข้อความที่ไม่เหมาะสม หมิ่นประมาท กล่าวร้าย เป็นเท็จหรือทำให้เข้าใจผิด คำพูดแสดงความเกลียดชัง หรือข้อความที่ปลุกปั่นหรือข่มขู่จะใช้ความรุนแรง
 • ส่งสแปม จดหมายลูกโซ่ หรือข้อความที่ไม่พึงประสงค์ (รวมถึงอีเมล)
 • ปลอมเป็นบุคคลอื่น บิดเบือนความเกี่ยวข้องของคุณกับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น มีส่วนร่วมในการหลอกลวง หรือปกปิดหรือพยายามปกปิดตัวตนของคุณ
 • เข้าถึงส่วนที่ไม่ได้รับอนุญาตของแพลตฟอร์ม HelloSign
 • แทรกแซงการทำงานตามปกติ ความสมบูรณ์ หรือการปฏิบัติงานของแพลตฟอร์ม HelloSign
 • อัพโหลดหรือส่งข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ไวรัส เวิร์ม รหัสอันตราย มัลแวร์ หรือซอฟต์แวร์เอเจนท์อื่น ๆ
 • ถอดรหัสหรือถอดรหัสลับการส่ง หลีกเลี่ยงการเข้าถึง การยืนยัน หรือข้อจำกัดการคัดลอก หรือพยายามลดระดับการรักษาความปลอดภัยของแพลตฟอร์ม HelloSign (รวมถึงบัญชีของผู้ใช้อื่น)
 • พยายามตรวจสอบ สแกน หรือทดสอบช่องโหว่ของส่วนใดส่วนหนึ่งของแพลตฟอร์ม HelloSign โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง
 • พยายามแก้ไข หรือเข้าใช้งานหรือเข้าถึงบัญชีของผู้ใช้อื่น เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน ระบบ อุปกรณ์ หรือข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต
 • รวบรวมหรือเก็บข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลได้ รวมถึงชื่อบัญชี จากบัญชีของผู้ใช้อื่นใด
 • ใช้บริการ HelloSign หรือส่วนอื่นของแพลตฟอร์ม HelloSign ในลักษณะที่ละเมิดกฎหมายหรือกฎระเบียบใด ๆ ที่บังคับใช้ รวมถึงกฎหมายความเป็นส่วนตัวในเขตอำนาจศาลที่เกี่ยวข้อง หรือ
 • อัพโหลด ใช้ หรือส่งเนื้อหา ข้อมูล หรือวัสดุที่ละเมิดกฎหมายหรือกฎระเบียบที่บังคับใช้

HelloSign อาจใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการระงับหรือยุติการเข้าถึงแพลตฟอร์ม HelloSign ในกรณีที่มีการละเมิดนโยบายความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศนี้ เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดกับฝ่ายอื่น หรือคงไว้ซึ่งการรักษาความปลอดภัย ความพร้อมใช้งาน หรือความสมบูรณ์โดยไม่จำกัดการเยียวยาอื่นใดที่มีให้ คำศัพท์ที่ไม่มีคำจำกัดความให้ไว้ในนโยบายความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศนี้จะมีความหมายตามที่ระบุไว้ในข้อตกลงที่เกี่ยวข้องระหว่างคุณกับ HelloSign